2023. december 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Elfogadták az Európai Felsőoktatási Térségről szóló deklarációt

2010. március 12.
A ma Bécsben folytatódó Nemzetközi Bologna-konferencián a résztvevő oktatási miniszterek elfogadták a Budapest-bécsi Deklarációt az Európai Felsőoktatási Térségről.
A Budapest-bécsi Deklaráció az Európai Felsőoktatási Térségről
 
 
Budapest Vienna Declaration
on the European Higher Education Area
Budapest-bécsi Deklaráció az Európai Felsőoktatási Térségről
1
We, the Ministers responsible for higher education in the countries participating in the Bologna Process, met in Budapest and Vienna on March 11 and 12, 2010 to launch the European Higher Education Area (EHEA), as envisaged in the Bologna Declaration of 1999.
Mi, a bolognai folyamatban részt vevő országok felsőoktatásért felelős miniszterei, 2010. március 11-én és 12-én Budapesten és Bécsben találkoztunk, hogy meghirdessük az Európai Felsőoktatási Térséget (EFT), ahogyan azt a Bolognai Nyilatkozat 1999-ben megcélozta.
2
Based on our agreed criteria for country membership, we welcome Kazakhstan as new participating country of the European Higher Education Area.
Az új országok felvételére vonatkozó, általunk elfogadott követelmények alapján üdvözöljük Kazahsztánt, az Európai Felsőoktatási Térség új tagországát.
3
The Bologna Declaration in 1999 set out a vision for 2010 of an internationally competitive and attractive European Higher Education Area where higher education institutions, supported by strongly committed staff, can fulfil their diverse missions in the knowledge society; and where students, benefiting from mobility with smooth and fair recognition of their qualifications, can find the best suited educational pathways.
Az 1999-ben elfogadott Bolognai Nyilatkozat egy olyan, világviszonylatban versenyképes és vonzó Európai Felsőoktatási Térség képét vetítette előre 2010-re, amelyben a felsőoktatási intézmények, erősen elkötelezett oktatók támogatásával, teljesíthetik sokszínű feladataikat a tudásalapú társadalomban; és ahol a hallgatók a mobilitás előnyeit élvezve, mely a végzettségeik igazságos és gördülékeny elismerésével is együtt jár, megtalálhatják a számukra leginkább megfelelő tanulmányi útvonalakat.
4
Since 1999, 47 parties to the European Cultural Convention, have signed up to this vision and have made significant progress towards achieving it. In a unique partnership between public authorities, higher education institutions, students and staff, together with employers, quality assurance agencies, international organisations and European institutions, we have engaged in a series of reforms to build a European Higher Education Area based on trust, cooperation and respect for the diversity of cultures, languages, and higher education systems.
1999 óta az Európai Kulturális Egyezmény 47 aláírója fogadta el ezt a víziót, és tett jelentős lépéseket annak megvalósítása érdekében. A állami hatóságok, felsőoktatási intézmények, hallgatók és oktatók, valamint munkaadók, minőségbiztosítási ügynökségek, nemzetközi szervezetek és európai intézmények közötti egyedülálló együttműködésben elköteleztük magunkat amellett, hogy egy bizalmon, együttműködésen, a kultúrák, nyelvek és felsőoktatási rendszerek sokszínűségén alapuló Európai Felsőoktatási Térséget hozzunk létre.
5
The Bologna Process and the resulting European Higher Education Area, being unprecedented examples of regional, cross-border cooperation in higher education, have raised considerable interest in other parts of the world and made European higher education more visible on the global map. We welcome this interest and look forward to intensifying our policy dialogue and cooperation with partners across the world.
A bolognai folyamat és az ennek eredményeként létrejött Európai Felsőoktatási Térség, melyek korábban nem látott példáit jelentik a felsőoktatási regionális, határokon átnyúló együttműködésnek, jelentős érdeklődést váltottak ki a világ más részein, és az európai felsőoktatást láthatóbbá tették a világ térképén. Örülünk ennek az érdeklődésnek, és szívesen élénkítjük a szakpolitikai párbeszédet és együttműködésünket partnereinkkel világszerte.
6
We have taken note of the independent assessment and the stakeholders' reports. We welcome their affirmation that institutions of higher education, staff and students increasingly identify with the goals of the Bologna Process. While much has been achieved in implementing the Bologna reforms, the reports also illustrate that EHEA action lines such as degree and curriculum reform, quality assurance, recognition, mobility and the social dimension are implemented to varying degrees. Recent protests in some countries, partly directed against developments and measures not related to the Bologna Process, have reminded us that some of the Bologna aims and reforms have not been properly implemented and explained. We acknowledge and will listen to the critical voices raised among staff and students. We note that adjustments and further work, involving staff and students, are necessary at European, national, and especially institutional levels to achieve the European Higher Education Area as we envisage it.
Megismertük a független értékelő jelentést és a bolognai folyamatban részt vevő szervezetek jelentéseit. Örülünk e jelentések azon megállapításainak, hogy a felsőoktatási intézmények, oktatók és hallgatók egyre inkább azonosulnak a bolognai folyamat céljaival. Noha a bolognai reformok megvalósítása terén már jelentős előrelépések történtek, a jelentések mutatják, hogy az Európai Felsőoktatási Térség különböző célkitűzései, úgymint a képzési szerkezet és tantervek reformja, a minőségbiztosítás, az elismerés, a mobilitás és a szociális dimenzió, különböző mértékben valósulnak meg. A közelmúltbeli tiltakozások néhány országban, melyek részben nem a bolognai folyamattal kapcsolatos fejlemények és intézkedések ellen irányultak, figyelmeztettek arra, hogy a bolognai célok és reformok némelyikének indoklása és bevezetése nem volt megfelelő. Tudunk az oktatók és hallgatók köreiből hallható kritikus hangokról, és odafigyelünk azokra. Elismerjük, hogy az oktatók és hallgatók bevonásával kiigazításokra és további munkára van szükség európai, nemzeti és különösképpen intézményi szinten annak érdekében, hogy valóban olyanná váljon az Európai Felsőoktatási Térség, amilyennek mi azt elképzeljük.
7
We, the Ministers, are committed to the full and proper implementation of the agreed objectives and the agenda for the next decade set by the Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué. In close cooperation with higher education institutions, staff, students and other stakeholders, we will step up our efforts to accomplish the reforms already underway to enable students and staff to be mobile, to improve teaching and learning in higher education institutions, to enhance graduate employability, and to provide quality higher education for all. At national level, we also strive to improve communication on and understanding of the Bologna Process among all stakeholders and society as a whole.
Mi, a Miniszterek elkötelezettek vagyunk a Leuveni Nyilatkozatban a következő évtizedre meghatározott feladatok és az abban elfogadott célok teljes és megfelelő megvalósítása mellett. A felsőoktatási intézményekkel, oktatókkal, hallgatókkal és más érintettekkel szorosan együttműködve fokozni fogjuk a már megkezdett reformok befejezésére irányuló erőfeszítéseinket, hogy biztosítsuk az oktatók és hallgatók mobilitását, fejlesszük a felsőoktatási intézményekben zajló oktatást és tanulást, javítsuk a végzettek foglalkoztathatóságát és mindenki számára a jó minőségű felsőoktatást biztosítsunk. Nemzeti szinten is törekedni fogunk a bolognai folyamattal kapcsolatos jobb információ-áramlásra és a folyamat megértésének elősegítésére valamennyi érintett és a társadalom egésze körében.
8
We, the Ministers, recommit to academic freedom as well as autonomy and accountability of higher education institutions as principles of the European Higher Education Area and underline the role the higher education institutions play in fostering peaceful democratic societies and strengthening social cohesion.
Mi, a Miniszterek, ismételten elkötelezzük magunkat a felsőoktatási intézmények oktatói-kutatói szabadsága, autonómiája és elszámoltathatósága mint az Európai Felsőoktatási Térség alapelvei mellett, és kiemeljük a felsőoktatási intézmények szerepét a békés, demokratikus társadalmak előmozdításában és a társadalmi kohézió erősítésében.
9
We acknowledge the key role of the academic community - institutional leaders, teachers, researchers, administrative staff and students - in making the European Higher Education Area a reality, providing the learners with the opportunity to acquire knowledge, skills and competences furthering their careers and lives as democratic citizens as well as their personal development. We commit ourselves to working towards a more effective inclusion of higher education staff and students in the implementation and further development of the EHEA. We fully support staff and student participation in decision-making structures at European, national and institutional levels.
Elismerjük a felsőoktatási közösség - intézményi vezetők, oktatók, kutatók, adminisztratív munkatársak és hallgatók - kulcsszerepét az Európai Felsőoktatási Térség létrehozásában, és ez által lehetőséget biztosítunk a hallgatók számára olyan tudás, készségek és kompetenciák elsajátítására, melyek hozzájárulnak karrierjükhöz, demokratikus állampolgári létükhöz, illetve személyes fejlődésükhöz is. Elkötelezzük magunkat amellett, hogy jobban bevonjuk a felsőoktatás oktatóit és hallgatóit az Európai Felsőoktatási Térség kiteljesítésébe és további fejlesztésébe. Teljes mértékben támogatjuk az oktatók és halgatók bevonását a döntéshozatali struktúrákba európai, nemzeti és intézményi szinteken egyaránt.
10
We call upon all actors involved to facilitate an inspiring working and learning environment and to foster student-centred learning as a way of empowering the learner in all forms of education, providing the best solution for sustainable and flexible learning paths. This also requires the cooperation of teachers and researchers in international networks.
Felkérünk minden érintettet, hogy segítsék elő az ösztönző munka- és tanulási környezet kialakítását, és támogassák a tanuló-központú oktatást mint olyan módszert, amely a tanulót támogatja az oktatás mindenféle formájában, és a legjobb megoldást jelenti a fenntartható és rugalmas tanulmányi életúthoz. Ez egyúttal az oktatók és kutatók nemzetközi hálózatokban történő együttműködését is megköveteli.
11
We, the Ministers, reaffirm that higher education is a public responsibility. We commit ourselves, nothwithstanding these difficult economic times, to ensuring that higher education institutions have the necessary resources within a framework established and overseen by public authorities. We are convinced that higher education is a major driver for social and economic development and for innovation in an increasingly knowledge-driven world. We shall therefore increase our efforts on the social dimension in order to provide equal opportunities to quality education, paying particular attention to underrepresented groups.
Mi, a Miniszterek, újra megerősítjük, hogy a felsőoktatás közfelelősség. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzet dacára elkötelezzük magunkat amellett, hogy a felsőoktatási intézmények számára biztosítottak legyenek a szükséges források az állami hatóságok által kijelölt és felügyelt keretek között. Meggyőződésünk, hogy a felsőoktatás jelentős motorja a társadalmi és gazdasági fejlődésnek és az innovációnak, egy egyre inkább a tudás által meghatározott világban. Ebből következően nagyobb erőfeszítéseket fogunk tenni a szociális dimenzió terén annak érdekében, hogy egyenlő hozzáférést biztosítsunk a minőségi oktatáshoz, kiemelt figyelmet szentelve az alulreprezentált csoportoknak.
12
We, the Ministers responsible for the European Higher Education Area, ask the Bologna Follow-up Group to propose measures to facilitate the proper and full implementation of the agreed Bologna principles and action lines across the European Higher Education Area, especially at the national and institutional levels, among others by developing additional working methods, such as peer learning, study visits and other information sharing activities. By continuously developing, enhancing and strengthening the European Higher Education Area and taking further the synergies with the European Research Area, Europe will be able to successfully face the challenges of the next decade.
Mi, az Európai Felsőoktatási Térségért felelős miniszterek, kérjük a Nemzetközi Bologna Csoportot, hogy javasoljon olyan lépéseket, amelyek megkönnyítik az elfogadott bolognai elvek és célitűzések megfelelő és teljeskörű megvalósítását az egész Európai Felsőoktatási Térségben, különösen nemzeti és az intézményi szinten. Gondolunk itt egyebek mellett új munkamódszerekre, mint például az egymástól tanulás, a tanulmányutak és más, információ-áramlást segítő tevékenységek. Az Európai Felsőoktatási Térség folyamatos fejlesztése, jobbítása és erősítése, az Európai Kutatási Térséggel való összhangjának elősegítése révén Európa képes lesz sikeresen szembenézni a következő évtized kihívásaival.
13
Our next Ministerial Meeting to take stock of progress and to drive the Leuven/Louvain-la-Neuve agenda forward, will be hosted by Romania in Bucharest on 26-27 April 2012.
A következő Miniszteri Találkozónkra, melyen értékeljük az elért haladást és még tovább visszük a Leuven/Louvain-la-Neuve-i feladatainkat, Romániában, Bukarestben kerül sor 2012. április 26-27-én.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok