2020. július 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a tatabányai Jászai Mari Színház, Népház igazgatói álláshelyének betöltésére

2010. július 16.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban Emtv.) alapján pályázatot hirdet a Tatabányai Jászai Mari Színház, Népház (2800 Tatabánya, Népház u. 5) igazgatói munkakörének betöltésére.
 
Foglalkozás jellege:
 • teljes munkaidő. Az igazgató feladatát határozott idejű munkaviszonyban látja el, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával
Képesítés és egyéb feltételek:
 • szakirányú felsőfokú végzettség (szakirányú végzettségnek minősül a felsőoktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával, vagy oklevéllel, továbbá jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség)
 • legalább 5 éves szakmai gyakorlat (szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő),
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • az Emtv. 40 § (2) bekezdésében felsorolt pénzügyi, gazdasági végzettség, szakképzettség valamelyikének megléte,
 • színházban vagy más művészeti intézményben szerzett vezetői tapasztalattal rendelkezik,
 • többfunkciós intézmény vezetésében, menedzselésében szerzett tapasztalat
 • egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A Jászai Mari Színház, Népház szervezeti, vezetési, működési struktúrájára vonatkozó részletes elképzeléseit,
 • A pályázó által megvalósítani kívánt művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet,
 • A pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
 • A színház adottságainak figyelembe vételével, a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzeléseket, az alkotótársak felsorolását, az adott szervezeti felépítésre és személyi feltételekre reflektálva,
 • Gazdasági stratégia, a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,
 • Bel- és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét
 • Javaslatot a művészeti csoportokkal való együttműködésre, fejlődésük segítésére
A pályázathoz kérjük csatolni:
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatait,
 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetői programot,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
 • nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • hozzájárulást a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséről,
A munkavégzés helye:
Tatabánya, Népház u. 5.
 
A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza a társaság:
 • alapító okiratát,
 • szervezeti és működési szabályzatát,
 • működési alapmutatóit (költségvetési számok, bemutató-és előadásszámok, látogatottság, dolgozói
 • létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok)
Pályázati dokumentáció Kerti Katalin főmunkatárstól kérhető a 06/20 4004655 telefonszámon.
 
A Jászai Mari Színház, Népház 2010. éves költségvetésének fő előirányzatai:
 
Bevételek:
Összeg (EFt)
Saját bevétel
67 067
 • Étkezési, térítési, gondozási díj
0
 • Egyéb bevétel
64 911
 • Többletbevételi előírás
0
 • Pályázati, átvett pénzeszköz
1 950
 • Fejlesztési bevétel
206
Pénzmaradvány
43 082
OEP finanszírozás:
0
Költségvetési támogatás
267 167
 • ebből központi költségvetetési tám.
124 000
Összesen:
377 316
 
Kiadások:
Összeg (EFt)
Bér
123 776
Személyi jellegű
16 329
Járulékok
35 643
Közüzemi kiadás
74 341
Egyéb dologi kiadás
126 919
Kötött dologi kiadás
0
Étkezési kiadás
0
Átadott pénzeszköz
0
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
Felújítás
0
Beruházás
308
Összesen:
377 316
 
A fenntartó által meghatározott követelmények:
 
olyan szakmai program, melyben egyszerre összpontosul
 • az Emtv. alapján a Színház II. katagóriába sorolás feltételeinek folyamatos teljesítése
 • a színház kulturális érékeket közvetítő és ízlésformáló - felelősségteljes-feladatának magas színvonalon történő tervezése és teljesítése,
 • a közönség változatos összetételéből adódó sokféle igény kielégítésére való törekvés a műfaj sokszínűség jegyében,
 • az intézmény működtetésének és kihasználtságának optimális tervezése a gazdasági viszonyok alakulásának figyelembe vételével,
 • a színház a megye és az ország kulturális - ezen belül színművészeti - életében betöltött szerepének pozícionálása, erősítése,
 • a szakmailag felkészült, összetartó, kiegyensúlyozott intézményi kollektíva szerepének szem előtt tartása
 • művészeti értékeket szem előtt tartó és érvényesítő utak keresése a bevétel-növekedés érdekében,
 • az amatőr művészeti csoportok, körök, klubok, társaságok, együttesek, közösségek tartalmi munkájának szakmai segítése, támogatására közművelődési színtér biztosítása,
 • különböző művészeti ágak népszerűsítése,
 • az intézmény művészeti csoportjainak (táncegyüttesek, zenekarok, képzőművészkörök stb.) működtetése, valamint egyéb amatőr, félhivatásos művészeti együttesek szakmai segítése,
 • országos és városi rendezvények, kiállítások, filmes és zenei programok lebonyolítása, az ifjúság művészeti nevelését szolgáló kezdeményezések támogatása,
 • rendezvények, fesztiválok szervezés és lebonyolítása,
 • közművelődési tevékenységek elősegítése, támogatása, az értékek és hagyományok megőrzése, valamint fejlesztése
 • felhívjuk a figyelmet, hogy az előadóművészeti szervetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható költségekről szóló 6/2010. (II. 4) OKM rendelet alapján az előadó-művészeti és közművelődési tevékenységet elkülönítetten kell kezelni
Munkabér és egyéb juttatások:
 • Munkabérének megállapítása a felek közötti megállapodás, illetve a Munka Törvénykönyvének vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alapján történik.
A pályázatok benyújtásának határideje:
A minisztérium honlapján való közzétételtől számított 30 nap
 
A pályázatok elbírálásának rendje:
 
A pályázatokról az Emtv. 39.§ (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság véleményének kikérésével a közgyűlés dönt. A nem nyertes pályázatokat a döntést követően visszaszolgáltatjuk.
 
A munkakör ellátásának kezdő időpontja és a munkába lépés napja 2011. január 1-je. Az igazgató kinevezése 5 év határozott időtartamra, 2015. december 31-ig szól.
 
A pályázat benyújtásának helye és ideje: a pályázatot egy példányban, zárt borítékban, Tatabánya Megyei Jogú Város polgármesteréhez (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) "Jászai Mari Színház, Népház igazgató" jeligére kell benyújtani.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 20.
 
A pályázati kiírással kapcsolatban Szalóki Anikó irodavezetőnél, a 34/515-723 telefonon lehet érdeklődni.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok