2021. december 6.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az előnyben részesítési kötelezettségről és a többletpontokról a felsőoktatási felvételi eljárás során

2007. február 7.
A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 21. §-a rendelkezik az előnyben részesítési kötelezettségről, illetve a különböző jogcímeken kapható többletpontokról. A rendelkezést sokan félreértik, a pályázók nehezen tudják megítélni azt, hogy jogosultak-e a különböző többletpontokra. A jelentkezők pontos tájékoztatása és az egységes joggyakorlat, jogalkalmazás érdekében a következőkben foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat.
A jelentkezőknek a jogosultságot alátámasztó határozataik, igazolásaik fénymásolatát egy példányban kell beküldeniük - amennyiben a jelentkezési lappal együtt küldik be - az 1380 Budapest, Pf. 1190. címre, - amennyiben pedig később - a 1542 Budapest 114-es posta címre az OFIK-nak. A dokumentumok pótlásának határideje 2007. július 11.

1. Hátrányos helyzetű jelentkező

A felvételi kormányrendelet hátrányos helyzetű jelentkezőre vonatkozó 21. § (1)-(2) bekezdései a következőképpen szólnak:

"21. § (1) A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 4 többletpontra jogosult.
(2) További 4 pontra jogosult az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy az a jelentkező, akit tartós nevelésbe vették."

A hátrányos helyzet fennállására vonatkozóan a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 147. §-ának 10. pontját tekintjük a felvételi eljárásban irányadónak, ennek megfelelően azt tekintjük hátrányos helyzetűnek, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt.

A védelembe vétel elrendelése valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján - a lakóhely szerint illetékes jegyző hatáskörébe tartozik, így ezek igazolására kizárólag a jegyző határozata vagy a jegyző által erre vonatkozóan kiállított igazolás fogadható el.

A felvételi eljárásban az állami gondozottságot (állami nevelésbe vételt, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételt) az illetékes gyámhatóság határozatával, illetve az erre vonatkozóan a gyámhatóság által kiállított igazolás fogadható el.

Az a jelentkező, aki megfelel a fentebb leírt feltételeknek (vagyis a jegyző védelembe vette, gyermekvédelmi támogatásra illetve kedvezményre jogosult vagy állami gondozott volt) és - ezen túlmenően - a törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek, további 4 többletpontot kap. Fontos tehát hangsúlyozni azt, hogy önmagában az a körülmény, hogy valakinek a szülei nem végeztek 8 iskolai évfolyamnál többet, senkit sem jogosít többletpontokra, ehhez a szülő alapfokú végzettségét a szülő/szülők által tett, nyilatkozat megküldésével, a tartós nevelésbe vételt pedig a gyámhatóság határozatával vagy erre vonatkozó igazolással lehet igazolni. A szülői nyilatkozatra vonatkozó minta az OFIK honlapján is elérhető (www.felvi.hu).

2. Fogyatékossággal élő jelentkező

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet szerint a fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 8 többletpontra jogosult.

A fogyatékosság fennállására vonatkozóan a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 147. § (8) pontját tekintjük irányadónak, vagyis azt a jelentkezőt tekintjük fogyatékossággal élőnek, aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, pszichés fejlődési zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás illetve súlyosan beszédfogyatékos). Fontos hangsúlyozni, hogy a fogyatékosságra tekintettel akkor lehet valaki többletpontra jogosult, ha az a tanulási folyamat tartós és súlyos akadályozásához vezet.

A fogyatékosság megállapításának és igazolásának rendje a következő:
1. Amennyiben a fogyatékosság már a közoktatási tanulmányai során is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, kizárólag a tanulási képességet vizsgáló (minden megyében működő) a szakértői és rehabilitációs bizottságok, illetve - az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet (a hallás-, a látás-, a mozgás-, a beszédvizsgálat) ellátó bizottságok állapíthatják meg. (A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok működtetése valamennyi megyei és a fővárosi önkormányzatnak kötelezettsége, a látás-, a hallás-, a mozgás- és a beszédfogyatékosság vizsgálatát végző országos szakértői tevékenység megszervezése a fővárosi önkormányzat feladata). A nevelési tanácsadó által kiadott igazolás a többletpontra való jogosultság megítélésekor nem fogadható el.

2. Amennyiben a fogyatékosság a közoktatási tanulmányokat követően keletkezett vagy azt a közoktatási tanulmányok alatt nem állapították meg,

2.1. hallássérültek esetében a területileg illetékes audiológiai állomás szakfőorvosa,

2.2. látássérültek esetében a területileg illetékes szemészeti szakrendelő szakfőorvosa,

2.3. mozgássérültek esetében a területileg illetékes klinika, kórház, szakrendelő szakfőorvosa,

2.4. a beszéd fogyatékosság és pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozottak esetén kizárólag az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által közzétett - megtalálható a www.irm.gov.hu honlapon, "közérdekű információk alcímen" -, e területen működési engedéllyel rendelkező, a hivatalos szakértői listán szereplő, igazságügyi szakértők által kiadott és bélyegzővel ellátott igazolás fogadható el (Erről bővebb információ az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézettől kérhető (1073 Budapest, Damjanich u. 41-43., Tel: 461-3700))

Amennyiben fogyatékossággal élő nem magyar állampolgár jelentkezik magyarországi felsőoktatási intézménybe, a fent ismertetett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a fogyatékosságot igazoló Magyarországon kiállított igazolást, szakvéleményt kell beszereznie.

3. Gyermekét gondozó szülő

Az a jelentkező, aki 2007. február 15-e és 2007. július 11-e közötti időszakban - gyermeke gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságon volt, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban részesül, a felvételi eljárás során 8 többletpontot kap.

A jogosultságot - fizetés nélküli szabadság esetén - a munkáltató által kiadott igazolással, egyéb esetekben a támogatást folyósító szerv határozatával vagy igazolásával kell bizonyítani.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok