2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat az alap- és középfokú oktatási intézmények számára iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására

2005. április 28.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium
pályázatot hirdet
az alap- és középfokú oktatási intézmények számára iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására
 
1. A felhívás célja:
 
Az alap- és középfokú oktatási intézmények (a továbbiakban: oktatási intézmények) drogprevenciós, egészségfejlesztési és egészségnevelési tevékenységének előmozdítása és támogatása. A jelen pályázati felhívás keretében támogatandó programok az oktatási intézmények pedagógiai programjára, illetve az annak szerves részét képező egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokra, és az ezek által megfogalmazott drogstratégiára épülnek, melyeknek figyelembe kell venniük a "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban meghatározott prioritásokat.
A pályázat keretében támogatás nyerhető az oktatási intézmény drogprevenciós, egészségfejlesztési és egészségnevelési programjának működtetéséhez.

2. A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg mértéke:
 
A pályázati keretösszeg: 180.000.000 Ft, azaz egyszáz-nyolcvanmillió forint.
 
3. A támogatás alapjául szolgáló forrás (jogcím):
 
A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény XXIV. ICSSZEM fejezet 9/3/2 "Kábítószer-megelőzési program" fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.

4. A támogatásban részesíthetők köre:
Alapfokú (5-8. évfolyam) és/vagy középfokú (9-12. évfolyam) nevelési-oktatási intézmények (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató intézményeket is).
 
5. A támogatások folyósítása, az egyes pályázóknak megítélhető támogatás mértéke:
 
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. Az oktatási intézmény az adatlapon feltüntetett diákok létszámának megfelelően alapfokú oktatási intézmény esetén 1500 Ft/diák, középfokú oktatási intézmény esetén 1350 Ft/diák támogatásra adhat be igénylést.
 
6. Önrész:
 
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (a továbbiakban: ICSSZEM) a jelen pályázat esetén nem írja elő pályázati követelményként az önrésszel való rendelkezést.
 
7. Pályázatkezelő:
 
A pályázat lebonyolítását az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: OM) háttérintézményeként működő suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. (továbbiakban: suliNova Kht.) végzi.
 
8. A pályázati díj:
 
Jelen pályázat esetében pályázati díj (regisztrációs díj) nincs.
 
9. A pályázat tartalmi követelményei:
 
I. Programrész: Az alap- és a középfokú oktatási intézmény a diákjai számára - az oktatási intézmény pedagógusa és/vagy az oktatási intézmény által felkért szakember/szakmai szervezet munkatársa(i) által elsősorban tanórán kívüli, illetve a tanóra (osztályfőnöki óra), keretében - drogprevenciós, egészségfejlesztési foglalkozásokat szervez, amely tartalmazza a bűnmegelőzéssel kapcsolatos témák feldolgozását is. A programban résztvevő minden egyes diáknak legalább 5 alkalommal (legalább 5x45 percben) kell csoportos foglalkozáson részt vennie. A foglalkozások tematikájának illeszkednie kell a Magyar Köztársaság Kormánya, illetve az Országgyűlés által elfogadott "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltakhoz (elérhető a www.icsszem.hu és www.sulinova.hu honlapokon).
 
II. Programrész: A kábítószer-probléma kezelés módozatainak ismertetése a szülőkkel, az ahhoz szolgáló eszközök feltárása és felsorakoztatása, a közeli ellátó intézményekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése (pl.: személyes konzultáció (fogadóóra), klubfoglalkozások, szülői értekezlet, információs kiadvány összeállítása).
 
III. Programrész: Egészségfejlesztési csoport létrehozása (amennyiben az oktatási intézményben még nem létezik ilyen), melynek célja a programban résztvevő szakemberek és a tantestület minél aktívabb együttműködésének kialakítása. Az egészségfejlesztési csoport feladata (amennyiben az oktatási intézményben van drogügyi koordinátor, akkor az ő vezetésével) az oktatási intézmény egészségstratégiáján belüli drogstratégia alapján, helyzetelemzésen alapuló és a következő tanévre vonatkozó éves cselekvési terv elkészítése külső szakember/szakmai szervezet munkatársának bevonásával, a cselekvési terven belül a tantestület szerepének bemutatása. A tanévre vonatkozó cselekvési terv kidolgozásánál vállalni kell az oktatási intézmény tanulóival és a környezetükkel összefüggő droghelyzet értékelését, a közeli ellátó-intézményekkel való kapcsolatfelvétel elősegítését.
 
10. A program megvalósításában résztvevő szakemberek köre:
 
A diákok részére tartandó foglalkozásokat, valamint a program megvalósítását megfelelő végzettséggel rendelkező, erre képzett pedagógusoknak/ szakembereknek/ szakmai szervezetek munkatársainak kell vezetniük. A megfelelő végzettség meghatározása a pályázati mellékletben részletesen megtalálható.
A III. programrész megvalósítását külső szakembernek/szakmai szervezet munkatársának kell végeznie, e programrész megvalósításában szakemberként nem működhet közre az oktatási intézmény pedagógusa!

11. A pályázat érvényességének speciális feltételei:
 • az oktatási intézmény sajátosságainak megfelelő program bemutatása a pályázati anyagban,
 • a pályázó vállalja, hogy a tervezett foglalkozások során a tanulókra vonatkozó korosztályi sajátosságokat érvényesíti,
 • a pályázó oktatási intézmény rendelkezzen egészségnevelési és ezen belül drogstratégiával.
12. A pályázatok értékelését szakértői bizottság az alábbi szempontrendszer szerint végzi:
 
 
Az értékelési szempont tartalma
1.
Relevancia, szakmai megalapozottság:
1.1
I. programrész összesen
1.1.1.
a program adaptációja az iskola sajátosságainak megfelelően
1.1.2.
korosztályi sajátosságok érvényesülése
1.1.3.
a konfliktuskezelés, a pozitív döntéshozatal, a problémamegoldás módozatai, a segítségnyújtás, segítségkérés, a segítő intézmények, valamint a kortárssegítők bevonási lehetőségeinek megjelenítése
1.1.4.
a Nemzeti Stratégia prioritásainak képviselete
1.2.
II. programrész összesen
1.2.1.
a drogmegelőzési tevékenység során felmerülő problémák megoldásának bemutatása
1.3.
III. programrész
1.3.1.
a programrészt külső szakemberekkel valósítják meg
1.3.2.
az egészségfejlesztési csoport létrehozásának vállalása
1.3.3.
a drogügyi koordinátor (ha van) bevonása a program megvalósításába
2.
Módszertan, szakmai megalapozottság
2.1.
I. programrész: diákképzés óraszáma és ütemezése
2.2.
I. programrész: a foglalkozások interaktív jellege
2.3.
II. programrész: a szülők programba való bevonásának mértéke
2.4.
III. programrész: az oktatási intézmény helyzetelemzés vállalásának megalapozottsága
3.
Fenntarthatóság
3.1.
a szakmai program belső koherenciájának megítélése
3.2.
Az együttműködési megállapodás kidolgozottságának szintje
4.
Költségvetés és költséghatékonyság
4.1
a költségvetés és a szakmai tartalom összhangja
4.2
a költségvetés, valamint az együttműködési megállapodásban vállalt feladatok összhangja, költséghatékonysága
5.
Irányítási kapacitás és szakértelem
5.1.
az egészségfejlesztési csoport összetételének értékelése
5.2
a program megvalósításában résztvevő szakmai szervezet szerepel az NDI SzIP listáján
5.3.
újszerű elemek, megközelítések megjelenítése a pályázatban
 
13. A program beadásának formai követelményei:
 
Egy-egy pályázó által benyújtott pályázatnak együttesen kell tartalmaznia az I., a II. és a III. programrész leírását, a pályázati mellékletben foglaltak szerint.
Lehetőség van közös pályázat benyújtására is (pl. kisebb létszámú oktatási intézmények esetében, kistérségekben stb.), ebben az esetben a pénzügyi lebonyolító a programban részt vevő egyik oktatási intézmény, az egyik oktatási intézmény alapítványa, illetve a települési önkormányzat, egyházi vagy más intézményfenntartó lehet. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell a programban résztvevő intézmények vezetőinek szándéknyilatkozatát is!

14. A pályázat beadásának határideje, módja:
 
A pályázatokat a suliNova Kht. címére (1364 Budapest, Pf. 254.) 2005. május 25-ig, négy példányban (egy csomagban) kérjük postára adni!

15. A pályázattal benyújtandó dokumentumok:
 
A támogatást igénylő oktatási intézménynek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania (négy példányban):
 • pályázati adatlap,
 • az I., a II. és a III. programrészben bemutatott részletes tematika,
 • a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - amennyiben a pályázó oktatási intézmény településén van ilyen - véleményezése a megvalósítani kívánt programról,
 • a program részletes költségvetése, amely tartalmazza az I., a II., és a III. programrész megvalósításának részletes költségvetését is,
 • a pedagógus/ szakember/ szakmai szervezet és az oktatási intézmény között, a pályázati program megvalósítása végett kötött, az erre felhatalmazottak aláírását tartalmazó együttműködési megállapodás és részletes költségvetés,
 • a program megvalósítását végző pedagógusok/szakemberek prevenciós képzettségét igazoló dokumentumok másolatai, (a szakmai szervezetekhez tartozó munkatársak prevenciós képzettségét igazoló dokumentumok másolatai a suliNova Kht.-nál állnak rendelkezésre),
 • az oktatási intézmény pedagógiai programjának részét képező egészségstratégia, valamint drogstratégia (függetlenül attól, hogy a már korábban nyertes pályázó szakmai beszámolója részeként ezeket már megküldte a suliNova Kht. részére!).
16. Hiánypótlás:
 
A pályázatok beadási határidejét követően egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, melynek módját és részleteit a suliNova Kht. határozza meg.
 
A hiánypótlási határidőt követően beadott hiányos, illetve a feltételeknek nem megfelelő pályázatokat - különösen, ha a feladat és az annak megvalósítására vonatkozó leírás hiányos, valamint a megvalósításra készített költségvetés megalapozottsága nem kielégítő - a suliNova Kht. elutasítja.

17. A pályázat elbírálásának rendje:
 
A pályázat elbírálása szakértők bevonásával történik. A formailag hibátlan és határidőben leadott pályázatot két szakértő - egymástól függetlenül - bírálja el a pályázati felhívás 12. pontjában megjelölt szempontrendszer szerint. A két szakértő által adott pontszámok átlaga alapján az ICSSZEM-OM-suliNova Kht. által delegált szakemberekből álló Bíráló Bizottság dönt a pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról.

18. A pályázatok elbírálásának határideje:
 
A nyertes pályázók listája 2005. június 30-ig kerül közzétételre.

19. A támogatás igénybevételének eljárási rendje:
 
A nyertes pályázókkal az ICSSZEM, a suliNova Kht. közreműködésével, köt támogatási szerződést.
A nyertes pályázók az erről szóló értesítéssel egy időben megkapják a támogatási szerződés példányait a hozzá tartozó mellékletekkel együtt, melyek megfelelő módon történő megküldése után az ICSSZEM - a támogatási szerződés példányainak aláírását követően - intézkedik a támogatási összeg átutalásáról a megadott bankszámlaszámra.

A program megvalósítását a szerződés szerinti beszámoltatás és ellenőrzés követi. Sor kerülhet a program megvalósításáért felelős személy beszámoltatására is.

20. A pályázati program megvalósításának határideje: 2006. május 15.

21. A pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítésének határideje, azok kötelező tartalma:

A pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítésének határideje: 2006. május 31.

A szakmai és pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell:
 • az I., a II., és a III. programrész részletes tematikáját,
 • a program megvalósításának értékelését (ennek elkészítése a programban résztvevő szakember(ek)/szakmai szervezet munkatárs(ai)nak feladata),
 • a program megvalósításában résztvevő szakember(ek)rel/szakmai szervezet munkatársaival való együttműködés értékelését (ennek elkészítése az oktatási intézmény feladata),
 • az ICSSZEM által kibocsátott, kitöltött számlaösszesítő táblázatot, melynek mellékletét kell képezzék a támogatási összeg felhasználását igazoló számlák másolatai.
A pályázati felhívás szövege, az annak részét képező - a pályázati felhívásban foglaltakkal kapcsolatos tudnivalókat részletesen ismertető - pályázati melléklet, valamint a pályázati adatlap az alábbi honlapokon megtalálható meg és tölthető le:
22. Előírások arra vonatkozóan, ha a támogatási igény meghaladja a pályázati támogatási keretet:
 
Az ICSSZEM, mint a pályázat kiírója, fenntartja a jogot, hogy - a pályázati döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt nem tudta felhasználni, vagy a támogatási igények összértéke meghaladta a támogatási keretet - módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

23. A támogatási szerződésben foglaltak megszegése esetén követendő eljárás:
 
Amennyiben a nyertes pályázó nem a szerződésben rögzített feltételek alapján valósítja meg programját, az ICSCSEM fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra. Ebben az esetben az ICSSZEM-nek jogában áll kötelezni a pályázót a kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésére.

24. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás:

 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Lengyelné Gérnyi Katalintól, a suliNova Kht. munkatársától (1136 Budapest, Váci út 37., tel.: 06/1-886-3900, telefax: 06/1-886-3910, e-mail: katalin.lengyelne@sulinova.hu)
 

 
Adatlap (DOC, 75 kB)

Melléklet (DOC, 236 kB)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok