2024. február 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pedagógus szakvizsga

2001. október 2.

 

KÖZLEMÉNY
a felsőoktatási intézmények által 2001-ben indítandó pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzésekről

A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény határozza meg a pedagógusok továbbképzésének egyik lehetőségét: a pedagógus-szakvizsgát.

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés hozzájárul: az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, kiegészítéséhez; a szaktudomány legújabb elméleti és gyakorlati ismereteinek közvetítéséhez; a neveléssel-oktatással, a pedagógus munkakörrel járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, pedagógiai pályára való alkalmasság fejlesztéséhez; továbbá hozzájárulhat a vezetői, a szakértői, szaktanácsadói, a vizsgaelnöki, a vezetőtanári (gyakorlatvezető óvónői, tanítói) tevékenység, a mérési és értékelési, a minőségbiztosítási feladatok ellátásához szükséges ismeretek elsajátításához.

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés követelményeit a közoktatási törvény szerint a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeiről szóló 41/1999. (X. 13.) OM rendelet szabályozza.

A képzés oklevéllel záruló szakirányú továbbképzés keretében folyik, amelyet csak pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmények hirdethetnek meg. A képzés ideje 4 félév, legalább 360 tanóra. A képzési program kötelező és szabadon választható tanulmányi területeket tartalmaz.

A kötelezően oktatott tanulmányi terület

mindenki számára a képesítési követelményekről szóló rendelet melléklete 5.1. pont alatti, a közigazgatási rendszernek, a nevelési-oktatási intézmények működésének, külső kapcsolatainak, az intézmények hatékonyság-mutatóinak, azok lehetséges mérési módjainak ismeretanyagát, továbbá a pedagógus munkatevékenységeit, azok új eljárásait, módszereit, valamint a sajátos pedagógiai és pszichológiai ismereteket igénylő személyek, csoportok nevelési-oktatási formáit, tartalmi követelményeit foglalja magában legalább 180 órában. A közoktatásról szóló törvény 128.§-ának (8) bekezdése alapján teljesítette a közigazgatási szakvizsgára vonatkozó előírást az, aki pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, feltéve, ha köztisztviselőként a közoktatással összefüggő irányítási feladatot lát el. Ebből következően a kötelezően oktatott tanulmányi területnek meg kell felelnie a közigazgatási szakvizsga követelményeinek is.

A közlemény

1. számú melléklete a pedagógus képző intézmények által kidolgozott és a pedagógusok által választható tanulmányi területek programjairól ad tájékoztatást, amely témáját tekintve négy irányú lehet:
  1. az eredeti szakképzettséghez (pl. tanító, tanár, óvodapedagógus) kapcsolódó ismeretek megújítása, vagy

  2. a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettségű, pedagógus munkakört betöltő, de tanári szakképzettséggel nem rendelkező, a közoktatási törvény 17.§-ának (1) bekezdése g) pontja szerint alkalmazhatók pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteinek, képességeinek bővítése, vagy

  3. a kötelezően oktatott tanulmányi területhez kapcsolódó további ismeretek (pl. mentálhigiénés ismeretek, az értelmi, érzelmi, testi fejlettségük miatt speciális szükségletű gyermekek nevelése, képességeik fejlesztése, nemzetiségi és etnikai kisebbségi feladatok ellátásához szükséges ismeretek), vagy

  4. a közoktatás mérési és értékelési, szaktanácsadói, vizsgaelnöki vagy szakértői, illetve a minőségbiztosítási feladatokra történő felkészítés.

A választható tanulmányi terület óraszáma legalább 180 tanóra. A tanulmányok teljesítésének ellenőrzése a felsőoktatási intézményben folyó képzésekhez hasonlóan aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből, különböző vizsgák letételéből tevődik össze. A képzés során azonban minimum követelmény 1 szigorlat letétele, valamint szakdolgozat készítése, megvédése és a záróvizsga teljesítése. A képzés általában levelező tagozatos formában hétvégeken folyik. A közlemény 1. számú melléklete alapvetően a szabadon választható tanulmányi terület képzési és ellenőrzési formáiról a képzésért felelős személyről, elérhetőségéről ad tájékoztatást a rövid leírásban.

A pedagógus-szakvizsgával kapcsolatos további információkat a pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésben szerezhető oklevélről való tudnivalókat az Oktatási Közlöny 2000. március 31-én megjelent 9-es száma tartalmazza. Minden további képzésben (jelentkezés, költségtérítés, négyféle képzés helye, a tanulmányok kezdete) a felsőoktatási intézmények adnak tájékoztatást. A választható tanulmányi területek programleírása tartalmazza a képzésért felelős személy nevét és elérhetőségét.

Budapest, 2001. január 18.

Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Főosztálya


1. számú melléklet

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok