2023. február 6.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Az EU-csatlakozás után milyen feltételekkel fogadhatnak külföldi diákokat a hazai általános és középiskolák, és az iskoláknak ilyen esetekben milyen lépéseket kell megtenniük?

Az EU-csatlakozásból kifolyólag nem módosultak a külföldi diákok befogadására vonatkozó jogszabályi keretek, amelyek az idevágó EU-s irányelvnél egyébként tágabban jelölik ki az ún. migráns tanulók körét. A szabályok jelenleg is lehetővé teszik a külföldiek magyarországi közoktatásba való bekapcsolódását. Ezek közül a legfontosabb jogszabályi hivatkozás, a Közoktatási Törvény megfelelő alábbi része: 110. § (7) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától az Európai Közösségek tagállamainak állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe az e törvényben biztosított szolgáltatásokat. Tehát ennek megfelelően, az európai polgárok szabad áramlására, mobilitására vonatkozó Maastrichti Szerződés értelmében minden magyar oktatási intézménynek annyit figyelembe kell venni, hogy az itt letelepedni kívánó EU-s polgárok gyermekeinek ugyanazokkal a feltételekkel (tehát állami oktatási intézményben tandíjmentesen) kell az oktatási ellátást biztosítani, mint a magyar állampolgároknak. A többi rendelkezést az alábbiakban idézzük a Közoktatási Törvényből. Nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányai és a külföldön megkezdett tanulmányok magyarországi folytatása 110. § (1) A nem magyar állampolgár akkor tanköteles Magyarországon, ha a magyar jogszabályok szerint menedékjogot kérő, menekült, menedékes, bevándorolt, letelepedett, humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező kísérő nélküli kiskorú, illetve szülőjével együtt tartózkodási engedéllyel vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező kiskorú.. A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. (2) Ha a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás ideje a) az egy évet nem haladja meg, a szülő kérésére, b) az egy évet meghaladja, e törvény erejénél fogva válik a gyermek tankötelessé. Az a) pontban foglaltakat a tartózkodási vízummal rendelkezők esetében is alkalmazni kell. (3) A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést, az iskolai nevelést és oktatást, a pedagógiai szakszolgálatokat a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. (4) Az a nem magyar állampolgár, aki az Oktatási Minisztérium meghívólevelével rendelkezik, a meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint veheti igénybe. (5) A Magyarországon működő diplomáciai vagy konzuli képviselet tagjának gyermeke - ha nem tartozik az (1)-(2) bekezdés hatálya alá - viszonosság alapján mentesül az e törvényben meghatározott térítési díj és tandíj megfizetése alól. A viszonosság kérdéseiben a Külügyminisztérium foglal állást. (6) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)-(4) bekezdésben foglaltak hatálya alá - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik, illetve az ingyenességet biztosító viszonosság hiányában -, az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A közoktatási intézmény vezetője a díjat a fenntartó által meghatározott szabályok alapján csökkentheti, illetve elengedheti. (7) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától az Európai Közösségek tagállamainak állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe az e törvényben biztosított szolgáltatásokat. (8) Az (1) és (7) bekezdésben meghatározottak óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez és oktatásához az oktatási miniszter pedagógiai rendszereket (oktatási programokat) ad ki. 111. § (1) A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar közoktatás iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. (2) Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az oktatási miniszter, szakképzés esetén a szakképesítésért felelős miniszter véleményét. Az Európai Uniónak nincsen központi, közoktatásra vonatkozó kötelező érvényű jogszabályi rendelkezése, ilyen módon a magyar intézmények elsősorban az EU alapokmányaiban rögzített alapelvekre valamint az oktatás európai dimenzióit leíró ajánlásokra, valamint a nemzetközi oktatási kapcsolatokban kiemelt fontosságú honosítási eljárási rendre támaszkodhatnak. Ezek közül az a NARIC-hálózat www.naric.hu emelhető ki elsősorban., amely segíthet a külföldről érkező, illetve oda tanulni igyekvő fiatalok számára abban, hogy a megfelelő intézményt megtalálhassák. Az EU-n kívüli polgárok gyermekei számára továbbra is azok a kétoldalú oktatási és kulturális keretmegállapodások az irányadóak, amelyek szabályozzák a közoktatás területét is Magyarország és az adott partnerország között. Összefoglalóan elmondható, hogy az intézményi feladatok a külföldi hallgatók felvétele kapcsán továbbiakban is az előzetes tanulmányok honosításának támogatására (orientálás a NARIC és az Oktatási Minisztérium illetékes szervezeti egységei felé), valamint az eredmények függvényében az új diák saját egyéniségéhez/képességeihez és képzettségéhez illeszkedő képzési program kialakítására összpontosulnak. Az EU-ajánlások szerint minden EU-polgárnak más EU-országban is joga van a szabad iskolaválasztáshoz, és az anyanyelv ápolásához. Ebben a fenntartó szervezet (általában) önkormányzat segíthet, de az önkormányzati rendeletek szintjén ennek részletes jogszabályi előkészítettsége még nem történt meg. A 2004/2005-ös tanévtől a migráns tanulók oktatásával foglalkozó iskolák és intézményfenntartóik speciális normatív támogatásban részesülnek. Erre először van példa. 2005-ben a 2004. évi CXXXV. Törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről 3. számú mellékletének 24. c) pontja alapján az összeg 22.500 FT/fő/év
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok