2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A 2002/2003. tanév rendjéről

2002. szeptember 16.
A 2002/2003. tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítása (50/2002.(IX.10.) OM).

50/2002. (IX. 10.) OM rendelet

a 2002/2003. tanév rendjéről szóló 30/2002. (V. 17.) OM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A 2002/2003. tanév rendjéről szóló 30/2002. (V. 17.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot - tanítás nélküli munkanapként - használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. A nevelőtestület döntése szerint az iskola legfeljebb három tanítás nélküli munkanap helyett tanítási napot tarthat, ha a helyi tantervben meghatározottak csak így teljesíthetők."

2. § Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az őszi szünet időpontja: 2002. október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 30. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő)."

3. § Az R. 9. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"E bekezdés alkalmazásában a jelentkezők magas számának az tekinthető, ha az előző három év átlagában a jelentkezők létszáma legalább másfélszerese volt a felvehetők létszámának."

4. § Az R. 16. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az ideiglenes felvételi jegyzéket - tájékoztatás céljából, az e rendelet 8. §-a (4) bekezdésében meghatározottak alkalmazásával - legkésőbb március 17-éig nyilvánosságra kell hozni."

5. § Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) A közoktatásról szóló törvény 93. §-ának (2) bekezdése, valamint a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 11. §-ának (6) bekezdése alapján a 2002/2003. tanévben országos szakmai ellenőrzés vagy mérés keretében meg kell vizsgálni

a) az alapfokú művészetoktatási intézmények tanügyigazgatási tevékenységét és működésük szakmai feltételrendszerét a kiválasztott iskolákban,

b) a cigány kisebbségi oktatást folytató intézmények tanügyigazgatási tevékenységét és működésük szakmai feltételrendszerét a kiválasztott iskolákban,

c) az alapkészségek meglétét (olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás) a hatodik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően,

d) a tanulók tantárgyi készségeit angol és német nyelvekből a hatodik és a tizedik évfolyamokon a kiválasztott iskolákban.

(2) A vizsgálatokat és a méréseket az OKÉV szervezi meg a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény közreműködésével és az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával.

(3) Az (1) bekezdés

- a) pontjában meghatározott ellenőrzéseket 2003. január-március közötti időszakban kell lebonyolítani,

- b) pontjában meghatározott ellenőrzéseket a 2002. november-2003. január közötti időszakban kell lebonyolítani,

- c) pontjában meghatározott méréseket 2003. május 28-án, szerdán kell lebonyolítani,

- d) pontjában meghatározott méréseket 2003. április 8-án, kedden kell lebonyolítani.

(4) Az OKÉV az érintett iskolákat és fenntartóikat az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben 2002. október 15-ig, az a) és d) pontjában meghatározott esetekben 2002. december 15-ig értesíti arról, hogy részt vesznek az ellenőrzésben, illetve mérésben.

(5) Az OKÉV az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vizsgálatról 2003. február 28-ig, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgálatról 2003. május 30-ig országos, az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott vizsgálatról 2003. december 1-jéig, d) pontjában meghatározott vizsgálatról 2003. szeptember 30-ig országos és intézményi szintű elemzést készít. Az országos elemzéseket megküldi az Oktatási Minisztérium részére, amely gondoskodik annak közzétételéről. Az intézményi szintű elemzéseket az OKÉV megküldi az intézmények vezetőinek és fenntartóinak.

(6) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladathoz a ki nem jelölt iskolák önként csatlakozhatnak. Ebben az esetben részükre a mérőeszközöket és az értékelést segítő megoldókulcsokat az OKÉV ingyenesen rendelkezésükre bocsátja, amennyiben az erre vonatkozó igényüket az OKÉV által megküldött adatfelmérőn 2002. október 15-ig bejelentik az OKÉV területileg illetékes igazgatósága részére.

(7) Az OKÉV a 2001/2002. tanév rendjéről szóló 15/2001. (V. 25.) OM rendelet 24. §-ának (4) bekezdése alapján - a középiskolai érettségi vizsgák írásbeli dolgozatainak elemzésével - elvégzett országos szakmai ellenőrzés országos összegező elemzését 2003. február 27-re készíti el és küldi meg az Oktatási Minisztérium részére."

6. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

7. § Az R. 2. számú mellékletének III. fejezete "AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL ANYAGILAG TÁMOGATOTT VERSENYEK Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek" című része a következő szöveggel egészül ki:

"'Harry Potter és más barátaink' olvasási verseny

Kaán Károly Természet- és Környezetismereti Verseny"

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.Dr. Magyar Bálint s.k.,

oktatási miniszter

Melléklet az 50/2002. (IX. 10.) OM rendelethez

A vizsganapok

1. A tanítási év végi vizsgák ideje:

a) Az érettségi, szakmai (képesítő) írásbeli vizsgák kezdő napja

- a nemzetiségi és a két tanítási nyelvű középiskolákban 2003. május 9.,

- a gimnáziumokban és szakközépiskolákban nappali rendszerű oktatás esetén 2003. május 12.,

- a gimnáziumokban és szakközépiskolákban felnőttoktatás esetén 2003. május 26.

b) A közös írásbeli érettségi-felvételi vizsgák ideje 2003. május 19-20-21.

c) Az érettségi szóbeli vizsgákat a nappali tagozaton 2003. június 12. és június 25. között, az esti, levelező tagozaton június 23. és július 2. között kell megtartani.

d) A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli részét 2003. május 12. napjától, a gyakorlati és a szóbeli vizsgákat május 26. napjától kell megtartani. A másfél éves szakmai képzésben tanulók számára 2003. február 1. napjától kell a szakmai vizsgát folyamatosan megtartani.

2. A szeptemberi-októberi vizsgák ideje:

Az érettségi, szakmai (képesítő) vizsgák írásbeli részét a nemzetiségi és két tanítási nyelvű középiskolákban 2002. szeptember 27-én, az egyéb középiskolák nappali rendszerű iskolai oktatásban és a felnőttoktatásban 2002. szeptember 30. napjától, szóbeli részét pedig október hónapban kell megtartani.

A gimnáziumi nappali rendszerű oktatásban

Nemzetiségi nyelv és irodalom, a két tanítási nyelvű középiskolák célnyelve

2002. szeptember 27. de.

Magyar nyelv és irodalom

2002. szeptember 30. de.

Matematika

2002. október 1. de.

Német nyelv

2002. október 2. de.

Fizika

2002. október 3. de.

Orosz nyelv

2002. október 3. de.

Olasz nyelv

2002. október 3. du.

Rajz és műalkotások elemzése

2002. október 3. du.

Spanyol nyelv

2002. október 3. du.

Kémia

2002. október 4. de.

Latin nyelv

2002. október 4. du.

Angol nyelv

2002. október 7. de.

Francia nyelv

2002. október 8. du.

A felsoroltakon kívül minden más idegen nyelv

2002. október 9. de.

A vizsgák délelőtt 8 órakor, délután 14 órakor kezdődnek.

A gimnáziumi felnőttoktatásban

Magyar nyelv és irodalom

2002. szeptember 30. du.

Matematika

2002. október 1. du.

Fizika

2002. október 2. du.

Kémia

2002. október 3. du.

Idegen nyelv

2002. október 4. du.

Rajz és műalkotás

2002. október 7. du.

A vizsgák délután 14 órakor kezdődnek.

A dolgozók gimnáziumában azok a tanulók vizsgázhatnak e napon idegen nyelvből, akik iskolai keretben, óraterv szerint tanulták a nyelvet.

A dolgozók gimnáziumában idegen nyelvből egyedi elbírálás alapján érettségizők a nappali tagozatra előírt időpontban tehetnek írásbeli vizsgát.

[Lásd a Gimnáziumi Érettségi Vizsgaszabályzat I. fejezet 3. § (5) bekezdését.]

A szakközépiskolai nappali és felnőttoktatásban

14 órától

Magyar nyelv és irodalom

1. vizsganap

2002. szeptember 30.

Matematika, Nemzetiségi nyelv és irodalom

2. vizsganap

2002. október 1.

Fizika a műszaki szakközépiskolák és egyes világbanki modell szerint oktató szakközépiskolák 12. évfolyamának, Informatika egyes világbanki modell szerint oktató szakközépiskolák 12. évfolyamának, egyéb közismereti természettudományos tantárgy

3. vizsganap

2002. október 2.

Szakmai előkészítő tantárgy a szakközépiskolák utolsó évfolyamának

4. vizsganap

2002. október 3.

Angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, idegen nyelv valamennyi szakközépiskola 12. évfolyamának

5. vizsganap

2002. október 4.

3. Az érettségi vizsga írásbeli részének tantárgyankénti időpontja és sorrendje a gimnáziumi, szakközépiskolai tanulók számára a 2003. május-június vizsgaidőszakban:

A nappali rendszerű oktatásban

Nemzetiségi nyelv és irodalom, a két tanítási nyelvű középiskolák célnyelve

2003. május 9. de.

Magyar nyelv és irodalom

2003. május 12. de.

Matematika

2003. május 13. de.

Orosz nyelv

2003. május 13. du.

Fizika, világbanki informatika*, egyéb közismereti természettudományos tantárgy*

2003. május 14. de.

Rajz és műalkotások elemzése

2003. május 14. du.

Kémia, szakmai előkészítő tantárgy*

2003. május 15. de.

Latin nyelv

2003. május 15. du.

Angol nyelv

2003. május 16. de.

Az itt felsoroltakon kívül minden más idegen nyelv

2003. május 16. du.

Német nyelv

2003. május 22. de.

Olasz nyelv

2003. május 22. du.

Francia nyelv

2003. május 23. de.

Spanyol nyelv

2003. május 23. du.

*A szakközépiskolai tanulókra vonatkozó napok

A felnőttoktatásban

Magyar nyelv és irodalom

2003. május 26. du.

Matematika

2003. május 27. du.

Fizika, egyéb közismereti természettudományos tantárgy

2003. május 28. du.

Kémia, szakmai előkészítő tantárgy

2003. május 29. du.

Rajz és műalkotások elemzése, szakmai előkészítő tantárgy

2003. május 30. du.

Idegen nyelv

2003. június 2. du.

4. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló - módosított - 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerű szakmai képzés szakmai írásbeli vizsganapjai:

2002. október 7-8-9-10-11.

14 órától

2003. február 10-11-12-13-14.

14 órától

2003. május 26-27-28-29-30.

8 órától

5. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó, a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerű szakképzések február első hetében is megkezdhetők. A szakképzések írásbeli vizsgaidőpontjai 2003. január 29. és június 13.

6. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerű szakképesítések írásbeli vizsgaidőpontja az alábbi:a) írásbeli:

2003. január 7.

10 óra

szóbeli és gyakorlati:

2003. január 22-27.

b) írásbeli:

2003. május 29.

10 óra

szóbeli és gyakorlati:

2003. június 10-27.

c) írásbeli:

2003. október 2.

10 óra

szóbeli és gyakorlati:

2003. október 17-23.

7. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó, a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerű szakképzések írásbeli vizsgaidőpontjai:

2002. október 7.

14 óra

2003. február 10.

14 óra

2003. május 26.

8 óra

8. A vizsgaidőszak meghatározásánál az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés esetében figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.

Megjegyzés:

Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli tantárgyi vizsganapjainak tételes felsorolását, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában közleményben teszi közzé.

9. A Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasdi Ferenc Gimnázium írásbeli érettségi vizsganapjai: május 5-6-7. Szóbeli vizsganapjai: május 27-28-29-30.

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok