2023. október 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

2004-es Világ - Nyelv Program pályázati felhívás és útmutató

2004. február 16.

Változás a 2004-es Világ - Nyelv pályázati felhívásban!

Az Előre fuss / Kísérleti oktatási projektek pályázattípusok 2004. szeptember 27-i határidővel ismét meghirdetésre kerülnek. A pályázattípus módosított felhívása letölthető innen.A Váltogató / Kísérleti oktatási projektek pályázattípus 2004. szeptember 27-i határidővel ismét meghirdetésre kerül. A pályázattípus módosított felhívása letölthető:
http://www.tpf.iif.hu/upload/docs/palyazatok/vilag_nyelv/felhiv_utmut/Valtogato_KOP_jo.docA Mesterfokon/Mentori munka támogatása: Gyakorlat teszi a nyelvtanárt pályázattípus beadási határideje 2004. július 15-re módosult. A pályázat megvalósítási ideje: 2004. szeptember 1. - 2005. május 31.Módosítások a Mértékelés alprogram / Doktori kutatómunka támogatása: Idegen nyelvi nyelvpedagógia és alkalmazott nyelvészet területén külföldi könyvtári kutatómunkát végző hallgatók részére pályázattípus kiírásában.

Az új pályázati határidő: május 15.Új pályázattípus a Világ-Nyelv Programban

A 2004-es Világ-Nyelv Pályázati felhívás és útmutató kiegészítésre kerül az alábbi pályázattípussal:
Satöbbi / Tanártovábbképzésen való részvétel: az idegennyelv-tanulás elméleti és gyakorlati kérdései a nyelvi előkészítő tanfolyamon.
Világ - Nyelv Program
Pályázati felhívás és útmutató
2004
Bevezető

A Világ - Nyelv Program célja

A Világ - Nyelv pályázati csomag az Oktatási Minisztérium új, átfogó idegennyelv-tudás fejlesztési koncepciójának egyik legfontosabb eleme, mely a meghirdetett tevékenységek révén a nyelvoktatás minden szintjét támogatja. Célja, hogy elősegítse hazánk felzárkózását az idegen nyelveket beszélő európai országok sorába, vagyis minden, az iskolapadot elhagyó fiatal rendelkezzen legalább egy idegen nyelv középszintű és egy másik nyelv alapszintű ismeretével, legyen képes nyelvtudását fenntartani, továbbfejleszteni és más idegen nyelveken is megtanulni.
A Világ - Nyelv Program a nyelvoktatás hiányosságainak felszámolását és problémáinak megoldását hivatott elősegíteni. Támogatásának előterében a közoktatás áll, mint az ismeretszerzés első színtere az állampolgárok életében, emellett azonban a felső- és a felnőttoktatásban megvalósuló nyelvoktatás fejlesztéséhez is hozzájárul.
Az iskolai nyelvoktatás színvonalának növelésére sokrétű megközelítést alkalmaz: egyszerre támogatja a pedagógusok nyelvi és módszertani ismereteinek bővítését újféle alap- és továbbképzési komponensek bevezetése révén; elősegíti a tartalomalapú nyelvhasználat terjesztését a szaktárgyi órákon; hozzájárul a hátrányos helyzetű tanulócsoportok sajátos igényeinek megfelelő módszerek kidolgozásához, és támogatást biztosít az új módszerek, idegen nyelvi programok beindításához szükséges tárgyi feltételek megteremtéséhez.
2004 a pályázati csomag második éve, melyben a 2003-as pályáztatás során kapott visszajelzések alapján további fejlesztések történtek. A tapasztalatok alapján két újabb alprogrammal bővítjük az eddigi fő támogatási területeket: az általános iskolai idegennyelv-oktatás fejlesztését szolgáló Alap-osan alprogrammal és a számítógép nyújtotta lehetőségek jobb kihasználását elősegítő Nyelv + számítógép alprogrammal. Ezen túlmenően lehetőséget nyújt a 2004-es programcsomag az idevágó, PhD szintű kutatások támogatására is. Ugyanakkor a 2003-as pályázati évben meghirdetett Nyelv + szakma középfokon alprogram összevonásra került a Váltogató alprogrammal, így a 2004-es pályázati csomagban ezek egy támogatási területként jelennek meg.

A 11 alprogram

A Világ - Nyelv alprogramok a nyelvoktatás különböző területeit érintik, amelyek a fejlesztéshez szükséges anyagi támogatást különféle pályázati formák keretében biztosítják.
1. A Forrás alprogram a közoktatás hátrányos helyzetű résztvevőinek felzárkóztatását támogatja az önálló tanulást lehetővé tevő idegen nyelvi könyvtár-tanulóközpontok kialakítása révén. Tanulóközpontok létesítéséhez és fenntartásához általános és középiskolák pályázhatnak támogatásra.
2. Az Alap-osan alprogram az általános iskolai idegennyelv-tudás fejlesztésére szolgál, és a Világ - Nyelv 2004 programcsomag új része. A 2004/2005-ös tanévtől kezdődően olyan innovatív nyelvtanulási programokat kíván támogatni, melyek figyelembe veszik az általános iskolai korosztály életkori sajátosságait, és amelyek az egész személyiség fejlesztését célul tűző programmal kívánják elősegíteni az idegen nyelv tanulását, a kommunikatív kompetenciák kialakítását.
3. Az Előre fuss alprogram a nyelvoktatás terén hátrányt szenvedő diákok sajátos igényeinek megfelelő nyelvoktatási programok létrehozását támogatja. A kísérleti oktatási projektek megvalósítására olyan intézmények vagy projekttársulások pályázhatnak, amelyek a nyelvoktatás és a hátrányt szenvedő tanulók oktatásának terén egyaránt kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek.
4. A Váltogató alprogram célja az idegen nyelvi anyagok használatának beépítése a nem nyelvi tárgyak oktatásába a tanulók ismeretszerzési képességeinek és tartalomközpontú nyelvhasználatának fejlesztése érdekében. Az alprogram lehetőséget biztosít:
 • a közoktatásban széles körben bevezetendő oktatási segédanyagok előállítására;
 • a tartalomalapú tanórai nyelvhasználatra vállalkozó általános és középiskolai tanárok nyelvi és módszertani továbbképzésére, valamint az elsajátított módszerek bevezetésére az általános és középiskolákban kísérleti oktatási projektek keretében;
 • nyelvtanárok számára európai kulturális ismereteket közvetítő továbbképzéseken való részvételre a nyelvórák tartalmának gazdagítása céljából.
5. Az Élesztő alprogram a Magyarországon kevésbé tanult nyelvek iskolai oktatását támogatja. A kevésbé tanult nyelvek oktatásának bevezetésére vállalkozó általános és középiskolák a szükséges tanmenetek kidolgozására és a választott idegen nyelv legalább egy tanulócsoporton belüli oktatásának bevezetésére pályázhatnak támogatásra.
6. A Mesterfokon alprogram a mentorképzési programok széleskörű elterjesztésének támogatása révén biztosítja a nyelvpedagógus tanárjelöltek tanítási gyakorlatának szakmai támogatását. E cél érdekében támogatja:
 • a kötelező 15 tanítási órát meghaladó óraszámú tanítási gyakorlatot irányító mentorok munkáját;
 • a nyelvtanárok részvételét mentori (tovább-) képzésen.
7. A Mértékelés alprogram célja az idegen nyelvi programok folyamatának és kimenetének a tantervi és vizsgareform folyamatával összhangban történő szabályozása, valamint a releváns PhD szintű kutatómunka elősegítése. Ennek érdekében támogatást biztosít a nyelvtanárok felkészítéséhez a mérési, értékelési és az új érettséginek megfelelő vizsgáztatói feladatok ellátására továbbképzések keretében, valamint lehetőséget biztosít az idegen nyelvi nyelvpedagógia és alkalmazott nyelvészet szakterületein már elfogadott kutatási tervvel rendelkező PhD hallgatók részére külföldön történő könyvtári kutatómunkára.
8. A Nyelv + szakma felsőfokon alprogram a felsőoktatási hallgatók számára biztosít lehetőséget a magas szintű szakmai nyelvtudás elsajátításához a tanult szakterület idegen nyelven történő oktatásának bevezetése révén.
A szükséges tantervfejlesztés és kísérleti oktatási modul megvalósításához felsőoktatási intézmények pályázhatnak támogatásra.
9. A Nyelv + számítógép alprogram célja, hogy átfogó módon segítse elő a számítógépek felhasználását az idegen nyelvek tanításában: kiterjed az oktatás minden szintjére, az általános iskolától a tanártovábbképzésig, valamint lehetőségeket nyújt a teljesen kezdő szintű számítógép-felhasználóknak csakúgy, mint a magas szintű ismeretekkel rendelkezőknek.
10. Az Egy életen át alprogram a közoktatási intézmények nem nyelvszakos pedagógusai számára biztosít támogatást valamely idegen nyelvből középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamon való részvételhez.
11. A Satöbbi alprogram a Világ - Nyelv Program általános célkitűzéseivel összhangban az innováció és a bevált gyakorlat terjesztésének érdekében szakmai kiadványok és rendezvények költségeihez biztosít hozzájárulást.

Általános tudnivalók

A Világ - Nyelv Program által felkínált lehetőségeket részletesen az egyes alprogramok alatt mutatjuk be. Jelen fejezet az általános érvényű feltételeket foglalja össze, így szó esik benne arról, hogy a pályázati űrlap hol és milyen formában szerezhető be, mikor és hova kell eljuttatni és hogy mi történik a pályázattal a benyújtást követően.
Ezenkívül rövid áttekintést nyújt az egyes alprogramokban megpályázható tevékenységekről és az egyes pályázói köröket érintő támogatási lehetőségekről.

A pályázásra jogosultak köre

Világ - Nyelv pályázati támogatásban kizárólag magyar állampolgárok, vagy huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyek, valamint Magyarországon bejegyzett jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (a továbbiakban: a pályázásra jogosultak) részesülhetnek.
Jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal szemben kizáró oknak számít, ha a pályázó:
a) végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;
b) nem tett eleget 60 napnál régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék-, vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló tartozása van.
Egyazon természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a Világ - Nyelv Programon belül egyszerre több pályázatot is benyújthat, de ugyanazon tevékenység megvalósítására nem részesülhet egyszerre több különböző alprogram alatt támogatásban. A pályázásra jogosultak azonban kizárólag egy pályázatot adhatnak be ugyanabban a pályázattípusban (kivéve ahol jelen Felhívás szövege másra is lehetőséget ad).

A pályázás módja

A pályázás minden esetben a pályázattípus hivatalos űrlapjának kitöltésével és postai úton, ajánlott küldeményként, három - eredeti aláírással és pecséttel ellátott - nyomtatott példányban való megküldésével történik a Tempus Közalapítvány címére:
Tempus Közalapítvány
Világ - Nyelv Programiroda
1438 Budapest 70, Pf. 508
A borítékon kérjük, tüntessék fel az alprogram és a pályázattípus nevét (pl.: Váltogató / Kísérleti oktatási projektek).
A pályázati űrlapok a Tempus Közalapítvány honlapján találhatóak (www.tka.hu). A pályázati űrlapot minden pályázattípusra külön és a csatolandó mellékletekkel együtt szövegszerkesztővel kell kitölteni.
A pályázat elkészítésénél jelen Felhívás és az űrlap kitöltési útmutatójának utasításait kell követni.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejének lejárta után nincs lehetőség.
A Tempus Közalapítvány / Világ - Nyelv Programiroda azonban minden pályázati lehetőség esetében előzetes formai bírálatot végez a beadási határidő előtt legalább 2 héttel (a 2004. február 20-i beadási határidővel megpályázható pályázattípusok esetén legalább 1 héttel) beküldött pályázatok esetében. Esetleges formai hibák esetén a pályázónak a hivatalos beadási határidőig hiánypótlás keretében lehetősége van javítani a hibákat, és újból megküldeni a pályázatot, illetve pótolni a hiányzó dokumentumokat.
Hiánypótlásra csak a beadási határidő előtt legalább 2 héttel (a 2004. február 20-i beadási határidővel megpályázható pályázattípusok esetén legalább 1 héttel) beküldött pályázatok esetében adunk lehetőséget (a hiánypótlási határidők pályázattípusonként megtekinthetők a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu). Hiánypótlásra e határidők lejárta után nincs lehetőség.

Pályázati határidők

Az egyes alprogramokon belüli pályázattípusokra vonatkozó pályázati határidőket és a pályázatok lehetséges megvalósítási időszakát az alábbi táblázat foglalja össze. A táblázatban feltüntetett megvalósítási időszakot, így a projektek végső megvalósítási határidejét nem lehet meghosszabbítani.
 
Alprogram
 
Pályázattípus
Pályázati határidő
Megvalósítási időszak
1.
Forrás
1.1.
Tanulóközpontok létrehozása
2004. február 20.
2004. április 1. - 2004. június 30.
1.2.
Támogatás a tanulóközpontok fenntartására
2004. október 15.
2004. december 1. - 2005. május 31.
2.
Alap-osan
2.1.
Oktatási projektek: Tartalomalapú idegen nyelvi program az általános iskolában
2004. április 15.
2004. augusztus 1. - 2005. június 30.
2.2.
Tanártovábbképzésen való részvétel: Idegen nyelvi módszertani tanfolyam általános iskolai korosztályt tanító nyelvtanárok számára
A beadási határidő a támogatási keret erejéig folyamatos, de legalább 6 héttel a továbbképzés indulása előtt
2004. április 1. - 2005. május 31.
3.
Előre fuss
3.1.
Kísérleti oktatási projektek szociálisan hátrányos helyzetű, különösen roma tanulók idegennyelv-oktatásának fejlesztésére
2004. április 15.
2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
3.2.
Kísérleti oktatási projektek sajátos nevelési igényű tanulók idegennyelv-oktatásának fejlesztésére
2004. április 15.
2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
4.
Váltogató
4.1.
Oktatási segédanyagok előállítása
2004. április 15.
2004. augusztus 1. - 2005. január 31.
4.2.
Kísérleti oktatási projektek: A tartalomalapú nyelvoktatás előkészítése
2004. április 15.
2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
4.3.
Tanártovábbképzésen való részvétel: Európai kulturális ismeretek idegen nyelven történő oktatása
A beadási határidő a támogatási keret erejéig folyamatos, de legalább 6 héttel a továbbképzés indulása előtt
2004. április 1. -- 2005. május 31.
5.
Élesztő
  Új idegennyelv-oktatási program bevezetése
2004. április 15.
2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
6.
Mesterfokon
6.1.
Tanártovábbképzésen való részvétel: Mentorképzés
A beadási határidő a támogatási keret erejéig folyamatos, de legalább 6 héttel a továbbképzés indulása előtt
2004. április 1. - 2005. május 31.
6.2.
Mentori munka támogatása: Gyakorlat teszi a nyelvtanárt
2004. július 15.
2004. szeptember 1. - 2005. május 31.
7.
Mértékelés
7.1.
Tanártovábbképzésen való részvétel: Nyelvszakos tanárok továbbképzése a mérés, értékelés, vizsgáztatás területén
A beadási határidő a támogatási keret erejéig folyamatos, de legalább 6 héttel a továbbképzés indulása előtt
2004. április 1. -- 2005. május 31.
7.2.
Doktori kutatómunka támogatása: Idegen nyelvi nyelvpedagógia és alkalmazott nyelvészet témák területén külföldi könyvtári kutatómunkát végző hallgatók részére
2004. március 16.
2004. június 1. - 2005. május 31.
8.
Nyelv +szakma felsőfokon
  Tantervfejlesztés
2004. április 15.
2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
9.
Nyelv +számítógép
9.1.
Tanártovábbképzésen való részvétel: A számítógép felhasználása az idegen nyelvek tanításában
A beadási határidő a támogatási keret erejéig folyamatos, de legalább 6 héttel a továbbképzés indulása előtt
2004. április 1. - 2005. május 31.
9.2.
Módszertani szakkönyvek beszerzése a számítógéppel támogatott nyelvoktatás témakörében
2004. február 20.
2004. április 1. - 2004. június 30.
9.3.
Számítógépes nyelvoktatást bemutató nyílt órák szervezése
2004. május 15.
2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
10.
Egy életen át
.
Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam közoktatási intézményekben dolgozó nem nyelvszakos pedagógusok részére
2004. március 16.
2004. június 1. - 2005. május 31.
11.
Satöbbi
11.1.
Konferenciaszervezés
2004. február 20.
2004. április 1. - 2004. június 30.
2004. május 15.
2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
11.2.
Szakmai kiadványok előállítása
2004. február 20.
2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
2004. május 15.
2004. augusztus 1. - 2005. május 31.

Bírálat és szerződéskötés

A bírálat első szakaszában az előírt formai követelmények betartásának és a jelen Felhívásban meghatározott csatolt dokumentumok meglétének és megfelelőségének ellenőrzése történik.

A pályázatok formai érvényességének feltételei:

 • a pályázó jogosultsága a pályázásra jelen Felhívás feltételeinek megfelelően;
 • a pályázati űrlap és annak részét képező nyilatkozat(ok), illetve a pályázathoz csatolandó mellékletek hiánytalan kitöltése és elküldése jelen Felhívásban meghatározott beadási határidőig és feltételekkel;
 • egyéni pályázat esetében a nyomtatott példány és csatolandó mellékleteinek hitelesítése a pályázó aláírásával; intézményi pályázat esetében a nyomtatott példány és csatolandó mellékleteinek hitelesítése a pályázó aláírásra jogosult hivatalos képviselőjének aláírásával és a pályázó hivatalos pecsétjével;
 • a pályázat postai úton megküldött mindhárom nyomtatott példányának teljes formai és tartalmi megegyezése.
  A formai szempontból megfelelt pályázatokat - pályázattípustól függően - a Tempus Közalapítvány független szakértők és tanácsadó testületének bevonásával értékeli és rangsorolja. A bírálat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
  A támogatást nyert pályázókkal a Tempus Közalapítvány szerződést köt a megítélt támogatás felhasználásának feltételeiről.
  A támogatás folyósítása előfinanszírozással történik, amelynek felhasználásáról a támogatottnak részletes pénzügyi és tartalmi beszámolót kell benyújtania.
A sikeresen pályázóknak a szerződéskötéshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk
Közjegyző által kiállított aláírási címpéldány
APEH-igazolás
Bankszámla-igazolás
Cégkivonat
Törzskönyvi kivonat
Személyazonosító ig. és lakcímet igazoló hatósági ig. másolat
Helyi költségvetési intézmény
+
 
+
 
+
 
Központi költségvetési intézmény
+
 
+
     
Nem költségvetési intézmény
+
+
+
+
   
Egyéni pályázó
   
+
   
+
A szerződéshez csatolandó biztosítékok és azok szükségességének részletes magyarázata a Tempus Közalapítvány / Világ - Nyelv Programiroda honlapján található (www.tka.hu).

A beszámolás általános alapelvei

A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról a pályázók írásos szakmai és pénzügyi beszámolót kell, hogy készítsenek. A minimum 9 hónap időtartamú szakmai projektek esetében időközi beszámoló készítése 2004. december 31-i időponttal kötelező. Az ilyen típusú projektek záróbeszámolójának beadási határideje 2005. június 15. (Az Alap-osan / Oktatási projekt pályázattípus beszámolási határideje: 2005. július 15.)
A módszertani és tanártovábbképzési programokon való részvételről a program lezárulása után 15 napon belül kell a pályázóknak elkészíteniük és megküldeniük a Tempus Közalapítvány részére a szakmai és pénzügyi beszámolót.
A beszámolókat a támogatási szerződés mellékleteként kapott formanyomtatványok kitöltésével kell elkészíteni.
A beszámolók ellenőrzését a Tempus Közalapítvány végzi. A fel nem használt, illetve nem a projekt céljaira, vagy nem a jelen Felhívás és a támogatási szerződés feltételei szerint felhasznált támogatást a pályázónak vissza kell fizetnie. Az eredmény nélkül, vagyis a (tovább-) képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány megszerzése nélkül záruló tanfolyamok részvételi díja visszatérítendő.
(Jelen táblázat tájékoztatást nyújt a pályázni szándékozók részére. A Felhívás szövege a pályázásra jogosultak kizárólagos körét minden esetben az adott pályázattípuson belül határozza meg.)
A pályázók köre
Pályázati lehetőségek
közoktatási intézmények, amelyekben az 1-8. évfolyamon történik az oktatás
Alap-osan / Oktatási projektek
6-14 éves korosztályt oktató nyelvtanárok munkáltató intézményei
Alap-osan / Tanártovábbképzés
általános és középiskolák
Forrás / Tanulóközpontok létrehozása;
Forrás / Támogatás a tanulóközpontok fenntartására;
Előre fuss / Kísérleti oktatási projektek;
Váltogató / Oktatási segédanyagok előállítása;
Váltogató / Kísérleti oktatási projektek;
Élesztő / Új idegennyelv-oktatási program bevezetése;
Nyelv + számítógép / Számítógépes nyelvoktatást bemutató nyílt órák szervezése
Egy életen át / Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam
általános- és középiskolai tanárok munkáltató intézményei
Mesterfokon / Tanártovábbképzés;
Nyelv + számítógép / Tanártovábbképzés;
Nyelv + számítógép / Módszertani szakkönyvek beszerzése
középiskolában oktató nyelvtanárok munkáltató intézményei
Váltogató / Tanártovábbképzés;
Mértékelés / Tanártovábbképzés
felsőoktatási intézmények
Nyelv + szakma felsőfokon / Tantervfejlesztés
tanárképzést folytató felsőoktatási intézmények
Mesterfokon / Mentori munka támogatása
egyéb oktatással vagy oktatáskutatással foglalkozó jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (ill. ezek konzorciumai)
Satöbbi / Konferenciaszervezés;
Satöbbi / Szakmai kiadványok előállítása;
Előre fuss / Kísérleti oktatási projektek;
Váltogató / Oktatási segédanyagok előállítása
sajátos igényű tanulók nyelvoktatásával foglalkozó intézmények vagy projekttársulások
Előre fuss / Kísérleti oktatási projektek
PhD hallgatók
Mértékelés / Doktori kutatómunka támogatása
Szakiskolák a Világ - Nyelv Programon belül nem pályázhatnak.*
A magyar mint idegen nyelv oktatásához kapcsolódó tevékenységek a Világ - Nyelv Program keretében az Élesztő és a Satöbbi alprogramon belül támogathatóak.

A 2004-es Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólistával kapcsolatos tudnivalók

A Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu) megtalálható Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólista célja, hogy a Tanártovábbképzésen való részvétel pályázattípusokban pályázók számára - egy helyen, rendszerezett formában - minél több információt nyújtson a megpályázható továbbképzésekről.
A Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólistára folyamatosan várjuk azon kurzusszervezők jelentkezését, akik a Világ - Nyelv Program következő pályázattípusaiban meghirdetett továbbképzések témáiban szerveznek kurzusokat:
Alprogram
Pályázattípus
A kurzus témája
Jelentkezők köre
Óraszám
Alap-osan
Tanártovábbképzésen való részvétel
Idegen nyelvi módszertani tanfolyam általános iskolai korosztályt tanító nyelvtanárok számára
Általános iskolai korosztályt tanító nyelvtanárok
30 - 120 óra
Váltogató
Tanártovábbképzésen való részvétel
Európai kulturális ismeretek idegen nyelven történő oktatása
Középiskolában oktató nyelvtanárok
30 - 120 óra
Felkészítés a tartalomalapú nyelvoktatásra
Középiskolában oktató tanárok
30 óra
Mesterfokon
Tanártovábbképzésen való részvétel
Mentorképzés
Közoktatási intézményben oktató nyelvtanárok
60 - 120 óra
Mértékelés
Tanártovábbképzésen való részvétel
Nyelvszakos tanárok továbbképzése a mérés, értékelés, vizsgáztatás területén
Közoktatási intézmény 9-12. évfolyamán oktató nyelvtanárok
30 - 120 óra
Nyelv + számítógép
Tanártovábbképzésen való részvétel
A számítógép felhasználása az idegen nyelvek tanításában
Közoktatási intézményben oktató nyelvtanárok
30 - 120 óra
A Továbbképzési Ajánlólistára csak a következő kurzusok kerülhetnek fel:
 • tanártovábbképzési tanfolyamok esetén a többször módosított 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet alapján előkészített, alapítási és indítási engedéllyel rendelkező akkreditált kurzusok;
 • amely kurzusok témája, óraszáma, munkanyelve, illetve időpontja megegyezik a jelen Felhívásban a Tanártovábbképzésen való részvétel pályázattípusokban megtalálható feltételekkel, és megfelel az adott alprogram / pályázattípus céljainak.
A Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólistára a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu) lehet jelentkezni egy on-line adatlap kitöltésével. A kurzus adatainak megadását követően az on-line adatlap az "Elküldés" parancs választásával juttatható el az adatbázisba. A formai ellenőrzés után (akkreditációs követelmények; a téma, óraszám, munkanyelv, időpont megfelelése a Világ - Nyelv program céljainak), amelyet a Tempus Közalapítvány végez, a kurzus az Ajánlólistában megtekinthetővé és kereshetővé válik a Tanártovábbképzésen való részvétel pályázattípusokban pályázók számára.
A Tempus Közalapítvány a Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólistában szereplő adatok helyességéért felelősséget nem vállal, a megadott, és az Ajánlólistára felkerült adatok frissítése a kurzusszervező feladata.

Kiegészítő támogatás a Francia Intézet felajánlásában

A Francia Intézet kiegészítő támogatást ajánl fel azoknak az oktatási intézményeknek, amelyek a francia nyelvhez kapcsolódó tevékenységet indítanak el a Világ - Nyelv Program keretében. Kérjük a Világ - Nyelv Program 2004. évi nyertes pályázóit, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Francia Intézettel az együttműködési lehetőségek megvitatása céljából. A Francia Intézet támogatja a francia nyelv oktatását bevezető osztályokat, részt vesz a tanárok továbbképzésében és segíti az oktatási segédanyagok terjesztését.
Kérjük, forduljanak a Francia Intézet Oktatási és Nyelvi Együttműködési Irodájához:
1011 Budapest, Fő utca 17.
Fax. (1) 489-42-72
E-mail: bcle@inst-france.hu

A Világ - Nyelv pályázati programmal kapcsolatos további információ
Tempus Közalapítvány
Világ - Nyelv Programiroda
1134 Budapest Váci út 37, VII. emelet
Ügyfélszolgálat:
Telefon: 06 (1) 237-1320
Fax: 06 (1) 239-1329
E-mail: info@tpf.hu
Internet: http://www.tka.hu
Személyes konzultációra előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

1. Forrás

A Forrás alprogram általános célja, hogy egy könyvtár-tanulóközpont kialakítása révén hátteret biztosítson az intézmények számára az önálló tanulásra való nevelés feltételeinek megteremtéséhez. Annak érdekében, hogy az idegennyelv-tanulás terén hátrányt szenvedő tanulók felzárkóztatására is lehetőség nyíljon, a pályázatok elbírálásánál szerepet játszik a Forrás-központok egyenletes földrajzi eloszlása.

Pályázati típusok

1.1. Tanulóközpontok létrehozása
1.2. Támogatás a tanulóközpontok fenntartására

1.1. Tanulóközpontok létrehozása

Az Internet-csatlakozással ellátott könyvtár-tanulóközpontban elsősorban nem a hagyományos osztálytermi nyelvtanulás céljainak megfelelő tankönyvek kapnak helyet, hanem különféle autentikus anyagok - könyvek, magazinok, könnyített olvasmányok, interaktív multimédiás CD-k, DVD-k és a szakképzéshez kapcsolódó irodalom. Emellett jelen lehetnek az önálló tanulást támogató különféle önértékelési és -fejlesztési eszközök is, mint az Európai Nyelvtanulási Napló. Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a pályázó intézmény vállalja, hogy a 2004/2005-ös tanévtől bevezetik a Napló használatát legalább egy nyelvi csoportjukban.
A könyvtárban az angol, a francia a német, az olasz, a spanyol és az orosz nyelvek oktatásához egyaránt beszerezhetőek a fenti anyagok, amelyek a nyelvórákon kívül más tanórákon is felhasználhatóak. A fenti nyelvek közül legalább két nyelv oktatásához kapcsolódó anyagok beszerzése, és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások biztosítása kötelező. A beszerzési lista összeállításakor a beszerzett állományban szereplő nyelvek arányát, illetve a célcsoportok korosztály szerinti megoszlását illetően a vonzáskörzet iskoláinak igényeit is figyelembe kell venni.
A könyvtári állomány fejlesztésének célja az önálló, a tankönyv világán túlmutató ismeretszerzésre épülő tanulás infrastrukturális hátterének biztosítása, valamint az autentikus anyagok használatának terjesztése az idegen nyelvi és egyéb órákon. A központ más iskolák előtt is nyitva áll kölcsönzésre, illetve helybeni használatra. Ugyanakkor a délelőtti osztálytermi nyelvtanulás feltételei is bővülnek, mivel az iskola és a vonzáskörzet intézményeinek nyelvszakos pedagógusai könnyen hozzájuthatnak a tanórák anyagát kiegészítő segédanyagokhoz.
A támogatást elnyerő iskolákat egy szakértők által összeállított, a Tempus Közalapítvány honlapjáról (www.tka.hu) letölthető beszerzési ajánlólista segíti a megfelelő felszerelés és a különböző idegennyelvű anyagok kiválasztásában. Az ajánlólista használata nem kötelező, összeállításának célja azon pályázók segítése, akik nem rendelkeznek határozott elképzelésekkel a beszerzendő eszközök kapcsán.
A sikeresen pályázó intézmények vállalják, hogy nyelvszakos pedagógusaik részt vesznek egy olyan egynapos képzésen, amely útmutatót nyújt a központ anyagainak hatékony használatára és az önálló nyelvtanulási módok támogatásának módszertanára. A továbbképzéssel kapcsolatban felmerülő további terhek (útiköltség, ellátás, szállás, helyettesítési díjak, és azok járulékai) az elnyert támogatásból fedezhetők.

A pályázásra jogosultak köre
Általános és középiskolák, amelyek nagy számú, az autentikus idegen nyelvi anyagok elérésében hátrányos helyzetű tanuló és tanár számára tudnak az állományhoz hozzáférést biztosítani.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
A maximálisan igényelhető támogatás összege 700 000 Ft, mely az alábbi tételek között oszlik meg:
 • Maximum 600 000 Ft fordítható a könyvtári állomány bővítésére, valamint központonként maximum 1 db multimédiás számítógép beszerzésére a multimédiás könyvtári anyagok használatára, illetve
 • Maximum 100 000 Ft fordítható a tájékoztatás dologi költségeire, szakértői díjakra a beszerzési lista megtervezését és összeállítását illetően, a továbbképzések kapcsán felmerülő utazási költségre, a szállás és ellátás költségeire, helyettesítési díjakra, és a beszerzett állomány gondozásával kapcsolatos könyvtárosi munka személyi költségére (személyi járulékokkal együtt).
A pályázás módja
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. április 1. - 2004. június 30.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

A pályázás további feltételei:
 • Az iskola vállalja, hogy a - legalább két nyelv oktatásához kapcsolódó - beszerzett állomány leltárba ill. könyvtári állományba vételét a megvalósítási időszak alatt elindítja.
 • Az iskola vállalja, hogy a tanulóközpontot az épületében található könyvtárban vagy egy zárható helységben kialakítja és az anyagok helybeni használatát egyszerre legalább húsz olvasó számára lehetővé teszi.
 • Az iskola vállalja, hogy a tanulóközpontot a nyitvatartási idő meghosszabbításával a 2004/2005-ös tanévtől elérhetővé teszi a vonzáskörzetében található többi iskola tanulói és tanárai számára is helybeni használatra, illetve kölcsönzésre, és rendszeresen tájékoztatja őket az iskolában található könyvtári állományról a szerződés lejártát követő 5 éven át.
 • Az iskola vállalja, hogy a kölcsönzésekről, illetve a helybeni használatról kimutatást vezet.
 • Az iskola vállalja, hogy nyelvszakos pedagógusai részt vesznek egy olyan egynapos képzésen, amely útmutatót nyújt a központ anyagainak hatékony használatára és az önálló nyelvtanulási módok támogatásának módszertanára.
 • Emellett vállalja, hogy a könyvtári állomány használatával kapcsolatban szervezett továbbképzések idején a központot szükség esetén a továbbképzés résztvevőinek rendelkezésére bocsátja.
Mivel az alprogram célja az autentikus idegen nyelvi anyagok minél szélesebb körű és kiegyenlítettebb hozzáférésének biztosítása, a támogatás odaítélésében a kiegyensúlyozott földrajzi eloszlás - a már működő Forrás tanulóközpontok földrajzi eloszlását figyelembe véve - és az iskola típusa, valamint infrastrukturális adottságai is szerepet fognak játszani. (A korábbi Világ - Nyelv pályázati fordulók nyertes Forrás intézményeinek listája a megyék feltüntetésével megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu.)

1.2. Támogatás a tanulóközpontok fenntartására

A pályázattípus célja a már meglévő tanulóközpontok gondozásával és fenntartásával kapcsolatban felmerülő költségekhez való hozzájárulás, valamint a képzéseken és tapasztalatcsere céljából szervezett szemináriumokon való részvétel során felmerülő utazási költségekhez és helyettesítési díjakhoz való hozzájárulás.

A pályázásra jogosultak köre
Azok az általános és középiskolák, amelyek a 2003-as Világ - Nyelv pályázati év május 15-i fordulóján vagy a 2004-es Világ - Nyelv pályázati év február 20-i fordulóján a Forrás alprogramon belül támogatást nyertek tanulóközpont létrehozására.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
Maximum 300 000 Ft a tájékoztatás dologi költségeire, a továbbképzések kapcsán felmerülő utazási költségekre, a szállás és ellátás költségeire, helyettesítési díjakra, és a beszerzett állomány gondozásával kapcsolatos, valamint a könyvtár eredeti nyitvatartási idejét meghaladó órákban végzett könyvtárosi munka személyi költségére (személyi járulékokkal együtt).
A pályázat elbírálásánál szerepet játszik a 2003/2004-es tanév folyamán megvalósított Forrás-projektek eredményeiről szóló beszámoló.

A pályázás módja
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. december 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

A pályázás további feltételei:
 • A sikeresen pályázó intézmények vállalják, hogy nyelvszakos pedagógusaik részt vesznek legalább két, a egynapos képzésen, amelyek útmutatót nyújtanak a központ anyagainak hatékony használatára és az önálló nyelvtanulási módok támogatásának módszertanára. A továbbképzéssel kapcsolatban felmerülő további terheket (útiköltség, szállás és ellátás költségei, helyettesítési díjak és azok járulékai) a pályázati díjból kell fedeznie a pályázónak.
 • A sikeresen pályázó intézmények vállalják, hogy a könyvtári állomány használatával kapcsolatban szervezett továbbképzések idején a központot szükség esetén a továbbképzés résztvevőinek rendelkezésére bocsátják.

2. Alap-osan

Az általános iskolai idegennyelv-tanulás fejlesztése a 2004-es Világ - Nyelv programcsomag új része. Az alprogram a 2004/2005-ös tanévtől kezdődően olyan innovatív nyelvtanulási programokat kíván támogatni, melyek messzemenően figyelembe veszik az általános iskolai korosztály folyamatosan változó életkori sajátosságait, és amelyek az idegen nyelvi kommunikatív kompetenciák fejlesztését az egész személyiség fejlesztésének szerves részeként valósítják meg.
A pályázati kiírás külön figyelmet fordít azokra a kisdiákokra, akik a kötelező nyelvtanulás (4. osztály) szakasza előtt kezdik tanulni az idegen nyelvet. Az alprogram célja - az Oktatási Minisztérium általános céljaival összhangban - az alsóbb évfolyamokon (1-3. osztály) történő új tanterv bevezetése, mely ajánlásokat fogalmaz meg a 6-9 éves korosztály nyelvtanításához. (Az Oktatási Minisztérium által megfogalmazott tantervi ajánlások elérhetőek a Tempus Közalapítvány honlapjáról: www.tka.hu.) A pályázati kiírás e tanterv megvalósítását tűzi ki célul. Azok a nyelvtanítási eljárások támogathatók, melyek felkeltik a kisdiákban a nyelvtanulás iránti érdeklődést, elősegítik a nyelvtanuláshoz nélkülözhetetlen kedvező hozzáállás és motiváció kialakítását és ébrentartását, integrálják a természetes nyelvelsajátítási folyamatokat, és folyamatosan értékelik és dokumentálják a diákok előrehaladását.
Az általános iskola felsőbb évfolyamain (4-8. osztály), a kötelező nyelvtanulás szakaszában olyan programok támogatása a cél, melyek segítenek a tanulóknak nyelvtanulási kedvük fenntartásában, középpontjában a kommunikatív kompetenciák integrált fejlesztése áll, építenek a tanulók világról szerzett tudására és tapasztalatára, elősegítik a nyelv eszközként való használatát, figyelembe veszik és továbbfejlesztik az addig megszerzett nyelvtudást, valamint lehetőséget biztosítanak a tanulók egyéni fejlődésére és a differenciálásra.
A fenti célok sikeres megvalósításának alapja a nyelvtanárok magas szintű szakmai felkészültsége. A pályázati program lehetőséget biztosít olyan tanártovábbképzésen való részvételre, melynek célja az innovatív nyelvtanítási eljárások alapos megismerése, tudatos alkalmazása, valamint az oktatási projekt sikeres megvalósítása.

Pályázati típusok
2.1. Oktatási projektek: Tartalomalapú nyelvi program az általános iskolában
2.2. Tanártovábbképzésen való részvétel: Idegen nyelvi módszertani tanfolyam általános iskolai korosztályt tanító nyelvtanárok számára

2.1. Oktatási projektek: Tartalomalapú idegen nyelvi program az általános iskolában

A tartalomalapú idegen nyelvi program a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épít és a célnyelven való tanulást helyezi a középpontba. Összetett nyelvi fejlesztés, mely erősíti az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs készségek fejlődését. A program megvalósításához a tanterv egyéb (közismereti és készség tárgyak) területeiről meríti a tartalmakat. Olyan nyelvtanítási eljárások alkalmazása és megerősítése a cél, melyek a 6-14 éves korosztály számára előtérbe helyezik a beszédkészség fejlesztését, valamint elősegítik, és érthetővé teszik a célnyelv használatát a nyelvórákon. Ilyen lehet egy történet, vagy tantervi témakör idegen nyelven történő feldolgozása, vagy új szempont szerinti átismétlése. Az egész tanévre szóló program lehetővé teszi, hogy az általános iskolás diák számára motiváló, és tartalmában kihívást jelentő témákról idegen nyelven beszélgetve tanuljon.
Az Alap-osan alprogramon belül egy, az 1-3. évfolyamok, vagy a 4-8. évfolyamok nyelvoktatását segítő autentikus anyagokat tartalmazó csomagra, egy ezek használatához segítséget nyújtó harmincórás felkészítő és monitorozó továbbképzésen való részvételre, és a program megvalósításával kapcsolatban felmerülő személyi költségekre lehet pályázni.
Az 1-3. évfolyamok esetében a pályázat célja, hogy olyan fejlesztéseket támogasson, illetve olyan jó gyakorlatot erősítsen meg az általános iskola alsó tagozatán (különös tekintettel a kötelező nyelvtanulás szakasza előtti évfolyamokra), melyek építenek a természetes nyelvelsajátítás folyamataira, felkeltik a kisdiákban a nyelvtanulás iránti érdeklődést, motiválják őt és elősegítik a nyelvtanuláshoz nélkülözhetetlen kedvező hozzáállás kialakítását, ébrentartását.
A 4-8. évfolyamok esetében a pályázat célja, hogy támogassa azokat a nyelvtanulási eljárásokat, melyek fenntartják a tanulók motivációját, a kommunikációs készségek integrált fejlesztésére épülnek, hatékonyan alkalmazzák a tanulóknak a világról és más tantárgyakból szerzett tudását és tapasztalatát, építenek a differenciált készségfejlesztésre és elősegítik a nyelv mielőbbi eszközként való használatát.
A projekteknek az alábbi öt tevékenységet kell magukban foglalniuk:
1. Tárgyi feltételek fejlesztése
2. Tanmenet és tanítási-tanulási segédanyagok kidolgozása
3. Megvalósítás
4. Értékelés
5. Felkészítésen való részvétel

1. Tárgyi feltételek fejlesztése: autentikus anyagokat tartalmazó csomag
A pályázat keretén belül egynyelvű (angol, német, vagy francia) taneszköz-csomagra lehet pályázni, mely a kezdő illetve középhaladó nyelvtanuló tanításához szükséges autentikus anyagokat tartalmazza.
A csomag tartalma az 1-3. évfolyamok számára:
20 képes mese-, vagy verses könyv, illetve képes szótár (1 vagy 2 példányban); 2 sorozatban 8-10 féle különböző szintű könnyített olvasmány (összesen maximum 20 darab); 2 dalos, verses, mesés hangkazetta; 2 videó (egy a kultúra tanításával összefüggő és egy gyermekjátékokat, dalokat, meséket vagy ismeretterjesztő anyagokat tartalmazó videó); 5 tanári módszertani könyv.
A csomag tartalma a 4-8. évfolyamok számára:
30 gyerekkönyv (történet, vers, ismeretterjesztő, 1 vagy 2 példányban); 3 sorozatban 8-10 féle könnyített olvasmány két különböző szinten (összesen maximum 30 darab); 2 hangkazetta; 2 videó (egy a kultúra tanításával összefüggő és egy meséket vagy ismeretterjesztő anyagokat tartalmazó videó); 3 multimédiás CD-ROM; 5 tanári módszertani könyv.
Az angol, német vagy francia nyelvű csomag részletes tartalmát egy beszerzési ajánlólista tartalmazza, amely letölthető a Tempus Közalapítvány honlapjáról (www.tka.hu). Beszerzéskor a listán szereplő anyagokhoz képest maximum 20%-ban lehet eltérni úgy, hogy a beszerzett csomag teljes tartalma a projekt céljának megfelelő autentikus anyagokból álljon.

2. Tanmenet és tanítási-tanulási segédanyagok kidolgozása
Olyan tanmenet illetve tanulási-tanítási segédanyagok kidolgozása a cél, mely az autentikus anyagokat tartalmazó csomag felhasználására épül, és figyelembe veszi az életkori sajátosságokat. A csomagban található autentikus anyagokon kívül lehetőség van saját forrásból biztosított autentikus anyagok felhasználását is beépíteni a tanítási-tanulási folyamatba és a már meglévő jó gyakorlatot továbbfejleszteni, dokumentálni.
A teljes egészében az újonnan beszerzett anyagokra épülő, vagy a már alkalmazott tankönyveket az új anyagokkal kiegészítő tanmenet egy tanévre szóljon, és a rendelkezésre álló órakerethez illeszkedjen. Legyen összhangban a NAT 2003 alapelveivel, követelményrendszerével, az 1-3. évfolyamokon az Oktatási Minisztérium által megfogalmazott tantervi ajánlásokkal (ezek elérhetőek a Tempus Közalapítvány honlapjáról: www.tka.hu), valamint az iskola helyi tantervével. A tanmenet részletezze az autentikus anyagok felhasználására vonatkozó célokat, tevékenységi formákat, munkaformákat, nyelvi elemeket és az időbeosztást is. Tartalmazza az összes óra rövid vázlatát és feljegyzéseket a megvalósításról. Térjen ki az értékelés rendszerére és az alkalmazott eljárásokra.
A tanmenetek, illetve tanulási-tanítási segédanyagok nyújtsanak segítséget az adott autentikus anyag felhasználáshoz a tanár és a nyelvtanulók számára. Legyen egyszerű, világos szerkezetű és mások számára is jól követhető.
A tanmenet, az óravázlatok, a feljegyzések valamint a segédanyagok kidolgozása részét képezik a folyamatos dokumentálásnak, így kidolgozásárukra egy teljes tanév áll rendelkezésre. A dokumentáláshoz szempontsort és részletes eligazítást a felkészítő továbbképzésen kapnak a sikeres pályázók.

3. Megvalósítás
A pályázattípus célja, hogy egy teljes tanév során a rendelkezésre álló órakeretbe illesszék be a tanárok az autentikus anyagokra épülő, logikusan sorba rendezett eljárásokat. A megvalósítás legalább heti két-három órában tanuló, egy vagy két tanulócsoportban történjen.

4. Értékelés
A program értékelése összegezze a megvalósult eredményeket az előzetesen kitűzött célok tükrében. Térjen ki a tanmenet és a tanítási-tanulási segédanyagok értékelésére - tanári és tanulói szemszögből is. Tartalmazza a megvalósítás során felmerülő kérdéseket, problémákat és fogalmazzon meg javaslatokat az újbóli megvalósításra vonatkozóan.
A program dokumentálása az értékelés része. A dokumentáció tartalmazza a rendszeres tanári feljegyzéseket, észrevételeket napló formájában, valamint hetente egy óravázlatot, mely alapján a tanár reflektál az óráról. A két különböző tanulócsoportban való kipróbálás lehetővé teszi az összehasonlító elemzések elvégzését és a tanulók visszajelzésének összevetését is, melynek lejegyzése havonta javasolt.
Az értékelés elkészítéséhez a felkészítő továbbképzés nyújt segítséget.

5. Felkészítésen való részvétel
Az Alap-osan alprogram keretében szervezett harmincórás felkészítő továbbképzés célja, hogy a pályázó nyelvtanárok segítséget kapjanak a tartalomalapú idegen nyelvi program megvalósításához, az autentikus anyagok tanórai felhasználásához, valamint a tanmenet, óravázlatok, feljegyzések és segédanyagok kidolgozásához. Az idegen nyelvi program dokumentálásához és értékeléséhez szempontokat és részletes eligazítást kapnak a résztvevők. A nyertes pályázók felkészítő továbbképzésen való részvétele biztosított.
A sikeres pályázók - a pályázás feltételeiben foglaltak szerint - vállalják, hogy részt vesznek a felkészítésen. A felkészítéssel kapcsolatban felmerülő további költségek (útiköltség, ellátás, szállás, helyettesítési díjak és azok járulékai) az elnyert támogatásból fedezhetők.
A harmincórás felkészítő továbbképzés három alkalomból áll, és az alábbi tervezett beosztás szerint kerül megszervezésre: 2004. augusztus 25-26-27., szerda - péntek (összesen 18 óra); 2005. február 5., szombat (összesen 6 óra); 2005. június 18., szombat (összesen 6 óra). A felkészítő továbbképzések a Tempus Közalapítvány székhelyén (Budapest) zajlanak. A továbbképzések programjáról a Tempus Közalapítvány írásban értesíti a nyertes pályázókat.

A pályázásra jogosultak köre
Olyan közoktatási intézmények, amelyekben az 1-8. évfolyamokon történik az oktatás. A pályázat megvalósításáért felelős idegen nyelvet tanító pedagógus(ok)at (max. 3 fő) a pályázatban név szerint meg kell jelölni.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
A maximálisan igényelhető támogatás összege tanáronként 700 000 Ft (tehát pályázatonként összesen 2 100 000 Ft), amely a következő tételek között oszlik meg:
 • Beszerzés: Autentikus anyagokat tartalmazó csomag összeállítása
  • 1-3. évfolyamon maximum 200 000 Ft értékben;
  • 4-8. évfolyamon maximum 300 000 Ft értékben.
   (Részletesen lásd Tárgyi feltételek fejlesztése)
   Egy tanár csak egy nyelvből pályázhat autentikus csomagra. Egy intézményen belül ugyanabból a nyelvből csak egy csomag pályázható meg.
 • Tanáronként maximum 400 000 Ft: az idegen nyelvi program megtervezéséhez, megvalósításához és értékeléséhez kapcsolódó személyi költségekre és járulékaikra, és a felkészítő kurzussal kapcsolatosan felmerülő költségekre (utazási költség, szállás és ellátás költségei, helyettesítési díjak és azok személyi járulékai). A pályázat megvalósításában részt vevő tanár óraterhelése nem változik, hiszen az innovatív eljárást az adott órakereten belül kell megvalósítani.
A pályázás módja
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. augusztus 1. - 2005. június 30.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

A pályázás további feltételei
 • Alsó tagozatos csoportok esetében a pályázatnak tartalmaznia kell az intézmény vezetője által aláírt támogató nyilatkozatot, melyben az iskola vállalja, hogy folyamatosan fenntartja az idegen nyelv tanulását a kötelező szakasz (4. évfolyam) megkezdéséig.
 • A pályázó vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a programot a támogatás lejártától kezdődően további legalább két éven át folytatja.
 • A pályázó vállalja, hogy a pályázat megvalósulása esetén a fejlesztés eredményét adó módszertani munkát és az elkészült segédanyagokat az Oktatási Minisztérium rendelkezésére bocsátja.
 • A pályázó intézmény vállalja, hogy a projektben részt vevő tanárok egy a program sikeres megvalósításához segítséget adó harmincórás felkészítő továbbképzésen vesznek részt. (3 alkalommal: 2004. augusztus 25-26-27., szerda - péntek / 18 óra; 2005. február 5., szombat / 6 óra; 2005. június 18., szombat / 6 óra.)
 • A pályázó intézmény vállalja, hogy az autentikus anyagokat rendszeresen hozzáférhetővé teszi diákjai és pedagógusai számára, kölcsönzési lehetőséget biztosít számukra és arról dokumentációt vezet.
 • Az autentikus csomag az intézmény tulajdonát képezi.

2.2. Tanártovábbképzésen való részvétel: Idegen nyelvi módszertani tanfolyam általános iskolai korosztályt tanító nyelvtanárok számára

A minimum 30, maximum 120 órás akkreditált továbbképzések támogatására 6-14 éves tanulókat tanító nyelvtanárok munkáltató intézményei nyújthatnak be pályázatot. A továbbképzés olyan korszerű módszertani eljárásokat mutat be, melyek figyelembe veszik az általános iskolai korosztály folyamatosan változó életkori sajátosságait, és amelyek az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztését az egész személyiség fejlesztésének szerves részeként valósítják meg. A továbbképzés olyan gyakorlati eljárásokat tartalmaz, melyeket a tanárok felhasználhatnak a 6-14 éves korosztály idegennyelv-tanításában. A képzések az akkreditált tanártovábbképzés keretében zajlanak.

A pályázásra jogosultak köre
Azok a közoktatási intézmények, amelyek vállalják, hogy a támogatás elnyerése esetében legalább egy, 6-14 éves korosztályt tanító nyelvtanárukat beiskolázzák egy a jelen alprogram célkitűzéseinek megfelelő, a - többször módosított - 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet alapján előkészített, akkreditált, alapítási és indítási engedéllyel rendelkező továbbképzésre.

A pályázás módja
A beadási határidő a támogatási keret erejéig folyamatos, de legkésőbb a továbbképzés indulása előtt 6 héttel kell benyújtani a pályázatot.
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. április 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.
A pályázatban név szerint meg kell jelölni a tanártovábbképzésre jelentkező tanárt (tanárokat). A pályázó intézmény legfeljebb két tanárt jelölhet meg továbbképzésre a pályázatában.
A továbbképzés kiválasztásához segítséget nyújt a Tempus Közalapítvány honlapján megtalálható Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólista (www.tka.hu), és a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ honlapján megtalálható Pedagógus-továbbképzési jegyzék (www.ptmik.hu), amely tartalmazza az alapítási- és indítási engedéllyel rendelkező pedagógus-továbbképzési programok listáját.
A pályázatban, a megjelölt tanár(ok)ra vonatkozóan többek között fel kell tüntetni a választott akkreditált továbbképzés időpontját, óraszámát, helyszínét, árát és röviden be kell mutatni a továbbképzés tartalmát.
A pályázó vállalja a kurzusokat érintő szükséges információk beszerzését, és a támogatás elnyerése esetén a továbbképzésre történő jelentkezés érdekében a kurzusszervezővel való kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást. A kurzusszervezők elérhetőségei a fenti pedagógus-továbbképzési listákon megtalálhatóak.
A Tempus Közalapítvány a Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólistában szereplő adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
A minimum 30, de maximum 120 órás továbbképzésen való részvételre megpályázható támogatás tanáronként maximum bruttó 1 000 Ft / óra (de nem több mint a továbbképzés ára), de maximum bruttó 80 000 Ft lehet. (Tehát az intézmény által megpályázható támogatás 2 tanárra vonatkozóan összesen maximum bruttó 160 000 Ft lehet.) A támogatás hozzájárulás a tanfolyam részvételi díjához, és az esetlegesen felmerülő helyközi utazási költségekhez.
A nyertes pályázókkal való szerződéskötést követően a támogatás utalása egy, a pályázó által a kurzusszervezőtől bekért igazolás alapján történik, melyben a kurzusszervező igazolja a részt vevő tanárnak a kurzuson való fogadását, megjelölve annak pontos dátumát, helyszínét és a kurzus díját.
A támogatás elnyerése önmagában nem biztosítja a megjelölt képzéseken való tényleges részvételt. Az időközben bármilyen okból meghiúsuló képzésekre megítélt támogatás, illetve az eredmény nélkül, vagyis a továbbképzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány megszerzése nélkül záruló tanfolyamokra megítélt támogatás teljes összege visszatérítendő.

A pályázás további feltételei

A pályázatban csak olyan nyelvtanárok továbbképzései támogathatók,
 • akik még nem végeztek el összesen 120 órát a 7 évenkénti kötelező továbbképzésből;
 • akik főállásban oktatnak a pályázó intézménynél;
 • akik rendelkeznek legalább három éves, közoktatási intézménynél folytatott tanítási tapasztalattal;
 • akik a pályázó intézményben minimum heti 6 órában tanítanak idegen nyelvet (általános iskola 1-4. évfolyamán tanítók esetén: minimum heti 2 órában).

3. Előre fuss: A nyelvoktatás terén hátrányt szenvedő tanulók felzárkóztatása

Az Előre fuss alprogram általános célja az esélyegyenlőség biztosítása a nyelvtanulásban, a nyelvtanulás téren hátrányt szenvedő tanulók sajátos igényeinek megfelelő hatékony idegennyelv-oktatási programok bevezetésével.
A nyelvtanárok többsége jelenleg nincs kellően felkészítve a hátrányos helyzetből fakadó tanulási problémák kezelésére, hiszen az alapképzés során az átlagos képességű és élethelyzetű tanulók tanításának módszerét sajátították el. Nem, vagy csak csekély mértékben rendelkeznek a különböző tanulási problémák kezelésének elméleti és gyakorlati szintű ismeretével, ezért az iskolákban többnyire csak elvben valósul meg az integrált oktatás, tényleges felzárkózási esélyeket biztosító beavatkozások nélkül.
A közoktatás során szerzett hátrány a nyelvtanulás terén az egyén élete során csak tovább fokozódik, hiszen nyelvtudás híján a tanuló eleve rosszabb eséllyel indul a felsőoktatási felvételin, majd később a munkaerőpiacon.
Mindezek figyelembevételével sorsdöntő jelentőségű, hogy az esélyteremtő beavatkozás az egyén életének minél korábbi szakaszában, az oktatás legelső színterén valósuljon meg. Ennek érdekében jelen alprogram olyan idegennyelv-oktatási programok létrehozását támogatja, amelyek révén a hátrányos helyzetű tanulók nyelvtudása egy szintre hozható többi osztálytársukéval. Középtávú cél a hatékonynak bizonyuló módszerek általános beépítése a tanárok alap- és továbbképzésébe annak érdekében, hogy az integrált oktatást folytató intézmények valamennyi nyelvtanára elsajátíthassa a speciális igényű tanulók oktatásának módszertanát. A hátrányos helyzetű tanulók oktatásának módszertana témában szervezett továbbképzések a jövőben az integrált oktatás beindításának előfeltételét jelenthetik az iskolákban.
Az idegennyelv-tanulás terén kiemelten hátrányt szenvedőknek tekinthetőek az alábbi csoportok:
 • a szociálisan hátrányos helyzetű, különösen roma tanulók (a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D. (5) a), b) meghatározása értelmében);
 • a sajátos nevelési igényű tanulók (a közoktatási törvény 121. (1) 29 meghatározása értelmében).
Az Előre fuss kísérleti oktatási projektek célja:
 • egyrészt olyan képesség-kibontakoztató nyelvi képzések kidolgozása, amelyek révén a hátrányos helyzetű tanulók nyelvtudása fejleszthető, egy szintre hozható társaikéval,
 • másrészt tanártovábbképzések szervezése, amelyeken az integrált oktatást folytató intézmények pedagógusai elsajátíthatják a hátrányos helyzetű tanulók oktatásának módszertanát, annak érdekében, hogy segíteni tudják ezeket a tanulókat abban, hogy lépést tartsanak az őket integráló osztállyal.
Az Előre fuss alprogramon belül az alábbi pályázattípusokra lehet pályázni:
3.1. Kísérleti oktatási projektek szociálisan hátrányos helyzetű, különösen roma tanulók idegennyelv-oktatásának fejlesztésére
3.2. Kísérleti oktatási projektek sajátos nevelési igényű tanulók idegennyelv-oktatásának fejlesztésére
Az Előre fuss alprogramon belül ugyanazon pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

3.1. Kísérleti oktatási projektek szociálisan hátrányos helyzetű, különösen roma tanulók idegennyelv-oktatásának fejlesztésére

A projektek 2004. augusztus 1. - 2005. május 31. között valósulnak meg, és az alábbi öt tevékenységet kell magukban foglalniuk:
1. Tárgyi feltételek fejlesztése
2. Tanártovábbképzés
3. Segédanyagok és tanmenetek kidolgozása
4. Kísérleti oktatás
5. Értékelés

1. Tárgyi feltételek fejlesztése
A pályázó azon tagintézménye, ahol a képesség-kibontakoztató nyelvi képzés folyik, az Előre fuss kísérleti oktatási projekt keretében a hátrányos helyzetűek nyelvoktatásával kapcsolatos szakirodalmat és az oktatáshoz szükséges tárgyi eszközöket szerez be.

2. Tanártovábbképzés
A tanártovábbképzési modul célja a nemzeti, etnikai kisebbséggel foglalkozó tanárok megismertetése a kisebbség szubkultúrájának jellemzőivel, valamint a magyar, mint közvetítő nyelv használatának hatásával az idegen nyelv tanításában.
A képzésben részt vevő nyelvtanárok a tanulók sajátos igényeit figyelembe vevő módszereket dolgoznak ki. Célszerű a továbbképzést kiegészíteni a tanulók anyanyelvének alapszintű elsajátításával.

3. Segédanyagok és tanmenetek kidolgozása
Az Előre fuss kísérleti oktatási projektek konzorciumai több évfolyamra kiterjedő és az integrált oktatás módszertani követelményeihez igazodó tanmeneteket és tanítási segédanyagokat dolgoznak ki, amelyek alapul szolgálnak a hátrányos helyzetű csoport idegen nyelvi oktatásához.
A tananyagfejlesztés kezdetén a konzorcium megvizsgálja a tanulók integrált oktatásának körülményeit és a küldő intézmény idegen nyelvi oktatási programjának helyi tantervét annak érdekében, hogy a képesség-kibontakoztató képzés minél inkább támogathassa az integrált oktatás megvalósulását.

4. Kísérleti oktatás
A konzorcium legalább egy tagja vállalja a kísérleti oktatás lebonyolítását az alábbiak szerint:
 • A kísérleti oktatásban részt vevő nyelvtanárok a továbbképzést szervező szupervizoruk jelenlétében tartják az órákat 5-10-fős csoportokban. Legalább 15 tanulónak kell a kísérleti oktatáson részt vennie.
 • A kísérleti oktatásnak legalább 40 órában kell megvalósulnia, és ki kell egészítenie egy minimum 20 órás kulcsképesség-fejlesztő képzésnek, amelynek során a tanulók elsajátíthatják a számukra megfelelő nyelvtanulási stratégiákat, valamint felkészülhetnek az integrált oktatás értékelési és vizsgakövetelményeinek teljesítésére.
A képesség-kibontakoztató képzés során a konzorcium folyamatosan konzultál a tanuló küldő intézményének nyelvtanárával a kísérleti oktatás hatásáról a tanuló teljesítményére az integráló iskolai környezetben.
5. Értékelés
Az Előre fuss projektnek a kidolgozott tananyagok és módszerek, a kísérleti oktatási modul, valamint a tanártovábbképzés hatékonyságának értékelésével kell zárulnia, amelybe a konzorciumon kívül be kell vonni a tanulókat és a küldő intézmény érintett nyelvtanárait is. Az értékelés eredményeképpen a konzorciumnak ajánlásokat kell megfogalmaznia az integráló intézmény számára, amelyek módszertani segítségül szolgálhatnak az integrált oktatás hatékony megvalósításában.

A pályázásra jogosultak köre
Olyan jogi személyek vagy jogi személyiségekkel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve ezek konzorciumai pályázhatnak, amelyek az öt fenti tevékenységtípus elvégzéséhez kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek mind a hátrányt szenvedő tanulók oktatása, mind az idegennyelv-oktatás terén.
A támogatás mértéke és felhasználásának módja
A Tempus Közalapítvány a pályázatot koordináló intézménnyel köt szerződést a partnerekre lebontott részletes költségvetés és együttműködési nyilatkozatok alapján. A főpályázó a projekt többi partnerével kétoldalú megállapodást köt a Tempus Közalapítvány által kibocsátott minta szerint.
A konzorcium által maximálisan megpályázható támogatás összege 2 000 000 Ft, amelyet az alábbi tevékenységekre lehet fordítani:
 • Beszerzés: Maximum 500 000 Ft fordítható a képesség-kibontakoztató nyelvi képzéshez szükséges szakirodalom és az oktatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.
 • Maximum 1 600 000 Ft fordítható az alábbi tevékenységcsoportokra vonatkozó dologi és személyi költségekre és járulékaikra:
  • tanmenetek és módszertani segédanyagok megtervezése;
  • a kísérleti oktatás és értékelése; valamint a tanárok továbbképzése.
A pályázás módja
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

A pályázás további feltételei

A konzorcium vállalja a tanulók küldő intézményével való folyamatos kapcsolattartást, a kísérleti oktatás megtervezésétől kezdődően egészen az oktatást lezáró értékelésig. A tanulók egyénre szabott felzárkóztatási tervét a tanuló alapoktatási intézményének idegen nyelvi oktatási programjának helyi tantervével összhangban kell kidolgozni.
Képesség-kibontakoztató képzésben azok a tanulók vehetnek részt, akik esetében:
 • a törvényes felügyeletet gyakorló szülő a tanulmányait legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be, továbbá;
 • a gyermek után a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok
 • a konzorcium tagjainak szándéknyilatkozata.

3.2. Kísérleti oktatási projektek sajátos nevelési igényű tanulók idegennyelv-oktatásának fejlesztésére

A projektek 2004. augusztus 1. - 2005. május 31. között valósulnak meg, és az alábbi öt tevékenységet kell magukban foglalniuk:
1. Tárgyi feltételek fejlesztése
2. Tanártovábbképzés
3. Segédanyagok és tanmenetek kidolgozása
4. Kísérleti oktatás
5. Értékelés

1. Tárgyi feltételek fejlesztése
A pályázó konzorcium azon tagintézménye, ahol a képesség-kibontakoztató nyelvi képzés folyik, az Előre fuss kísérleti oktatási projekt keretében a sajátos nevelési igényű tanulók nyelvoktatásával kapcsolatos szakirodalmat és az oktatáshoz szükséges tárgyi eszközöket szerez be.
2. Tanártovábbképzés
A továbbképzések célja a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó tanárok megismertetése a tanulók fogyatékosságából fakadó eltérő észlelési és tanulási mechanizmusokkal.
A képzésben részt vevő nyelvtanárok a tanulók sajátos igényeit figyelembe vevő módszereket dolgoznak ki. Célszerű a továbbképzést kiegészíteni hallássérültekkel foglalkozó tanárok esetében a jelnyelv alapszintű elsajátításával.

3. Segédanyagok és tanmenetek kidolgozása
Az Előre fuss kísérleti oktatási projektek konzorciumai több évfolyamra kiterjedő és az integrált oktatás módszertani követelményeihez igazodó tanmeneteket és tanítási segédanyagokat dolgoznak ki, amelyek alapul szolgálnak a sajátos nevelési igényű tanulók csoportjának idegen nyelv oktatásához.
A tananyagfejlesztés kezdetén a konzorcium megvizsgálja a tanulók integrált oktatásának körülményeit és a küldő intézmény idegen nyelvi oktatási programjának helyi tantervét annak érdekében, hogy a képesség-kibontakoztató képzés minél inkább támogathassa az integrált oktatás megvalósulását.

4. Kísérleti oktatás
A konzorcium legalább egy tagja vállalja a kísérleti oktatás lebonyolítását az alábbiak szerint:
 • A kísérleti oktatásban részt vevő nyelvtanárok a továbbképzést szervező szupervizoruk jelenlétében tartják az órákat 5-10-fős csoportokban. Legalább 6 tanulónak kell a kísérleti oktatáson részt vennie.
 • A kísérleti oktatásnak legalább 40 órában kell megvalósulnia, és ki kell egészítenie egy minimum 20 órás kulcsképesség-fejlesztő képzésnek, amelynek során a tanulók elsajátíthatják a számukra megfelelő nyelvtanulási stratégiákat, valamint felkészülhetnek az integrált oktatás értékelési és vizsgakövetelményeinek teljesítésére.
A képesség-kibontakoztató képzés során a konzorcium folyamatosan konzultál a tanuló küldő intézményének nyelvtanárával a kísérleti oktatás hatásáról a tanuló teljesítményére az integráló iskolai környezetben.

5. Értékelés
Az Előre fuss projektnek a kidolgozott tananyagok és módszerek, a kísérleti oktatási modul, valamint a tanártovábbképzés hatékonyságának értékelésével kell zárulnia, amelybe a konzorciumon kívül be kell vonni a tanulókat és a küldő intézmény érintett nyelvtanárait is. Az értékelés eredményeképpen a konzorciumnak ajánlásokat kell megfogalmaznia az integráló intézmény számára, amelyek módszertani segítségül szolgálhatnak az integrált oktatás hatékony megvalósításában.

A pályázásra jogosultak köre
Olyan jogi személyek vagy jogi személyiségekkel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve ezek konzorciumai pályázhatnak, amelyek az öt fenti tevékenységtípus elvégzéséhez kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek mind a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, mind az idegennyelv-oktatás terén.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
A Tempus Közalapítvány a pályázatot koordináló intézménnyel köt szerződést a partnerekre lebontott részletes költségvetés és együttműködési nyilatkozatok alapján. A főpályázó a projekt többi partnerével kétoldalú megállapodást köt a Tempus Közalapítvány által kibocsátott minta szerint.
A konzorcium által maximálisan megpályázható támogatás összege 2 000 000 Ft, amelyet az alábbi tevékenységekre lehet fordítani:
 • Beszerzés: Maximum 500 000 Ft fordítható a képesség-kibontakoztató nyelvi képzéshez szükséges szakirodalom és az oktatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.
 • Maximum 1 600 000 Ft fordítható az alábbi tevékenységcsoportokra vonatkozó dologi és személyi költségekre és járulékaikra:
  • tanmenetek és módszertani segédanyagok megtervezése;
  • a kísérleti oktatás és értékelése;
  • valamint a tanárok továbbképzése.
A pályázás módja
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

A pályázás további feltételei

A konzorcium vállalja a tanulók küldő intézményével való folyamatos kapcsolattartást, a kísérleti oktatás megtervezésétől kezdődően egészen az oktatást lezáró értékelésig. A tanulók egyénre szabott felzárkóztatási tervét a tanuló alapoktatási intézményének idegen nyelvi oktatási programjának helyi tantervével összhangban kell kidolgozni.
Képesség-kibontakoztató képzésben azok a tanulók vehetnek részt, akik orvosi igazolással tanúsítják, hogy sajátos nevelést igényelnek.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok
 • a konzorcium tagjainak szándéknyilatkozata.

4. Váltogató

A program átfogó célja, hogy olyan fejlesztéseket támogasson a közoktatási intézményekben, amelyek lehetővé teszik, hogy a jelenleg idegen nyelven történő oktatást nem biztosító iskolák legalább részben be tudják vezetni egy vagy több általuk választott közismereti, ill. szaktárgy oktatásában az idegen nyelv használatát. A tanulási folyamat ezáltal újszerű, készségfejlesztésen és önálló információkeresésen alapuló elemekkel bővülhet (pl. idegen nyelvű anyagok olvasása, vagy ezek keresése az Interneten).
Ezáltal a program az alábbi célokat hivatott elősegíteni:
 • Az általános és a tantárgyhoz kötődő nyelvtudás és képességek fejlesztése mind a tanárok, mind pedig a tanulók körében.
 • A nem nyelvszakos tanárok felkészítése tantárgyuk idegen nyelven történő oktatására, valamint a külföldön hatékonyan alkalmazott tananyagok és osztálytermi eljárások megismerésére.
 • A tanárok és tanulók megtanítása arra, hogy az idegen nyelvet valós élethelyzetekben, az ismeretszerzés és a kommunikáció eszközeként alkalmazzák.
 • Az idegen nyelven történő oktatáshoz szükséges módszertani eljárások és segédletek kidolgozása (pl. nyomtatott és elektronikus tananyagok és segédanyagok).
 • A nyelvoktatás megújítása és hatékonyabbá tétele a tartalomalapú oktatás bevezetése által.
 • A nyelv- és nem nyelvszakos tanárok együttműködésének fokozása.

Pályázati típusok
4.1. Oktatási segédanyagok előállítása
4.2. Kísérleti oktatási projektek: A tartalomalapú nyelvoktatás előkészítése
4.3. Tanártovábbképzésen való részvétel: Európai kulturális ismeretek idegen nyelven történő oktatása

4.1. Oktatási segédanyagok előállítása

A pályázattípus általános célja olyan magas színvonalú szaknyelvi és módszertani anyagok létrehozása, amelyek alapul szolgálnak a Váltogató kísérleti oktatási projektek keretében az angol, német vagy francia nyelv használatának bevezetéséhez az ének-zene, rajz, történelem, matematika, biológia, földrajz, fizika vagy kémia tárgyak, ill. szakképző intézmények esetében a szaktárgyak tanításában. A kidolgozott oktatási segédanyagokat és módszereket legalább egy általános vagy középiskolában tesztelni és az eredmények alapján értékelni kell.

A pályázásra jogosultak köre
Oktatással vagy oktatáskutatással foglalkozó és a témában kiemelkedő szakértelemmel rendelkező jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve ezek konzorciumai.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
A támogatás nagysága függ attól, hogy a segédanyagot hány tantárgyra vonatkozóan dolgozzák ki.
A konzorcium által maximálisan megpályázható támogatás összege 1 tantárgy 1 idegen nyelven történő kidolgozása esetén: 1 200 000 Ft, amely a következő tételek között oszlik meg:
 • Maximum 800 000 Ft, amely a szaknyelvi és módszertani segédanyagok előállításához kapcsolódó személyi és dologi költségekre fordítható. A maximális összeg akkor adható, ha az oktatási segédanyag előállítására fordított munkaórák száma összesen eléri a 200 órát.
 • Előállítási költségekre maximum 400 000 Ft.
A konzorcium által maximálisan megpályázható támogatás összege 2 tantárgy 1 idegen nyelven történő kidolgozása vagy 1 tantárgy 2 idegen nyelven történő kidolgozása esetén: 1 600 000 Ft, amely a következő tételek között oszlik meg:
 • Maximum 1 200 000 Ft, amely a szaknyelvi és módszertani segédanyagok előállításához kapcsolódó személyi és dologi költségekre fordítható. A maximális összeg akkor adható, ha az oktatási segédanyag előállítására fordított munkaórák száma összesen eléri a 300 órát.
 • Előállítási költségekre maximum 400 000 Ft.
A konzorcium által maximálisan megpályázható támogatás összege 1-nél több tantárgy 2 vagy 2-nél több idegen nyelven történő kidolgozása esetén: 2 000 000 Ft, amely a következő tételek között oszlik meg:
 • Maximum 1 600 000 Ft, amely a szaknyelvi és módszertani segédanyagok előállításához kapcsolódó személyi és dologi költségekre fordítható. A maximális összeg akkor adható, ha az oktatási segédanyag előállítására fordított munkaórák száma összesen eléri a 400 órát.
 • Előállítási költségekre maximum 400 000 Ft.

A pályázás további feltételei:
 • A pályázó intézmény vállalja egy vagy több tárgy idegen nyelvi elemeket tartalmazó oktatásához szükséges segédanyagok előállítását.
 • A segédanyagnak be kell mutatnia a tartalomalapú nyelvoktatás bevált gyakorlattal alátámasztott módszertanát, valamint tartalmaznia kell egy, a tárgyak tananyagához kapcsolódó multimédiás dokumentumtárat, amely nyelvenként és tárgyanként legalább 50 elemből épül fel, elemenként legalább két kapcsolódó, az anyagok feldolgozását segítő feladattal. A dokumentumtárból a szaktanárok az angol, francia és a német nyelv tanórai használatához szükséges autentikus idegen nyelvű anyagokat, és az azok feldolgozására vonatkozó módszertani ötleteket meríthetik.
 • A dokumentumtárnak az általános iskola felső tagozata, valamint a középiskolai évfolyamok tantárgyainak oktatásához szükséges mellékleteket kell tartalmaznia.
A pályázati támogatásból elkészített oktatási segédanyagra, mint szerzői műre a szerző nem kizárólagos felhasználási jogot enged az Oktatási Minisztérium részére 8 évre, területi, alkalom- és példányszámbeli korlátozás nélkül valamennyi ismert felhasználási módra nézve. Így különösen: többszörözés - beleértve az elektronikus adathordozóra vagy számítógéppel történő másolást és a kép- vagy hangfelvételen történő rögzítést, adatbázisba szervezést is -, a többszörözött példányok terjesztése, bármilyen ismert módon nyilvánossághoz közvetítés - ideértve az Interneten történő felhasználást is. Az Oktatási Minisztérium a segédanyagon, annak elfogadását követően a szerző előzetes írásbeli engedélyével - de külön díjazása nélkül - változtathat, illetve azt átdolgozhatja. Az Oktatási Minisztérium a fenti felhasználási jogot részben vagy egészben a szerző értesítésével, de külön engedélye és díjazása nélkül átengedheti harmadik személy részére.

A pályázás módja
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. augusztus 1. - 2005. január 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok
 • a konzorcium tagjainak szándéknyilatkozata.

4.2. Kísérleti oktatási projektek: A tartalomalapú nyelvoktatás előkészítése

A kísérleti oktatási projektek átfogó célja az egész tanévre kiterjedő új idegennyelv-oktatási program szakmai és tárgyi előfeltételeinek biztosítása.
A projektek 2004. augusztus 1. - 2005. május 31. között valósulnak meg, és az alábbi négy tevékenységet kell magukban foglalniuk:
1. Tárgyi feltételek fejlesztése
2. Kísérleti oktatás
3. Tanártovábbképzés
4. Értékelés
A kísérleti projektek megvalósításakor a 2003-as Világ - Nyelv pályázati év során a Váltogató és a Nyelv + szakma középfokon alprogramokban az oktatási segédanyagok előállítására irányuló projektek keretében létrehozott termékek felhasználására lehetőség van. Ezek listája megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu).
A tartalomalapú nyelvoktatás a matematika, történelem, biológia, földrajz, fizika, kémia, ének-zene, testnevelés és rajz tárgyak részben angol, német vagy francia nyelven való tanítását valósítja meg, illetve szakképző intézmények esetében szaktárgyak tanítását.
Szakképző intézmények esetében a szakmacsoporthoz kapcsolódó tartalomalapú nyelvoktatás bevezetése megvalósulhat a nyelvórák számának növelésével, vagy a szakmacsoportos alapozó oktatás tanóráinak keretében.

1. Tárgyi feltételek fejlesztése
A kísérleti oktatási projekt keretében a tartalomalapú nyelvoktatás bevezetéséhez támogatás igényelhető az oktatáshoz szükséges tankönyvek, az Európai Nyelvtanulási Napló, autentikus idegen nyelvi anyagok, szakkönyvek és tárgyi eszközök beszerzésére.

2. Kísérleti oktatás
A legalább egy félévre kiterjedő kísérleti oktatást egyszerre lehetőség szerint több tanulócsoporttal, a választott tantárgy tanóráinak keretében kell lefolytatnia minden tanárnak, aki a bel- és külföldi továbbképzésen, és a későbbiekben bevezetendő tartalomalapú nyelvoktatásban részt kíván venni. A kísérleti oktatást végző tanárok közösen tervezik meg a tanóra szaknyelvi komponensét, lehetőség szerint részt vesznek egymás óráján, és közösen értékelik az alkalmazott módszereket.

3. Tanártovábbképzés
A kísérleti oktatási projekt lehetővé teszi a projektben részt vevő nem nyelvszakos és nyelv-egyéb szakos tanárok képzését szaktárgyuk idegen nyelven való tanítására. Szakképző intézmények esetében csak nyelvszakos tanárok is részt vehetnek a projektben és a továbbképzéseken.
A program lehetőséget nyújt arra, hogy a kísérleti oktatást végző tanár nyelvileg és módszertanilag is felkészüljön tárgyának részben angol, német vagy francia nyelven való tanítására. A fő cél a tanárok nyelvi és szaktárgyi tudásának és készségeinek elméleti és gyakorlati fejlesztése, illetve az idegen nyelvű oktatási elemek használatához kötődő módszertani ismeretek elsajátításának biztosítása.
A továbbképzések további célja, hogy
 • a tanárok képessé váljanak az idegennyelvtudást a mindennapi kommunikáció és ismeretszerzés eszközeként alkalmazni a tanórán;
 • a nem-nyelvszakos tanárok is megismerjék a külföldön hatékonyan alkalmazott tananyagokat és osztálytermi eljárásokat.
A fenti céloknak megfelelően a kísérleti oktatási projektekben részt vevő tanárok a projekt sajátos céljait közvetlenül szolgáló, általuk kiválasztott akkreditált bel- vagy külföldi módszertani tanfolyamokra jelentkezhetnek. Egy intézményből több tanár is részt vehet továbbképzésen.
Az akkreditált belföldi módszertani képzések kiválasztásában segítséget nyújt a Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólista (www.tka.hu), és a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ honlapján megtalálható Pedagógus-továbbképzési jegyzék (www.ptmik.hu).
A külföldi módszertani képzések kiválasztásában segítséget nyújt a Tempus Közalapítvány honlapján megtalálható Comenius/Grundtvig Katalógus (www.tka.hu).
A pályázatban többek között fel kell tüntetni a megjelölt belföldi módszertani tanfolyamok árát, időpontját, helyszínét, óraszámát, és röviden be kell mutatni a továbbképzés tartalmát.
A pályázó vállalja a kurzusokat érintő szükséges információk beszerzését, és a támogatás elnyerése esetén a továbbképzésre történő jelentkezés érdekében a kurzusszervezővel való kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást.
A nem nyelvszakos tanárok a projektben és a módszertani továbbképzéseken való részvételének feltétele egy 60 órás általános nyelvi képzés elvégzése. A helyettesítő órák költsége a támogatásból elszámolható.
Az alábbi típusú továbbképzések támogathatók:
 • A nem nyelvszakos tanárok először egy 60 órás általános angol, francia vagy német nyelvi képzésen vesznek részt egy, a 2001/101. Felnőttképzési törvény szerint akkreditált képzőintézménynél, amely az oktatandó idegen nyelvre vonatkozóan akkreditált programmal rendelkezik. A 60 órás általános nyelvi képzés egy főre jutó összege nem haladhatja meg a 35 000 Ft-ot.
 • Ezt követően az általános nyelvi képzést elvégzett nem nyelvszakos tanároknak, valamint a nyelv-egyéb és szakképző intézmények esetén nyelvszakos tanároknak lehetőségük van egy a - többször módosított - 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet alapján előkészített, akkreditált, alapítási és indítási engedéllyel rendelkező;
 • 30 órás, a szaktárgyukhoz kötődő szakmai nyelvi és módszertani továbbképzésen való részvételre. A nyelv-egyéb és nyelvszakos tanárok csak ez utóbbi szaknyelvi és módszertani továbbképzésen vehetnek részt.
 • A belföldi tanfolyamok sikeres elvégzését követően a tanárok egy, a szaktárgyukhoz kötődő 2-4 hetes külföldi módszertani továbbképzésen vehetnek részt.
A tanárok kísérleti oktatási projektben történő részvételének feltételei:
 • A projektben részt vevő pedagógusoknak legalább egy éves (heti legalább 6 órás) tanítási tapasztalattal kell rendelkezniük abból a tárgyból, amelyet a jövőben részben idegen nyelven kívánnak oktatni.
 • Az idegen nyelven történő oktatás nyelvének meg kell egyeznie azzal a nyelvvel, amelyből az illető pedagógus nyelvszakos diplomával, vagy legalább középfokú "C" típusú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik.
4. Értékelés
A Váltogató kísérleti oktatási projektnek a kidolgozott tanmenetek és módszerek, a továbbképzés, valamint a kísérleti oktatási modul eredményeinek értékelésével kell zárulnia.

A pályázásra jogosultak köre

Általános és középiskolák, amelyekben jelenleg nem folyik kéttannyelvű vagy nemzetiségi nyelvű oktatás, és amelyek a 2004/2005-ös tanévben egy vagy több évfolyamon a matematika, ének-zene, testnevelés, rajz, történelem, biológia, földrajz, fizika vagy kémia tantárgyak, illetve szakképző intézmények esetében a szakmacsoportokhoz kapcsolódó tantárgyak valamelyikében, a tanórák minimum 30%-ában az angol, francia vagy német nyelv használatának bevezetését tervezik.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
A maximálisan igényelhető támogatás összege 2 500 000 Ft, amely a következő tételek között oszlik meg:
 • Beszerzés: Maximum 500 000 Ft a tartalomalapú oktatáshoz szükséges oktatási segédanyagok, például tankönyvek, az Európai Nyelvtanulási Napló, illetve autentikus tananyagok, videó- és hangkazetták, CD ROM-ok, DVD-k és - amennyiben az iskola ilyennel nem rendelkezik -, az ezek használatához szükséges megfelelő informatikai eszközök (videólejátszó, DVD-lejátszó vagy projektor) beszerzésére;
 • Szakértői díjak: Tanáronként maximum 100 000 Ft a tanmenetek megtervezéséhez és értékeléséhez kapcsolódó személyi költségekre és járulékaikra;
 • Belföldi továbbképzés díja: A belföldi továbbképzés egy főre eső részvételi díjához való hozzájárulás továbbképzésenként (általános nyelvi képzés esetében és szaknyelvi-módszertani továbbképzés esetében is) maximum 35 000 Ft.
 • Külföldi továbbképzés költségei: A külföldi továbbképzés témája szorosan kapcsolódik a tartalomalapú oktatáshoz és összköltsége tanáronként nem haladhatja meg a 750 000 Ft-ot, amely az alábbi tételek között oszlik meg (a pályázathoz mellékelt visszaigazolás vagy kurzusismertető alapján):
  • Tanfolyami díjra maximum 180 000 Ft;
  • A célintézményhez történő menettérti utazás költségeire a tényleges költségek szerint, de maximum 120 000 Ft;
  • A kinntartózkodás idejére vonatkozóan napidíj az intézménynél szokásos szabályozás szerint, de maximum hetente 150 000 Ft;
  • Szállásra éjszakánként maximum 20 000 Ft.
 • Helyettesítési díjak, belföldi utazás: A program a felmerülő helyettesítő órák költségeihez, valamint a tanárok belföldi képzéséhez kapcsolódó utazás költségeihez a ténylegesen felmerülő költségek szerint, de együttesen az összes, a kísérleti oktatásban részt vevő tanár képzésére vonatkozóan maximum 100 000 Ft-tal járul hozzá.
A pályázás módja
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

A pályázás további feltételei:
 • A pályázatnak be kell mutatni egy olyan, a helyi tantervvel összhangban lévő fejlesztési tervet, amely részletezi az intézményben és a pedagógiai programban végrehajtandó változtatásokat, a tartalomalapú nyelvoktatás bevezetésének ütemtervét, illetve ennek személyi és tárgyi költségvonzatát. A fejlesztési tervnek ki kell térnie arra is, hogy az intézmény milyen módon kívánja a tartalomalapú nyelvoktatással járó változásokról tájékoztatni az érintetteket és biztosítani az informatikai eszközöknek a tartalomalapú nyelvoktatásban történő hatékony alkalmazását.
 • A pályázó iskola vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetében a tartalomalapú nyelvoktatást legkésőbb 2005. február 1-től bevezeti, és legalább 4 évfolyamon keresztül fenntartja. Amennyiben a tartalomalapú nyelvoktatást felsőbb évfolyamokban tervezik bevezetni, akkor a pályázó intézmény vállalja az oktatás fenntartását a támogatott csoportokban addig, amíg annak tagjai az iskola tanulói, de legalább két éven keresztül.
 • A pályázó iskola vállalja, hogy a pályázatban érintett pedagógusok bel- és külföldi továbbképzését szakmailag támogatja, és helyettesítésüket biztosítja. Előnyt jelent, ha iskolánként több tanár vesz részt a kísérleti oktatásban és a továbbképzésen.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok
 • a külföldi módszertani továbbképzés szervezőjének visszaigazolása arról, hogy a tartalomalapú nyelvoktatásban részt venni kívánó pedagógus előzetes jelentkezését elfogadta. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a továbbképzés árát, időpontját és helyszínét. Amennyiben a képző intézmény nem ad ki visszaigazolást egy előleg befizetése nélkül, az egy, a megjelölt tanfolyamra vonatkozó, és az előbbi adatokat tartalmazó hivatalos kiadvánnyal pótolható (internetes honlap esetében nyomtatott formában);
 • a bel- és külföldi módszertani továbbképzés tartalmát bemutató hivatalos kiadvány másolata (internetes honlap esetében nyomtatott formában).

4.3. Tanártovábbképzésen való részvétel: Európai kulturális ismeretek idegen nyelven történő oktatása

A minimum 30, maximum 120 órás akkreditált továbbképzésekre középiskolai nyelvtanárok munkáltató intézményei nyújthatnak be pályázatot. A továbbképzések elsősorban európai kulturális és ezen felül az Európai Unióról szóló ismereteket nyújtanak, amelyeket a tanárok felhasználhatnak a nyelvórákon a diákok multikulturális kompetenciájának fejlesztésére. A kurzusok az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikén folynak. A képzések az akkreditált tanártovábbképzés keretében zajlanak.

A pályázásra jogosultak köre
Azok a közoktatási intézmények, amelyek vállalják, hogy a támogatás elnyerése esetében legalább egy, 9-12. évfolyamon tanító nyelvtanárukat beiskolázzák egy a jelen alprogram célkitűzéseinek megfelelő, a - többször módosított - 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet alapján előkészített, akkreditált, alapítási és indítási engedéllyel rendelkező továbbképzésre.

A pályázás módja
A beadási határidő a támogatási keret erejéig folyamatos, de legkésőbb a továbbképzés indulása előtt 6 héttel kell benyújtani a pályázatot.
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. április 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.
A pályázatban név szerint meg kell jelölni a tanártovábbképzésre jelentkező tanárt (tanárokat). A pályázó intézmény legfeljebb két tanárt jelölhet meg továbbképzésre a pályázatában.
A továbbképzés kiválasztásához segítséget nyújt a Tempus Közalapítvány honlapján megtalálható Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólista (www.tka.hu), és a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ honlapján megtalálható Pedagógus-továbbképzési jegyzék (www.ptmik.hu), amely tartalmazza az alapítási- és indítási engedéllyel rendelkező pedagógus-továbbképzési programok listáját.
A pályázatban, a megjelölt tanár(ok)ra vonatkozóan fel kell tüntetni a választott akkreditált továbbképzés időpontját, óraszámát, helyszínét, árát és röviden be kell mutatni a továbbképzés tartalmát.
A pályázó vállalja a kurzusokat érintő szükséges információk beszerzését, és a támogatás elnyerése esetén a továbbképzésre történő jelentkezés érdekében a kurzusszervezővel való kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást. A kurzusszervezők elérhetőségei a fenti pedagógus-továbbképzési listákon megtalálhatóak.
A Tempus Közalapítvány a Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólistában szereplő adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
A minimum 30, de maximum 120 órás továbbképzésen való részvételre megpályázható támogatás tanáronként maximum bruttó 1 000 Ft / óra (de nem több mint a továbbképzés ára), de maximum bruttó 80 000 Ft lehet. (Tehát az intézmény által megpályázható támogatás 2 tanárra vonatkozóan összesen maximum bruttó 160 000 Ft lehet.) A támogatás hozzájárulás a tanfolyam részvételi díjához, és az esetlegesen felmerülő helyközi utazási költségekhez.
A nyertes pályázókkal való szerződéskötést követően a támogatás utalása egy, a pályázó által a kurzusszervezőtől bekért igazolás alapján történik, melyben a kurzusszervező igazolja a részt vevő tanárnak a kurzuson való fogadását, megjelölve annak pontos dátumát, helyszínét és a kurzus díját.
A támogatás elnyerése önmagában nem biztosítja a megjelölt képzéseken való tényleges részvételt. Az időközben bármilyen okból meghiúsuló képzésekre megítélt támogatás, illetve az eredmény nélkül, vagyis a továbbképzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány megszerzése nélkül záruló tanfolyamokra megítélt támogatás teljes összege visszatérítendő.

A pályázás további feltételei

A pályázatban csak olyan nyelvtanárok továbbképzései támogathatók,
 • akik még nem végeztek el összesen 120 órát a 7 évenkénti kötelező továbbképzésből;
 • akik főállásban oktatnak a pályázó intézménynél;
 • akik rendelkeznek legalább három éves, közoktatási intézménynél folytatott tanítási tapasztalattal;
 • akik a pályázó intézményben minimum heti 6 órában tanítanak idegen nyelvet.

5. Élesztő: Új idegennyelv-oktatási program bevezetése

Az európai és regionális együttműködés egyik előfeltétele a kevésbé tanult, illetve elterjedt nyelvek tanulásának támogatása. Az EU és az Európa Tanács ajánlásai Európa nyelvi és kulturális sokszínűségének megőrzését célozzák meg, és arra ösztönzik az európai államokat, hogy teremtsenek kedvező feltételeket a kevésbé elterjedt nyelvek tanulása iránti érdeklődés felkeltésére.
Erre különösen nagy szükség mutatkozik hazánkban, hiszen a 2001/2002-es tanév adatai szerint az általános iskolában nyelvet tanulók 97,4%-a, a középiskolában tanulók 89%-a angolul vagy németül tanul. A maradék 2,6 illetve 11%-on osztozik a többi nyelv, és a statisztikai mutatók a kevésbé tanult nyelvek további visszaszorulását vetítik előre.
Az Élesztő program célja, hogy felkeltse a tanulók és az iskolák érdeklődését a kevésbé tanult nyelvek iránt. A program támogatja
 • minden olyan nyelv oktatását, amelynek statisztikai aránya 20% alatt van a közoktatásban (tehát bármely nyelv az angolon és a németen kívül);
 • a szomszédos országok nyelveinek, valamint a nemzetiségi nyelveknek (kivéve a németnek) idegen nyelvként való oktatását.
Az Élesztő alprogram egy kevésbé tanult nyelv legalább egy tanulócsoporton belüli oktatásának bevezetését támogatja. A támogatást nyert intézmény 2004 augusztusától kezdődően készülhet fel a választott kevésbé beszélt nyelv oktatásának bevezetésére a tanmenetek és segédanyagok kidolgozásával, valamint a szükséges tankönyvek és tanítási segédanyagok beszerzésével.
A tanulócsoport oktatásában részt vevő tanár az általa tanított kevésbé beszélt nyelv ismeretének felfrissítése és elmélyítése érdekében részt vehet egy belföldi vagy külföldi nyelvi képzésen bármikor a projekt időtartama alatt.
A belföldön megvalósuló - maximum 60 órás - nyelvi képzést a bevezetendő nyelvet oktató tanár egy, a 2001/101. Felnőttképzési törvény szerint akkreditált képzőintézménynél végezheti el, amely az oktatandó idegen nyelvre vonatkozóan akkreditált programmal rendelkezik. Külföldön megvalósuló nyelvi képzést olyan országban lehet elvégezni, amelynek beszélt nyelve megegyezik a bevezetendő idegen nyelvvel.

A pályázásra jogosultak köre
A támogatásra azok az általános és középiskolák pályázhatnak, amelyek valamely kevésbé tanult idegen nyelv első vagy második idegen nyelvként történő tanításának bevezetését tervezik egy tanulócsoportban.
A kéttannyelvű és a nemzetiségi oktatást folytató iskolák kizárólag abban az esetben jogosultak a pályázásra, ha az oktatásban használt idegen nyelv eltér a bevezetendő kevéssé beszélt idegen nyelvtől.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
A maximálisan igényelhető támogatás összege 2 500 000 Ft, amely a következő tételek között oszlik meg:
 • Beszerzés: Maximum 500 000 Ft a bevezetendő kevésbé beszélt nyelv oktatásához szükséges oktatási segédanyagok, például tankönyvek, az Európai Nyelvtanulási Napló, illetve autentikus tananyagok, videó- és hangkazetták, CD ROM-ok, DVD-k és - amennyiben az iskola ilyennel nem rendelkezik -, az ezek használatához szükséges megfelelő informatikai eszközök (videólejátszó, DVD-lejátszó vagy projektor) beszerzésére;
 • Oktatás: A bevezetendő nyelv oktatását végző tanárok személyi költségeihez és járulékaihoz a Világ-Nyelv program tanóránként maximum 2 500 Ft támogatással járul hozzá.
 • Belföldi továbbképzés díja: A maximum 60 órás belföldi nyelvi képzés egy főre eső részvételi díjához való Világ - Nyelv hozzájárulás nem haladhatja meg a 35 000 Ft-ot;
 • Külföldi továbbképzés költségei: A külföldi nyelvi képzésre adott támogatás összege tanáronként nem haladhatja meg a 750 000 Ft-ot, amely az alábbi tételek között oszlik meg (a pályázathoz mellékelt visszaigazolás vagy kurzusismertető alapján):
  • Tanfolyami díjra maximum 180 000 Ft;
  • A célintézményhez történő menettérti utazás költségeire a tényleges költségek szerint, de maximum 120 000 Ft;
  • A kinntartózkodás idejére vonatkozóan napidíj az intézménynél szokásos szabályozás szerint, de maximum hetente 150 000 Ft;
  • Szállásra éjszakánként maximum 20 000 Ft.
 • Helyettesítési díjak, belföldi utazás: A program a felmerülő helyettesítő órák költségeihez, valamint a tanárok belföldi képzéséhez kapcsolódó utazás költségeihez a ténylegesen felmerülő költségek szerint, de együttesen az összes, a kísérleti oktatásban részt vevő tanár képzésére vonatkozóan maximum 100 000 Ft-tal járul hozzá.
A pályázás módja
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

A pályázás további feltételei:
 • A pályázó iskola vállalja, hogy a bevezetendő idegen nyelv oktatását a választott tanulócsoportban 4 évfolyamon keresztül fenntartja. Amennyiben az új idegen nyelv bevezetését felsőbb évfolyamokban tervezik bevezetni, akkor a pályázó intézmény vállalja az oktatás fenntartását a támogatott csoportokban addig, amíg annak tagjai az iskola tanulói, de legalább két éven keresztül. A bírálat során előnyt élveznek azon intézmények, amelyek több évfolyamon keresztül vállalják az új idegen nyelv oktatását.
 • A pályázó iskola vállalja, hogy a választott tanulócsoport legalább heti 3 órában tanulja majd a nyelvet első, vagy második idegen nyelvként.
 • A pályázatban megjelölt tanulócsoportban korábban nem oktatták a támogatásból bevezetendő idegen nyelvet.
 • A bevezetendő nyelv oktatását végző tanár az igényelt támogatás által fedezett tanórák oktatásáért más díjazásban nem részesülhet.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok
 • ha az oktatást végző tanár nem rendelkezik nyelvtanári képesítéssel, a nyelvtudását igazoló dokumentum másolata (legalább középfokú, C típusú, államilag elismert nyelvvizsga);
 • legalább 6 tanuló aláírással ellátott jelentkezése a bevezetendő nyelv tanulására a 2004/2005-ös tanévtől kezdődően. Amennyiben az új idegen nyelvi csoportot az első évfolyamban tervezik bevezetni, a tanulócsoport listáját a beiratkozást követően, de legkésőbb 2004. június 30-ig kell megküldeni. A tanulók aláíráslistájának hiányában az intézmény a beiratkozás időpontjáról;
 • a külföldi továbbképzés szervezőjének visszaigazolása arról, hogy a bevezetendő új idegen nyelv oktatását végző pedagógus előzetes jelentkezését elfogadta. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a továbbképzés árát, időpontját és helyszínét. Amennyiben a képző intézmény nem ad ki visszaigazolást egy előleg befizetése nélkül, az egy, a megjelölt tanfolyamra vonatkozó, és az előbbi adatokat tartalmazó hivatalos kiadvánnyal pótolható (internetes honlap esetében nyomtatott formában);
 • a külföldi továbbképzés tartalmát bemutató hivatalos kiadvány másolata (internetes honlap esetében nyomtatott formában).

6. Mesterfokon

A nyelvtanár-képzési programok tartalmi szempontból (egyetemi és főiskolai szinten egyaránt) a filológiai komponensek aránytalan túlsúlyát mutatják a nyelvpedagógiai, szakmódszertani és alkalmazott nyelvészeti tartalmak rovására. A nyelvpedagógus tanárjelöltek tanítási gyakorlatának szakmai támogatását a 90-es években több felsőoktatási intézményben megvalósított, és szintén jelentős nemzetközi szakmai elismerést kivívott mentorképzési programok széleskörű elterjesztése biztosíthatja. Egy ilyen, meghatározott óraszámmal bíró, akkreditált tanfolyam elvégzése a jövőbeni mentori/szakvezetői munka, illetve kinevezés feltételét jelentheti.

Pályázati típusok
6.1. Tanártovábbképzésen való részvétel: Mentorképzés
6.2. Mentori munka támogatása: Gyakorlat teszi a nyelvtanárt

6.1. Tanártovábbképzésen való részvétel: Mentorképzés

A pályázattípus célja a nyelvszakos tanárjelöltek tanítási gyakorlatát segítő nyelvtanárok mentorrá képzése, illetve a már kiképzett mentorok továbbképzése.
A minimum 60, maximum 120 órás továbbképzések célja, hogy a nyelvszakos pedagógusok elsajátítsák a mentori munka, a hatékony segítői szerep" speciális elméletét, készségeit és technikáit, továbbá, hogy képesek legyenek ezeket a tanárjelöltek mindenkori igényei szerint alkalmazni.
A továbbképzések
 • olyan ismereteket nyújtanak, amelyek jelentősen hozzájárulnak a tanárok általános szakmai fejlődéséhez;
 • felfrissítik a tanárok szaknyelvi ismereteit;
 • szembesítik a nyelvtanárokat a különböző pedagógiai megközelítések és módszerek előnyeivel és hátrányaival.
A képzések az akkreditált tanártovábbképzés keretében zajlanak. A képzések a mentorok kezdő és haladó szintű továbbképzésére is irányulhatnak, illetve a kéttannyelvű iskolák pedagógusainak felkészítésére az idegen nyelven történő oktatás módszertanát elsajátítani kívánó tanárjelöltek támogatására.

A pályázásra jogosultak köre
Azok a közoktatási intézmények, amelyek vállalják, hogy a támogatás elnyerése esetében legalább egy nyelvtanárukat beiskolázzák egy a jelen alprogram célkitűzéseinek megfelelő, a - többször módosított - 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet alapján előkészített, akkreditált, alapítási és indítási engedéllyel rendelkező továbbképzésre, valamint a mentori támogatás rendszerének a jelen Felhívásnak megfelelő bevezetését vagy bővítését tervezik, és a pályázatban megjelölt tanárok továbbképzéseinek elvégzését követően készek tanárjelöltek fogadására.

A pályázás módja
A beadási határidő a támogatási keret erejéig folyamatos, de legkésőbb a továbbképzés indulása előtt 6 héttel kell benyújtani a pályázatot.
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. április 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.
A pályázatban név szerint meg kell jelölni a tanártovábbképzésre jelentkező tanárt (tanárokat). A pályázó intézmény legfeljebb két tanárt jelölhet meg továbbképzésre a pályázatában.
A továbbképzés kiválasztásához segítséget nyújt a Tempus Közalapítvány honlapján megtalálható Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólista (www.tka.hu), és a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ honlapján megtalálható Pedagógus-továbbképzési jegyzék (www.ptmik.hu), amely tartalmazza az alapítási- és indítási engedéllyel rendelkező pedagógus-továbbképzési programok listáját.
A pályázatban, a megjelölt tanár(ok)ra vonatkozóan fel kell tüntetni a választott akkreditált továbbképzés időpontját, óraszámát, helyszínét, árát és röviden be kell mutatni a továbbképzés tartalmát.
A pályázó vállalja a kurzusokat érintő szükséges információk beszerzését, és a támogatás elnyerése esetén a továbbképzésre történő jelentkezés érdekében a kurzusszervezővel való kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást. A kurzusszervezők elérhetőségei a fenti pedagógus-továbbképzési listákon megtalálhatóak.
A Tempus Közalapítvány a Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólistában szereplő adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
A minimum 60, de maximum 120 órás továbbképzésen való részvételre megpályázható támogatás tanáronként maximum bruttó 1 000 Ft / óra (de nem több mint a továbbképzés ára), de maximum bruttó 80 000 Ft lehet. (Tehát az intézmény által megpályázható támogatás 2 tanárra vonatkozóan összesen maximum bruttó 160 000 Ft lehet.) A támogatás hozzájárulás a tanfolyam részvételi díjához, és az esetlegesen felmerülő helyközi utazási költségekhez.
A nyertes pályázókkal való szerződéskötést követően a támogatás utalása egy, a pályázó által a kurzusszervezőtől bekért igazolás alapján történik, melyben a kurzusszervező igazolja a részt vevő tanárnak a kurzuson való fogadását, megjelölve annak pontos dátumát, helyszínét és a kurzus díját.
A támogatás elnyerése önmagában nem biztosítja a megjelölt képzéseken való tényleges részvételt. Az időközben bármilyen okból meghiúsuló képzésekre megítélt támogatás, illetve az eredmény nélkül, vagyis a továbbképzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány megszerzése nélkül záruló tanfolyamokra megítélt támogatás teljes összege visszatérítendő.

A pályázás további feltételei

A pályázatban csak olyan nyelvtanárok továbbképzései támogathatók,
 • akik még nem végeztek el összesen 120 órát a 7 évenkénti kötelező továbbképzésből;
 • akik főállásban oktatnak a pályázó intézménynél;
 • akik rendelkeznek legalább három éves, közoktatási intézménynél folytatott tanítási tapasztalattal;
 • akik a pályázó intézményben minimum heti 6 órában tanítanak idegen nyelvet (általános iskola 1-4. évfolyamán tanítók esetén: minimum heti 2 órában).
A pályázathoz csatolandó dokumentumok
 • valamely tanárképző intézmény nyilatkozata arról, hogy kész tanárjelölteket tanítási gyakorlatra küldeni a pályázatban megjelölt, mentorképző kurzust sikeresen teljesítő tanár(ok)hoz, és ha szükséges, felveszi őket vezetőtanári nyilvántartásába.

6.2. Mentori munka támogatása: Gyakorlat teszi a nyelvtanárt

A pályázat célja, hogy a nyelvszakos tanárjelöltek számára alapos szakmai gyakorlatot tegyen lehetővé, ehhez képzett és elkötelezett mentorokat biztosítson és támogassa a tanárképző intézményt a mentori hálózat megszervezésében.

A pályázásra jogosultak köre
Tanárképzést folytató államilag elismert felsőoktatási intézmények.
Ugyanazon felsőoktatási intézmény a Mentori munka támogatása pályázattípusban több pályázatot is benyújthat, de ugyanazon mentor munkájának támogatására csak egy alkalommal lehet pályázni.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja

A maximálisan igényelhető támogatás összege 1 200 000 Ft, amely a következő tételek között oszlik meg:
 • A tanárképző intézmény a programba bekapcsolódó mentorokkal kötendő megállapodás alapján a fogadott jelöltek 15 kötelező tanítási óráját meghaladó órák után tanóránként 1 500 Ft támogatást tervezhet, amely a személyi költségekre és járulékaira fordítható. Egy félévben egy mentor maximum két tanárjelöltet fogadhat.
 • A mentori hálózat megszervezéséért, működtetéséért és a kötelező 15 tanórát meghaladó tanítási gyakorlat irányításáért a tanárképző intézmény oktatói díjazásban részesülnek, melyre igényelt - dologi és személyi költségekre és azok járulékaira fordítható - támogatás nem haladhatja meg a pályázatban megjelölt mentorokra összesen igényelt támogatás összegének 20 %-át.
A pályázás módja
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. szeptember 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

A pályázás további feltételei

A pályázó intézmény
 • vállalja, hogy megszervezi a mentorok hálózatát;
 • biztosítja, hogy a mentor egyik tanulócsoportját a tanárjelölt a gyakorlat teljes időszakában taníthatja a képző intézménnyel kötendő megállapodás szerinti, a kötelező 15 tanítási órát legalább 15 órával meghaladó óraszámban;
 • amennyiben a jelölt igényt tart rá, biztosítja, hogy saját csoportjában célirányos pedagógiai kutatásokat folytasson.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok
 • a mentori hálózat leendő tagjaira vonatkozóan mentorképzés elvégzését igazoló oklevél másolata.

7. Mértékelés

Az alprogram általános célja, hogy fejlessze az idegen nyelvi programok folyamatának és kimenetének hatékony szabályozását, összhangban a tantervi és a vizsgareform folyamatával, valamint a releváns PhD szintű kutatómunkával. Ezen túl rendszeres visszajelzést hivatott biztosítani a Világ - Nyelv Program eredményeiről az iskolák, tanulók, tanárok, szülők és döntéshozók számára.

Pályázati típusok
7.1. Tanártovábbképzésen való részvétel: Nyelvszakos tanárok továbbképzése a mérés, értékelés, vizsgáztatás területén
7.2. Doktori kutatómunka támogatása: Idegen nyelvi nyelvpedagógia és alkalmazott nyelvészet területén külföldi könyvtári kutatómunkát végző hallgatók részére

7.1. Tanártovábbképzésen való részvétel: Nyelvszakos tanárok továbbképzése a mérés, értékelés, vizsgáztatás területén

A Mértékelés alprogram keretében olyan akkreditált, minimum 30, maximum 120 órás továbbképzéseken történő részvétel támogatására lehet pályázni, amely felkészítést nyújt az idegennyelvtudás mérésére a tanórai értékeléstől a vizsgáztatásig. A továbbképzések az alábbi hat idegen nyelvre vonatkozóan szerveződnek: angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol. A tanfolyam nyelvspecifikus mérési-értékelési alapfogalmakat és eljárásokat közvetít, valamint az új típusú érettségi vizsgáztatásra készíti fel a tanárokat. A képzések az akkreditált tanártovábbképzés keretében zajlanak.

A pályázásra jogosultak köre
Azok a közoktatási intézmények, amelyek vállalják, hogy a támogatás elnyerése esetében legalább egy, 9-12. évfolyamon tanító nyelvtanárukat beiskolázzák egy a jelen alprogram célkitűzéseinek megfelelő, a - többször módosított - 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet alapján előkészített, akkreditált, alapítási és indítási engedéllyel rendelkező továbbképzésre.

A pályázás módja
A beadási határidő a támogatási keret erejéig folyamatos, de legkésőbb a továbbképzés indulása előtt 6 héttel kell benyújtani a pályázatot.
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. április 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.
A pályázatban név szerint meg kell jelölni a tanártovábbképzésre jelentkező tanárt (tanárokat). A pályázó intézmény legfeljebb két tanárt jelölhet meg továbbképzésre a pályázatában.
A továbbképzés kiválasztásához segítséget nyújt a Tempus Közalapítvány honlapján megtalálható Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólista (www.tka.hu), és a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ honlapján megtalálható Pedagógus-továbbképzési jegyzék (www.ptmik.hu), amely tartalmazza az alapítási- és indítási engedéllyel rendelkező pedagógus-továbbképzési programok listáját.
A pályázatban, a megjelölt tanár(ok)ra vonatkozóan fel kell tüntetni a választott akkreditált továbbképzés időpontját, óraszámát, helyszínét, árát és röviden be kell mutatni a továbbképzés tartalmát.
A pályázó vállalja a kurzusokat érintő szükséges információk beszerzését, és a támogatás elnyerése esetén a továbbképzésre történő jelentkezés érdekében a kurzusszervezővel való kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást. A kurzusszervezők elérhetőségei a fenti pedagógus-továbbképzési listákon megtalálhatóak.
A Tempus Közalapítvány a Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólistában szereplő adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
A minimum 30, de maximum 120 órás továbbképzésen való részvételre megpályázható támogatás tanáronként maximum bruttó 1 000 Ft / óra (de nem több mint a továbbképzés ára), de maximum bruttó 80 000 Ft lehet. (Tehát az intézmény által megpályázható támogatás 2 tanárra vonatkozóan összesen maximum bruttó 160 000 Ft lehet.) A támogatás hozzájárulás a tanfolyam részvételi díjához, és az esetlegesen felmerülő helyközi utazási költségekhez.
A nyertes pályázókkal való szerződéskötést követően a támogatás utalása egy, a pályázó által a kurzusszervezőtől bekért igazolás alapján történik, melyben a kurzusszervező igazolja a részt vevő tanárnak a kurzuson való fogadását, megjelölve annak pontos dátumát, helyszínét és a kurzus díját.
A támogatás elnyerése önmagában nem biztosítja a megjelölt képzéseken való tényleges részvételt. Az időközben bármilyen okból meghiúsuló képzésekre megítélt támogatás, illetve az eredmény nélkül, vagyis a továbbképzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány megszerzése nélkül záruló tanfolyamokra megítélt támogatás teljes összege visszatérítendő.

A pályázás további feltételei

A pályázatban csak olyan nyelvtanárok továbbképzései támogathatók,
 • akik még nem végeztek el összesen 120 órát a 7 évenkénti kötelező továbbképzésből;
 • akik főállásban oktatnak a pályázó intézménynél;
 • akik rendelkeznek legalább három éves, közoktatási intézménynél folytatott tanítási tapasztalattal;
 • akik a pályázó intézményben minimum heti 6 órában tanítanak idegen nyelvet.

7.2. Doktori kutatómunka támogatása: Idegen nyelvi nyelvpedagógia és alkalmazott nyelvészet területén külföldi könyvtári kutatómunkát végző hallgatók részére

A jelen pályázattípus lehetőséget biztosít külföldön történő könyvtári kutatómunkára olyan PhD hallgatók részére, akiknek témája szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi nyelvpedagógia és alkalmazott nyelvészet szakterületekhez. Előnyt élveznek azon pályázók, akiknek kutatómunkája az osztálytermi gyakorlatban közvetlenül is hasznosítható eredményekkel szolgál.

A pályázásra jogosultak köre
Idegen nyelvi nyelvpedagógia és alkalmazott nyelvészet doktori programokon résztvevő, elfogadott kutatási tervvel rendelkező PhD hallgatók.

A pályázás módja
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. június 1. - 2005. május 31.
A külföldi könyvtári kutatómunka időtartama: 14 nap.
A fogadó intézménnyel a hallgató veszi fel a kapcsolatot és megszerzi a visszaigazolást arról, hogy az intézmény mikor kész fogadni őt. A fogadónyilatkozatnak tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás pontos dátumát.
A támogatás mértéke és felhasználásának módja
Az elnyerhető támogatás összege a következő tételek között oszlik meg:
 • Utazási költségtérítés: A program a külföldi intézményhez egyszeri oda- és visszautazás költségeihez a tényleges költségeknek megfelelően, de egységesen maximum 75 000 Ft-tal járul hozzá.
 • Könyvtárhasználati és fénymásolási költségek: Maximum: 35 000 Ft.
 • Ösztöndíj: A külföldi tartózkodás költségeinek fedezésére a doktori hallgatók ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj összege nem haladhatja meg az alábbi táblázatban feltüntetett összegeket. Az itt fel nem sorolt országokban adható ösztöndíj nagysága egyéni elbírálás alá esik, de nem haladhatja meg a 100 000 Ft-ot. (A szállásról a hallgató gondoskodik.)
Ország

Ft / 14 nap

Ország

Ft / 14 nap

Ausztria
80 000
Lettország
50 000
Belgium
80 000
Liechtenstein
90 000
Bulgária
55 000
Litvánia
55 000
Ciprus
70 000
Luxemburg
80 000
Csehország
55 000
Málta
70 000
Dánia
100 000
Németország
90 000
Egyesült Királyság
100 000
Norvégia
100 000
Észtország
110 000
Olaszország
80 000
Finnország
90 000
Portugália
60 000
Franciaország
90 000
Románia
55 000
Görögország
70 000
Spanyolország
70 000
Hollandia
80 000
Szlovákia
55 000
Írország
100 000
Szlovénia
70 000
Izland
90 000
Svédország
100 000
Lengyelország
50 000
   

A pályázathoz csatolandó dokumentumok

 • a hallgató leckekönyvének másolata;
 • a hallgató elfogadott kutatási terve;
 • a kutatási tervről kettő szakvélemény;
 • a fogadóintézmény a hallgató részére - postai úton vagy faxon - megküldött visszaigazolása.

8. Nyelv + szakma felsőfokon

A felsőoktatási képesítési követelmények nyelvi előírásai egyre inkább a szaknyelvi vizsgát követelik meg a hallgatóktól, ennek ellenére a felsőoktatási intézmények egy része még mindig általános nyelvet oktat, amelynek színtere a közoktatás kellene, hogy legyen. Az 1995-ben bezárt, és azóta csak részben visszaállított idegen nyelvet oktató egységek nem mindenhol tudnak megfelelni az új, a hallgatók igényelemzésén alapuló nyelvoktatás elvárásainak. A szakoktatás és a nyelvoktatás között szakadék van, amely többek között azt is eredményezi, hogy az idegennyelv-oktatás nem szerves része a szakintézményekben folyó oktatói munkának.
A szaknyelvi képzésnek a hallgatók felsőoktatási tanulmányait kell elősegítenie, hiszen a szakirodalom nagy része idegen nyelven érhető el, illetve azokat a készségeket és funkciókat kell megtanítani számukra, amelyek lehetővé teszik, hogy a nemzetközi tudományos életben aktívan részt tudjanak venni.
Fontos cél továbbá, hogy a szakmacsoportok egyedül" küzdő nyelvoktatási egységei meg tudják osztani egymással tapasztalataikat, hogy ezáltal az integrált intézmények nyelvoktatási egységei energiatakarékosabban tudjanak együttműködni egy összefogott rendszerben.
Valódi szaknyelvi képzés csak a szakoktatás bevonásával tud megvalósulni. Ez nemcsak szakmailag, de oktatás-politikailag is javítana a nyelvoktatás elfogadottságán, azaz a nyelvoktatás szerves része lehetne a szakintézményi oktatómunkának.
A pályázat célja a szakmai és az idegen nyelvi oktatás közötti szakadék áthidalása azáltal, hogy a felsőoktatásban tanulók számára lehetőség nyílik idegen nyelvi ismereteik fejlesztésére és szinten tartására, és ezáltal arra, hogy hallgatókként, majd diplomásokként képesek legyenek bekapcsolódni a nemzetközi tudományos életbe. A fentiek érdekében a program az alábbi tevékenységi körök megvalósítását támogatja:
a) A szakterület idegen nyelven, szaktanszék által történő oktatásának beindításához szükséges tanmenet és tananyagok kidolgozása, valamint egy szemeszterre kiterjedő kísérleti modul lebonyolítása.
b) A szakterület idegen nyelven történő műveléséhez szükséges, nyelvi képzést adó egységek által nyújtott szaknyelvi oktatást elősegítő tanmenet és tananyagok kidolgozása, valamint egy szemeszterre kiterjedő kísérleti modul lebonyolítása.

A pályázásra jogosultak köre
Államilag elismert felsőoktatási intézmények (minden általuk oktatott szakterületről, kivéve az idegen-nyelvtanár képzést).
Ugyanazon felsőoktatási intézmény a Nyelv + szakma felsőfokon alprogramon belül több pályázatot is benyújthat.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja

a.) A maximálisan megpályázható támogatás összege 1 szakterület 1 idegen nyelven történő oktatásának beindításához szükséges tanmenet és tananyagok kidolgozása esetén maximum 1 000 000 Ft, amely a következő tételek között oszlik meg:
 • Maximum 600 000 Ft a tantervfejlesztéshez és a kísérleti oktatáshoz kapcsolódó személyi költségekre és járulékaikra;
 • Maximum 400 000 Ft előállítási költségekre.
A maximálisan megpályázható támogatás összege 2 szakterület 1 idegen nyelven történő oktatásának beindításához szükséges tanmenet és tananyagok kidolgozása, vagy 1 szakterület 2 idegen nyelven történő oktatásának beindításához szükséges tanmenet és tananyagok kidolgozása esetén maximum 1 200 000 Ft, amely a következő tételek között oszlik meg:
 • Maximum 800 000 Ft a tantervfejlesztéshez és a kísérleti oktatáshoz kapcsolódó személyi költségekre és járulékaikra;
 • Maximum 400 000 Ft az előállítási költségekre.
A maximálisan megpályázható támogatás összege 1 vagy több szakterület 2 vagy 2-nél több idegen nyelven történő oktatásának beindításához szükséges tanmenet és tananyagok kidolgozása esetén maximum 1 500 000 Ft, amely a következő tételek között oszlik meg:
 • Maximum 1 100 000 Ft a tantervfejlesztéshez és a kísérleti oktatáshoz kapcsolódó személyi költségekre és járulékaikra;
 • Maximum 400 000 Ft az előállítási költségekre.
A támogatás mértéke függ a szakterület nagyságától és az érintett hallgatók számától.

b.) A maximálisan megpályázható támogatás összege 1 szakterület 1 idegen nyelven történő műveléséhez szükséges, nyelvi képzést adó egységek által nyújtott szaknyelvi oktatást elősegítő tanmenet és tananyagok kidolgozása esetén maximum 1 000 000 Ft, amely a következő tételek között oszlik meg:
 • Maximum 600 000 Ft a tantervfejlesztéshez és a kísérleti oktatáshoz kapcsolódó személyi költségekre és járulékaikra;
 • Maximum 400 000 Ft az előállítási költségekre.
A maximálisan megpályázható támogatás összege 2 szakterület 1 idegen nyelven történő műveléséhez szükséges, nyelvi képzést adó egységek által nyújtott szaknyelvi oktatást elősegítő tanmenet és tananyagok kidolgozása vagy 1 szakterület 2 idegen nyelven történő műveléséhez szükséges tanmenetek és tananyagok kidolgozása esetén maximum 1 200 000 Ft, amely a következő tételek között oszlik meg:
 • Maximum 800 000 Ft a tantervfejlesztéshez és a kísérleti oktatáshoz kapcsolódó személyi költségekre és járulékaikra;
 • Maximum 400 000 Ft az előállítási költségekre.
A maximálisan megpályázható támogatás összege 1-nél több szakterület 2 vagy 2-nél több idegen nyelven történő oktatásának beindításához szükséges tanmenet és tananyagok kidolgozása esetén maximum 1 500 000 Ft, amely a következő tételek között oszlik meg:
 • Maximum 1 100 000 Ft a tantervfejlesztéshez és a kísérleti oktatáshoz kapcsolódó személyi költségekre és járulékaikra;
 • Maximum 400 000 Ft az előállítási költségekre.
A támogatás mértéke függ a szakterület nagyságától és az érintett hallgatók számától.

A pályázás módja
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

A pályázás további feltételei:
 • Az intézmény vállalja az adott szakterület idegen nyelven történő oktatásnak bevezetését és annak fenntartását a projekt lezárulását követő legalább 1 tanéven át.
 • Előnyt jelent a bevezetendő szaknyelvi oktatásban a korszerű, elektronikus segédanyagok használata (elektronikus tankönyvek, multimédiás alkalmazások).

9. Nyelv + számítógép

A Nyelv + számítógép alprogram célja a számítógép nyújtotta lehetőségek jobb kihasználásának elősegítése az idegen nyelvek tanításában. E cél megvalósításának érdekében az alprogram a fő hangsúlyt a képzésre helyezi, és támogatja tanárok részvételét továbbképzéseken.
A számítógépek felhasználása egyre nagyobb méreteket ölt az élet csaknem minden területén - az egyik kivétel az idegen nyelvek oktatása. Annak ellenére, hogy léteznek szakmailag megalapozott, komoly és sikeres módszerek ezen a területen, magyarországi felhasználásuk igencsak esetleges és nagyon kevéssé elterjedt. Az Oktatási Minisztérium reprezentatív felmérése szerint az általános- és középiskolai tanárok 80 százaléka gyakorlatilag soha nem használja a számítógépet a nyelvtanításban, miközben egyre újabb és újabb programok és lehetőségek jelennek meg a világban ezen a téren. Ugyanezen felmérés megállapította azt is, hogy a tanárok 97 százaléka érdeklődne a téma iránt, szívesen tudna meg többet róla, és fejlesztené ismereteit. A fenti ellentmondások feloldására jött létre a Világ - Nyelv Program új alprogramja, a Nyelv + számítógép.
A Nyelv + számítógép alprogram célja, hogy átfogó módon segítse elő a számítógépek felhasználását az idegen nyelvek tanításában: kiterjed az oktatás minden szintjére, az általános iskolától a tanártovábbképzésig, valamint lehetőségeket nyújt a teljesen kezdő szintű számítógép-felhasználóknak csakúgy, mint a magas szintű ismeretekkel rendelkezőknek.

Pályázati típusok
9.1. Tanártovábbképzésen való részvétel: A számítógép felhasználása az idegen nyelvek tanításában
9.2. Módszertani szakkönyvek beszerzésére a számítógéppel támogatott nyelvoktatás témakörében
9.3. Számítógépes nyelvoktatást bemutató nyílt órák szervezése

9.1. Tanártovábbképzésen való részvétel: A számítógép felhasználása az idegen nyelvek tanításában

A pályázat lehetőséget teremt az általános- és középiskolákban tanító nyelvtanárok számára, hogy olyan, minimum 30, maximum 120 órás továbbképzésen vegyenek részt, ahol megismerhetik a számítógép felhasználását az idegen nyelvek tanításában. A képzések az akkreditált tanártovábbképzés keretében zajlanak.

A pályázásra jogosultak köre

Azok a közoktatási intézmények, amelyek vállalják, hogy a támogatás elnyerése esetében legalább egy nyelvtanárukat beiskolázzák egy a jelen alprogram célkitűzéseinek megfelelő, a - többször módosított - 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet alapján előkészített, akkreditált, alapítási és indítási engedéllyel rendelkező továbbképzésre.

A pályázás módja
A beadási határidő a támogatási keret erejéig folyamatos, de legkésőbb a továbbképzés indulása előtt 6 héttel kell benyújtani a pályázatot.
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. április 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.
A pályázatban név szerint meg kell jelölni a tanártovábbképzésre jelentkező tanárt (tanárokat). A pályázó intézmény legfeljebb két tanárt jelölhet meg továbbképzésre a pályázatában.
A továbbképzés kiválasztásához segítséget nyújt a Tempus Közalapítvány honlapján megtalálható Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólista (www.tka.hu), és a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ honlapján megtalálható Pedagógus-továbbképzési jegyzék (www.ptmik.hu), amely tartalmazza az alapítási- és indítási engedéllyel rendelkező pedagógus-továbbképzési programok listáját.
A pályázatban, a megjelölt tanár(ok)ra vonatkozóan fel kell tüntetni a választott akkreditált továbbképzés időpontját, óraszámát, helyszínét, árát és röviden be kell mutatni a továbbképzés tartalmát.
A pályázó vállalja a kurzusokat érintő szükséges információk beszerzését, és a támogatás elnyerése esetén a továbbképzésre történő jelentkezés érdekében a kurzusszervezővel való kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást. A kurzusszervezők elérhetőségei a fenti pedagógus-továbbképzési listákon megtalálhatóak.
A Tempus Közalapítvány a Világ - Nyelv Továbbképzési Ajánlólistában szereplő adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
A minimum 30, de maximum 120 órás továbbképzésen való részvételre megpályázható támogatás tanáronként maximum bruttó 1 000 Ft / óra (de nem több mint a továbbképzés ára), de maximum bruttó 80 000 Ft lehet. (Tehát az intézmény által megpályázható támogatás 2 tanárra vonatkozóan összesen maximum bruttó 160 000 Ft lehet.) A támogatás hozzájárulás a tanfolyam részvételi díjához, és az esetlegesen felmerülő helyközi utazási költségekhez.
A nyertes pályázókkal való szerződéskötést követően a támogatás utalása egy, a pályázó által a kurzusszervezőtől bekért igazolás alapján történik, melyben a kurzusszervező igazolja a részt vevő tanárnak a kurzuson való fogadását, megjelölve annak pontos dátumát, helyszínét és a kurzus díját.
A támogatás elnyerése önmagában nem biztosítja a megjelölt képzéseken való tényleges részvételt. Az időközben bármilyen okból meghiúsuló képzésekre megítélt támogatás, illetve az eredmény nélkül, vagyis a továbbképzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány megszerzése nélkül záruló tanfolyamokra megítélt támogatás teljes összege visszatérítendő.

A pályázás további feltételei

A pályázatban csak olyan nyelvtanárok továbbképzései támogathatók,
 • akik még nem végeztek el összesen 120 órát a 7 évenkénti kötelező továbbképzésből;
 • akik főállásban oktatnak a pályázó intézménynél;
 • akik rendelkeznek legalább három éves, közoktatási intézménynél folytatott tanítási tapasztalattal;
 • akik a pályázó intézményben minimum heti 6 órában tanítanak idegen nyelvet (általános iskola 1-4. évfolyamán tanítók esetén: minimum heti 2 órában).

9.2. Módszertani szakkönyvek beszerzése a számítógéppel támogatott nyelvoktatás témakörében

A pályázat célja, hogy az idegen nyelveket tanító tanárok módszertani szakkönyvek és CD-k beszerzésével fejleszthessék ismereteiket a számítógéppel támogatott nyelvoktatás témakörében. A pályázat keretében a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu) elérhető ajánlólistáról választhatók könyvek és CD-k, valamint a pályázók megjelölhetnek egyéb kiadványokat is, amennyiben azok a számítógéppel támogatott nyelvoktatás módszertanáról szólnak. Az igényelt támogatás összegének legalább 70%-át az ajánlólistán található kiadványok beszerzésére kell fordítani. Az igényelt támogatási összeg fennmaradó, legfeljebb 30%-a a pályázó által megnevezett egyéb kiadványokra is fordítható. Ezeknek szerzőjét, címét, kiadóját, kiadási évét és helyét a pályázatban meg kell jelölni, valamint egy rövid, egy-két mondatos ismertetőt kell írni mindegyik kiadványról.
Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázat megvalósítása során a következő tevékenységek közül egyet vagy többet vállalnak:
 • könyvismertető, kritika megjelentetése a beszerzett könyvekről (nyomtatott vagy elektronikus médiában);
 • szakcikk megjelentetése a számítógéppel támogatott nyelvtanulás témakörében, (nyomtatott vagy elektronikus médiában);
 • szakmai összejövetel, tapasztalatcsere szervezése a könyvek felhasználásáról;
 • óravázlat(ok) készítése és azok megjelentetése a könyvekből szerzett tapasztalatok alapján.
A pályázásra jogosultak köre
Azok az általános- és középiskolák, melyek vállalják, hogy a beszerzett szakkönyveket illetve CD-ket a pályázatban megjelölt (a fenti vállalásokat teljesítő) tanárok, illetve az intézmény minden érdeklődő pedagógusa és diákja számára állandóan és folyamatosan hozzáférhetővé teszik.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja

A maximálisan igényelhető támogatás összege 60 000 Ft. Egy könyvből vagy CD-ből csak egy példány rendelhető.

A pályázás módja
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. április 1. - 2004. június 30.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

9.3. Számítógépes nyelvoktatást bemutató nyílt órák szervezése

Az Oktatási Minisztérium reprezentatív felmérése szerint az általános- és középiskolai tanárok körében jelentős érdeklődés mutatkozik a számítógépes nyelvoktatás témakörében szervezett bemutató órákon való részvétel iránt. Jelen alprogram pályázati úton kívánja elősegíteni az ilyen jellegű óralátogatások szervezését. Azon iskolák, melyek a két félév során legalább 6, legfeljebb 8 nyílt órát hirdetnek meg, pályázhatnak kiegészítő óradíjra.

A pályázásra jogosultak köre
Azok az általános- és középiskolák, akik a pályázat megvalósítási időszakában vállalják legalább 6, legfeljebb 8 nyílt óra megszervezését és megtartását. A nyílt órákat megszervező és a bemutatót megtartó pedagógusokat a pályázatban név szerint meg kell jelölni.

A támogatás mértéke és felhasználásnak módja

A maximálisan igényelhető támogatás összege 6 nyílt óra szervezése esetén 90 000 Ft, amely az alábbi tételek között oszlik meg:
 • Személyi költségek: Maximum 60 000 Ft.
 • Egyéb költségek (dologi költségek, helyettesítési díjak és azok járulékai, eszközbérlés, utazási költségek, kommunikációs és tájékoztatási költségek): Maximum 50 000 Ft.
A maximálisan igényelhető támogatás összege 8 nyílt óra szervezése esetén 120 000 Ft, amely az alábbi tételek között oszlik meg:
 • Személyi költségek: Maximum 80 000 Ft.
 • Egyéb költségek (dologi költségek, helyettesítési díjak és azok járulékai, eszközbérlés, utazási költségek, kommunikációs és tájékoztatási költségek): Maximum 70 000 Ft.
A pályázás módja
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

A pályázás további feltételei:
 • A nyílt órákat tartalmuk rövid megjelölésével megtartásuk előtt legalább két hónappal meg kell hirdetni, a lehető legnagyobb nyilvánosságot biztosítva. A területileg illetékes Pedagógiai Intézetnél minden esetben meg kell hirdetni az órákat. Az időpontokat a nyílt óra előtt legalább négy héttel a Tempus Közalapítvány számára jelezni kell a vilagnyelv@tpf.hu címre megküldött e-mailben "Világ - Nyelv nyílt óra" megjelöléssel. A nyílt órák időpontjait a Tempus Közalapítvány honlapján és kiadványaiban közzéteszi.
 • A nyílt órákat olyan számítógépes teremben kell megtartani, hogy legalább 12 látogató meg tudja azokat tekinteni. Az ennél nagyobb látogatói létszámot az iskola korlátozhatja azáltal, hogy előzetes jelentkezéshez köti a részvételt. A nyílt órákat olyan időpontokban kell megtartani, hogy azon a lehető legtöbb érdeklődő tudjon jelen lenni, tehát lehetőleg délután, vagy első illetve hatodik vagy hetedik órában. A lehető legnagyobb részvétel érdekében az órákat nem lehet mindig azonos időpontban megtartani. A fenti feltételektől eltérő időpontoktól a szervező iskola az előzetes jelentkezésekre, illetve a résztvevők igényeire alapozva térhet el.
 • Minden megtartott nyílt órán regisztrálni kell a látogató tanárok nevét és iskolájának címét. Biztosítani kell a nyílt órák előtt és után legalább fél órát az óra előzetes megbeszélésére és óraelemzésre. Minden nyílt órához segédanyagot kell a látogató tanárok számára biztosítani.

10. Egy életen át: Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam közoktatási intézményekben dolgozó nem nyelvszakos pedagógusok részére

Az egész életen át tartó tanulás jegyében ezen alprogram célja, hogy a közoktatási intézményekben dolgozó nem nyelvszakos pedagógusok nyelvtudását fejlessze és támogassa őket a középfokú nyelvvizsgára való felkészülésben, valamint a nyelvvizsga megszerzésében.

A pályázásra jogosultak köre
Azok a közoktatási intézmények, amelyek vállalják, hogy a támogatás elnyerése esetében legalább 3 nem nyelvszakos pedagógusukat beiskolázzák egy középfokú nyelvtanfolyamra egy, a 2001/101. Felnőttképzési törvény szerint akkreditált képző intézményhez, amely az oktatandó idegen nyelv oktatásához akkreditált programmal rendelkezik.
Abban az esetben, ha a pályázó intézmény a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 91/2001. (VI.15.) Kormányrendelet alapján társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségben, illetve a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I.14.) Kormányrendeletben megnevezett településen kívánja a pályázati programot megvalósítani, akkor 3-nál kevesebb munkavállaló beiskolázása is elfogadható.
A pályázatban megjelölt munkavállalóknak a 120 órás nyelvtanfolyamot követően egy államilag elismert, legalább középfokú szóbeli nyelvvizsgát kell tenniük. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a nyelvtanfolyamok egy olyan képzőintézménynél valósulnak meg, amely vállalja az Európai Nyelvtanulási Napló használatát a támogatásban részesülők csoportjaiban, és ezt a pályázat benyújtásakor előzetesen egy szándéknyilatkozat keretében igazolja.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
Az igényelhető támogatás egy főre jutó összege nem haladhatja meg a 75 000 Ft-ot, mely a tanfolyam részvételi költségéhez és a nyelvvizsga díjához járul hozzá. Amennyiben egy képzés eredménytelenül zárul, vagyis a munkavállaló 2005. május 31-ig nem teszi le sikerrel az államilag elismert, legalább középfokú szóbeli nyelvvizsgát, a képzésre és a vizsgára fordított támogatás a pályázó (azaz a munkáltató) intézmény részéről a Tempus Közalapítvány számára visszatérítendő.

A pályázás módja
A pályázat megvalósítási időszaka: 2004. június 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

A pályázás további feltételei:
 • A pályázó (és egyben munkáltató) intézmény vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén tanulmányi szerződést köt a beiskolázandó munkavállalóival. A bírálat során előnyt jelent, ha az intézmény a nyelvvizsga letételét megkönnyítő feltételeket biztosít a beiskolázandó munkavállalóinak, amelyeket később a tanulmányi szerződésekben rögzíteni kell.
 • A pályázó (munkáltató) intézmény vállalja, hogy a Világ - Nyelv támogatásból befizeti a 120 órás tanfolyam és a nyelvvizsga díját. Az erre fordítandó támogatás összesen - munkavállalónként - nem haladhatja meg a 75 000 Ft-ot.
 • A beiskolázandó munkavállalók nem rendelkezhetnek nyelvszakos diplomával és vállalják a nyelvtanfolyamon való részvételt jelen Felhívásban foglalt feltételek szerint.
 • A beiskolázandó munkavállalók határozatlan időre szóló munkaviszonyban állnak a munkáltatójukkal (azaz a pályázó intézménnyel) és a pályázás időpontjában nem állnak felmondás alatt.
 • A programban részt vevő munkavállalók vállalják, hogy egy 120 órás nyelvtanfolyam elvégzését követően 2005. május 31-ig sikeres, államilag elismert, legalább középfokú szóbeli nyelvvizsgát tesznek.

11. Satöbbi

Ezen alprogram olyan tevékenységek támogatására nyújt lehetőséget, amelyek nem tartoznak ugyan a 10 fő alprogram támogatási területei közé, de megfelelnek a Világ -- Nyelv Program általános célkitűzéseinek. Ilyenek például a Világ - Nyelv Program támogatásával vagy más forrásból létrehozott kiemelkedő színvonalú eredmények terjesztése, valamint Világ - Nyelv projektek megvalósítását segítő képzések szervezése vagy tanulmányok készítése.

Pályázati típusok
11.1. Konferenciaszervezés
11.2. Szakmai kiadványok előállítása

11.1. Konferenciaszervezés

Jelen pályázattípus a Világ - Nyelv Program támogatásával létrehozott nyelvoktatási eszközök, szolgáltatások vagy jó gyakorlat, illetve más fontos szakmapolitikai kérdések témájában rendezett konferenciák vagy szemináriumok költségeihez biztosít résztámogatást.

A pályázásra jogosultak köre
A nyelvoktatás terén kiemelkedő tapasztalattal rendelkező jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
A Világ - Nyelv Program keretében a konferenciaszervezés összköltségének maximum 75%-ra, de 1 500 000 Ft-ot meg nem haladó kiegészítő támogatásra lehet pályázni. A támogatás az alábbi kiadások fedezésére fordítható:
 • előadói díjak;
 • terembérleti és technikai költségek;
 • a konferencia résztvevőinek szállás- és étkezési költségei, valamint a konferenciacsomagok költségei (ez utóbbiak magukban foglalják a résztvevők számára összekészített különféle tájékoztató anyagokat, a meghívókat, tollakat, kitűzőket, jegyzettömböket és dossziékat);
 • a konferenciaszervezés adminisztratív dologi költségei (pl. postaköltség).
A támogatás nem hozhat létre profitot a pályázó intézmény számára, azaz a konferencia / szeminárium megvalósításából származó összes bevétel, beleértve a Világ - Nyelv támogatást is, nem haladhatja meg a konferencia / szeminárium összes költségét. Csak a megvalósítási időszakon belül megrendezésre kerülő konferenciák vagy szemináriumok támogathatóak.

A pályázás módja
A 2004. február 20-i határidővel pályázók esetében a pályázat megvalósítási időszaka: 2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
A 2004. május 15-i határidővel pályázók esetében a pályázat megvalósítási időszaka: 2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

11.2. Szakmai kiadványok előállítása

Jelen pályázattípus a nyelvoktatás terén elért eredmények és jó gyakorlat szakmai folyóiratokon és tanulmányköteteken keresztül történő terjesztéséhez biztosít résztámogatást.
A szakmai kiadványt minimum 300 példányszámban kell előállítani.

A pályázásra jogosultak köre
A nyelvoktatás terén kiemelkedő tapasztalattal rendelkező jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

A támogatás mértéke és felhasználásának módja
A Világ - Nyelv Program keretében a kiadás összköltségének maximum 75%-ára, de 1 500 000 Ft-ot meg nem haladó kiegészítő támogatásra lehet pályázni. A támogatás az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére fordítható:
 • cikkírás;
 • szerkesztés;
 • olvasószerkesztés;
 • grafikai tervezés;
 • nyomdai előkészítés;
 • nyomás és terjesztés.
A támogatás nem hozhat létre profitot a pályázó intézmény számára, azaz a kiadvány kiadásából és terjesztéséből származó összes bevétel, beleértve a Világ - Nyelv támogatást is nem haladhatja meg a kiadvány előállításának összes költségét. Csak a megvalósítási időszak végső időpontjáig megjelenő kiadványok előállítása támogatható.

A pályázás módja
A 2004. február 20-i határidővel pályázók esetében a pályázat megvalósítási időszaka: 2004. április 1. - 2004. június 30.
A 2004. szeptember 15-i határidővel pályázók esetében a pályázat megvalósítási időszaka: 2004. december 1. - 2005. május 31. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati határidő e helyen tévesen szerepelt. Igaz, a helyes dátum két helyen is jól jelent meg:
1.) egyrészt a kiírás PDF változatában, valamint
2.) a pályázati határidőket magában foglaló táblázatban. A szövegrész helyesen: A 2004. május 15-i határidővel pályázók esetében a pályázat megvalósítási időszaka: 2004. augusztus 1. - 2005. május 31.
Elnézésüket kérjük!

 
A pályázás általános feltételeit és határidejét ld. az Általános tudnivalók alatt.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok
 • folyóiratok esetében egy korábbi szám mintapéldánya, amennyiben volt ilyen.

* A szakiskolák számára a Világ - Nyelv Programhoz hasonló célkitűzéseket fogalmaz meg az Oktatási Minisztérium Szakiskolai Fejlesztési Programja (további információ: www.szakma.hu).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok