2023. március 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény

2002. december 3.
Közlemény a pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői tevékenység igénybevételéhez biztosított közoktatási célú központosított előirányzat felhasználásáról.

A Z   O K T A T Á S I    M I N I S Z T É R I U M

közleménye

a pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői tevékenység igénybevételéhez biztosított közoktatási célú központosított előirányzat felhasználásáról

Az Oktatási Minisztérium - a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium véleményének kikérését követően - a következőkben határozza meg a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény - továbbiakban Ktv. - 5. számú mellékletében 19. pontban szereplő központosított előirányzatszám alatt a "Pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői tevékenység támogatása" jogcímben - továbbiakban: jogcímben - szereplő közoktatási célú központosított előirányzat igénylési, folyósítási, továbbá elszámolási rendjét.

 1. A támogatás célja
 • lehetővé tenni, hogy a nevelőtestületek, a közoktatási intézmények és fenntartóik a székhelyükön vagy ahhoz közel is igénybe vehessék a szakmai szolgáltatásokat és a szakértők munkáját,

 • a közoktatási feladatok ellátására létrehozott vagy kialakítandó kistérségi fenntartói társulások támogatásával megalapozni a közoktatás ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási, vizsgáztatási rendszereinek fejlesztését, biztosítani a közoktatási területfejlesztési feladatok ellátását, továbbá

 • kezdeményezni és elősegíteni a helyi és a kistérségi közoktatás-tervezés, a finanszírozás-tervezés és a minőségi közoktatási ellátás biztosítása területén kialakítandó hatékonyabb országos és helyi együttműködést.

 • Előirányzat, igényelhető támogatások, igényjogosultak, feltételek
 1. Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

  Előirányzat: 600 millió Ft.

  Az igénybevétel támogatása a szakmai szolgáltatók támogatásával valósul meg.

  A támogatást azok a helyi önkormányzatok, közoktatási feladatellátó települési önkormányzati társulások gesztorai igényelhetik, amelyek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény ( a továbbiakban: Kt. ) 88.§-ában meghatározott megyei, fővárosi fejlesztési tervben szereplő és ott meghatározott feladatokat ellátó pedagógiai szakmai szolgáltató szervezeteket tartanak fenn, működtetnek, vagy ilyen szervezettel a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladat ellátására vonatkozó, legalább az 1999/2000. tanév végéig érvényes szerződéses kapcsolatban vannak. A támogatás csak e szervezetek, intézmények számára és csak a Kt. 36. § ( 2 ) - ( 6 ) bekezdéseiben meghatározott feladatok - amelyek a SZAK99 adatlapon is szerepelnek - ellátására igényelhető.

 2. Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételének és szakértő igénybevételének támogatása

  Előirányzat: 1 229,4 millió Ft.

  Az igénybevétel támogatása a pedagógiai szakmai szolgáltatást illetőleg a szakértői tevékenységet megrendelő közoktatási intézményeket, illetőleg az ezeket fenntartó helyi önkormányzatokat érinti. Megvalósulása a fenntartó helyi önkormányzat közvetítésével történik.

  A támogatást azok a helyi önkormányzatok, közoktatási feladatellátó települési önkormányzati társulások gesztorai igényelhetik a maguk, vagy nevelési - oktatási intézményük számára, amelyek a Kt. 88. §-ában meghatározott megyei, fővárosi fejlesztési tervben szereplő nevelési - oktatási intézményt tartanak fenn. A támogatás csak a Kt. 36. §-ában és a SZAK99 adatlapon szereplő szakmai szolgáltatások igénybevételére és szakértő igénybevételére igényelhető.

 • A támogatási igény benyújtása
 1. A támogatási igényeket pályázat formájában, pályázó székhelye szerint területileg illetékes TÁKISZ-nál beszerezhető SZAK99 jelű űrlapon 1999. június 30-ig lehet a TÁKISZ-hoz benyújtani. Az 1999 június 30-a után postára adott pályázatok elfogadására nincs lehetőség.
 2. A pedagógiai szakmai szolgáltatásra forditható támogatás igényléséhez mellékelni kell a szolgáltatás megvalósítására vonatkozó részletes projekttervet, amely tartalmazza az ugyancsak részletes és a feladatok időbeli ütemezéséhez illeszkedő költségvetést.
 3. Szakmai szolgáltatás igénybevétele esetén a fentieken kívül a szakmai szolgáltatások ellátására vonatkozó megállapodás-tervezeteket, amelyet pedagógiai szakmai szolgáltatást végző szervezetekkel kívánnak megkötni.

 4. A pedagógiai szakértő igénybevételére fordítható támogatási igényhez mellékelni kell a feladatok ellátására vonatkozó szerződés-tervezeteket, amelyeket az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértőkkel, vállalkozásaikkal, szakértőket foglalkoztató szervezetekkel kívánnak megkötni. A szerződésben a feladatot konkrétan elvégző szakértő neve mellett a szakértői névjegyzékben szereplő nyilvántartási számát is meg kell adni.

 • Döntés, értesítés, a támogatás folyósítása
 1. A támogatás biztosításáról és annak mértékéről a benyújtott projekttervek és adatok alapján az Oktatási Minisztérium által felkért szakmai bizottság javaslata alapján a közoktatási helyettes államtitkár dönt. A döntés jobb megalapozásához a bizottság kérheti ( határidő megjelölésével ) a pályázat kiegészítését, az igényelt támogatási összegek pontosítását, a projektterv módosítását.
 2. A szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatására pályázók közül előnyben részesülnek akik:
  • A térség, kistérség minőségbiztosítási rendszerének kialakításához pedagógusképző felsőoktatási intézmény szakirányú továbbképzését (pl. pedagógiai értékelési szakértő, közoktatási vezető) elvégzett vagy abban jelenleg résztvevő szaktanácsadók közreműködésének biztosításával, igénybevételével járulnak hozzá.

  • Megszervezik a közoktatási intézményekben az egészségvédelmi és mentálhigiénés, gyermek- és ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési, közművelődési és sport feladatok ellátásával megbízott pedagógusok feladat ellátásra való térítésmentes felkészítését és biztosítják számukra a folyamatosan igénybe vehető szaktanácsadást.

  • Gondoskodnak a tanulmányi, művészeti, a tehetséggondozást segítő versenyek meghirdetéséről, lebonyolításáról, az eredményt elérők és felkészítőik anyagi, tárgyi, erkölcsi elismeréséről. Segítik a diáksport versenyek szervezését, közreműködnek a mindennapi testedzés tömegmozgalommá tételében. Az 1999/2000. tanévben elvégzik az országos tanulmányi, művészeti versenyek lebonyolításával kapcsolatos helyi feladatokat.

  • Közreműködnek a minőségbiztosítási, értékelési feladatok megvalósításának szervezésében.
  • Pályaorientációs, munkaerőpiaci beilleszkedést támogató programokat kívánnak megvalósítani.

  A felsoroltaktól különböző, a megyei fejlesztési tervben szereplő, illetve az Oktatási Minisztériummal előre egyeztetett, a kormányprogrammal és az oktatási tárca szakmai terveivel szinkronban lévő fontos megyei, fővárosi, kistérségi, helyi önkormányzati társulási, fővárosi kerületi szakmai szolgáltatási célra is igényelhető támogatás.

 3. A szakértő igénybevételének támogatására pályázók közül előnyben részesülnek akik:
  • Közoktatási szakmai feladat ellátására létrehozandó önkormányzati társulás előkészítéséhez szeretnének szakértőket igénybe venni.

  • A helyi közoktatás-irányítás, az intézmények szakmai, tartalmi, szerkezeti, szervezeti, finanszírozási korszerűsítéséhez, a helyi közoktatás-tervezési rendszer kialakításához, a minőségbiztosítási rendszer bevezetéséhez kívánnak szakértőt igénybe venni.

  • A nevelési programok, a pedagógiai programok és a helyi és központi oktatási koncepció, valamint szabályozás tartalmi, finanszírozás összhangját, illetve az intézmény feladatarányos finanszírozását, a programok szakmai megvalósulását, átalakítási, módosítási lehetőségét kívánják szakértő közreműködésével megvizsgálni.

  • Olyan feladatot kívánnak megoldani, amelyhez a közoktatási törvény meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő kötelező igénybevételét írja elő.
  • Helyi pedagógiai programok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok ellátásához kívánnak szakértőt igénybe venni.

 4. A rendelkezésre álló előirányzatok felosztásának eredményéről, a rendelkezésre bocsátott támogatási összegről az Oktatási Minisztérium a TÁKISZ útján 1999. augusztus 31-ig értesíti a pályázókat.

 5. Az értesítést követően az Oktatási Minisztérium kezdeményezi, hogy a támogatási összeg 1999. szeptembere és 1999. decembere között havi egyenlő részletekben a helyi önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások folyósításával egyidejűleg - megérkezzen a támogatásban részesült helyi önkormányzat számlájára.

 • Felhasználás, elszámolás
 1. A támogatás felhasználásáról - adott esetben intézménye elszámolása alapján - a támogatásban részesült helyi önkormányzat köteles elszámolni. Az elszámolásokban "Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása" és "Közoktatási szakértői tevékenység igénybevételének támogatása" jogcímeken az 1999. szeptember 1. és 2000 augusztus 31. között a projektterv, a szerződés vagy a SZAK99 jelű adatlap alapján jogosan elszámolt költségek vehetők figyelembe.

 2. A projekttervben vagy a SZAK99 adatlapban nem szereplő feladat megvalósítása a támogatásból nem finanszírozható. Nem használható fel a támogatás pedagógus továbbképzési programok akkreditáltatásával, indításával, a hétévenkénti pedagógus továbbképzésben részvevők, a szaktanácsadók és szakértők továbbképzésével, szakmai rendezvények előkészítésével, lebonyolításával, a szolgáltató intézmények és szervezetek létesítmény fenntartásával, vagyonműködtetésével kapcsolatos költségek, a felsoroltakhoz kapcsolódó költségcsökkentő megoldások fedezésére sem.

 3. Az elszámolás két ütemben történik Az első ütemben az 1999. december 31-i állapot szerinti felhasználással kell elszámolni. Ebben az ütemben a támogatásban részesült helyi önkormányzat az 1999. évi költségvetési beszámoló 33. számú űrlapján számol el. Az első ütem végén a feladattal nem terhelt maradványt a költségvetés számára vissza kell utalni, amelyet az 1999. évi zárszámadással együtt, a központi költségvetéssel elszámolás keretében, annak határidejéig kell 2000-ben teljesíteni.

 4. 1999. december 31-én feladattal terhelt maradványnak tekinthető az a támogatás,
  • amelynek 1999. évi közoktatási célra történő felhasználását 1999. évi önkormányzati vagy önkormányzati bizottsági döntés hagyta jóvá, de a cél 1999. december 31-ig nem valósult meg,

  • amelyet 1999-ben kelt és visszaigazolt megrendeléssel kötöttek le úgy, hogy a teljesítés és az ellenérték kifizetése az elszámolhatósági időszak végéig, 2000. augusztus 31-ig megtörténik,- amelyet a projektterv, a megállapodás vagy a SZAK99 adatlapban ütemezett módon használnak fel.

 5. A második ütemben a 2000. augusztus 31-i állapot szerinti felhasználással kell elszámolni. Ebben az ütemben a helyi önkormányzat - adott esetben intézménye elszámolása alapján - a TÁKISZ-nál beszerezhető ELSZ99 jelű jelentőlapon köteles elszámolni. A jelentőlapot 2000. október 15-ig, kell megküldeni az elszámolásra kötelezett székhelye szerint területileg illetékes TÁKISZ-nak.
 6. Amennyiben az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége van, az elszámoláshoz csatolja be a visszafizetést dokumentáló terhelési értesítés (számlakivonat ) másolatát.
 7. Az elszámolási határidőktől függetlenül a jogosulatlan támogatást vagy a feladattal nem terhelt maradványt a költségvetés számára haladéktalanul vissza kell utalni.

Budapest, 1999. április 21.

 

Pokorni Zoltán

s.k. oktatási miniszter

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok