2023. március 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A 2002/2003. tanév rendje

2002. szeptember 16.
A 2002/2003. tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet (30/2002.(V.17.) OM) egységes szerkezetbe foglalt szövege.

30/2002. (V. 17.) OM rendelet

a 2002/2003. tanév rendjéről

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) fenntartóra való tekintet nélkül

aa) az általános iskolákra,

ab) a szakmunkásképző iskolákra és szakiskolákra (a továbbiakban együtt: szakiskola),

ac) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továbbiakban együtt: középiskola) (a szakiskola és a középiskola együtt: középfokú iskola),

ad) az alapfokú művészetoktatási intézményekre,

ae) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre [a továbbiakban az aa)-ae) pont alattiak együtt: iskola],

af) a diákotthonokra és kollégiumokra (a továbbiakban: kollégium),

ag) a többcélú intézményekre

[a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény];

b) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre;

c) a pedagógusokra;

d) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre;

e) a tanulók és jelentkezők szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülő).

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott általános iskola, középiskola, szakiskola, kollégium, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, illetve iskolai, kollégiumi tagozat, osztály, csoport,

b) többcélú intézmény az egységes iskola, az összetett iskola, a közös igazgatású közoktatási intézmény és az általános művelődési központ, ha iskolai vagy kollégiumi feladatot lát el.

A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év)

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő, tanítási év (a továbbiakban: szorgalmi idő) keretei között kell megszervezni. Az első és az utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő időszaka. A szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához. A szorgalmi idő első napja a tanév első napja.

(2) A 2002/2003. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2002. szeptember 2. (hétfő) és - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - utolsó tanítási napja 2003. június 13. (péntek). A tényleges tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvan nap.

(3)-(4)

(5) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középiskolákban - a b) pontban meghatározott kivétellel - 2003. május 9., a Belügyminisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2003. május 23.,

b) kisebbségi nyelven oktató és a két tanítási nyelvű középiskolákban 2003. május 8.,

c) szakiskolákban 2003. május 9.,

d) szakiskolákban másfél éves képzésben tanulók részére 2003. január 17.

(6) Az alapfokú művészetoktatási intézményekben és a felnőttoktatásban a szorgalmi idő első és utolsó napját - a szorgalmi idő első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg.

(7) A szakközépiskola és a szakiskola a szakképzési évfolyamon a szorgalmi időt február első hetében is megkezdheti, amennyiben az Országos Képzési Jegyzék a képzési időt nem teljes évfolyamban határozza meg. A szorgalmi idő első és utolsó napját az iskola igazgatója határozza meg.

(8) Az iskola igazgatója határozza meg a szorgalmi idő első és utolsó napját, ha a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanuló az évfolyam követelményeit egy szorgalmi időnél hosszabb idő alatt teljesíti.

(9) A szorgalmi idő első féléve 2003. január 24-éig tart. Az iskolák 2003. február 1-jéig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A (6)-(8) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított hét napon belül kell megküldeni.

(10) Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - az iskolaszéknek és a fenntartónak.

(11) Az iskola megemlékezést tart

a) minden iskolában az aradi vértanúk (október 6.) emléknapja,

b) középiskolákban és szakiskolákban a kommunista diktatúrák áldozatainak (február 25.) emléknapja, valamint a holokauszt áldozatainak (április 16.) emléknapja

alkalmából.

Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok

3. §. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot - tanítás nélküli munkanapként - használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. A nevelőtestület döntése szerint az iskola legfeljebb három tanítás nélküli munkanap helyett tanítási napot tarthat, ha a helyi tantervben meghatározottak csak így teljesíthetők

4. § Az őszi szünet időpontja: 2002. október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 30. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).(2) A téli szünet 2002. december 23-ától 2003. január 3-áig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2003. január 6. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet 2003. április 17-étől április 22-éig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).

(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a szorgalmi idő kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, illetőleg a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a - közoktatásról szóló törvény 52. §-ának (16) bekezdésében meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, illetve a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az e §-ban szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

A vizsgák rendje

5. § (1) A gimnáziumi érettségi vizsgákat, a szakközépiskolai érettségi vizsgákat és szakmai (képesítő) vizsgákat, a szakközépiskolai technikus szakmai (képesítő) vizsgákat, a szakiskolai szakmai vizsgákat e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szorgalmi idő utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskolaigazgató határozza meg.

A felvételi eljárás és a beíratkozás

A tankötelesek beíratása, felvétel az általános iskola első évfolyamára

6. § (1) A szülő 2003. március 1-je és április 30-a között - a községi, városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi önkormányzat által meghirdetett időpontban - köteles gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott általános iskola első évfolyamára beíratni.

(2) Az iskola a tanköteles tanulók iskolai beíratására megállapított időpontot - a helyben szokásos módon - legalább harminc nappal korábban közzéteszi.

A középfokú iskolai felvételi eljárások közös szabályai

7. § (1) Az iskola a felvételi eljárás keretében kizárólag az általános iskolai tanulmányok során minden tanuló által elsajátítható tananyag alapján készíthet felvételi kérdéseket, feladatokat, és nem kérhet számon olyan ismeretekben való jártasságot, amelyeknek megszerzésére kizárólag felvételi előkészítőn volt lehetőség. A középfokú iskolai felvételi eljárásban való részvétel nem köthető előzetes felvételi előkészítőn való részvételhez.

(2) A középfokú iskola felvételi tájékoztatót készít, melyet 2002. október 31-éig köteles nyilvánosságra hozni. A felvételi tájékoztatónak tartalmaznia kell a felvételi eljárás rendjét, továbbá, ha az iskola felvételi vizsgát tart, a vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését. A felvételi tájékoztatóban valamennyi iskolának közölnie kell az OM azonosító számát, továbbá azokat a tanulmányi lehetőségeket, amelyek közül a tanuló választhat [például általános tanterv alapján folyó oktatás, emelt szintű oktatás, szakképzésben a szakterület (a továbbiakban együtt: tagozat) megnevezését] és a tagozatot jelölő belső kódot.

(3) A középfokú iskolák a tagozatok belső kódját az Oktatási Minisztérium által - 2002. szeptember 13-áig a minisztérium hivatalos lapjában - közzétett közleményben foglaltak szerint állapítják meg. A középfokú iskolák a tagozatok belső kódját 2002. október 15-éig megküldik az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: OKÉV) által megbízott Felvételi Központnak, továbbá a fenntartónak.

(4) A középfokú iskolai felvételi kérelem benyújtása - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - központilag kiadott, és az iskoláknak az OKÉV által megküldött jelentkezési lapon történik. A jelentkezési lapot az Interneten közzé kell tenni. A jelentkezési lap az Internetről letölthető. A jelentkezési lap másolható. Ha a felvételi kérelmet az iskola által meghatározottak szerint kell benyújtani, az iskola csak olyan adatok közlését kérheti, amelyet a közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklete alapján kezelhet. Ha az iskola - a közoktatásról szóló törvény 81. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint - vallási, illetve világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, külön lapon kérheti a jelentkező nyilatkozatát a tekintetben, hogy elfogadja-e az adott vallást, illetve világnézetet.

(5) A felvételi kérelemre az iskola bejegyzést nem tehet, azt nem javíthatja ki. Indokolt esetben az iskola felhívja a tanuló, szülő figyelmét a hibás, elrontott adatokra és kezdeményezi azok javítását.

(6) A jelentkezési lapot, ha a jelentkező iskolába jár - és e rendelet másképp nem rendelkezik - az iskola, ha nem jár iskolába, vagy tanulmányait külföldön végzi, a jelentkező (a továbbiakban: egyéni jelentkező) küldi meg a felvételt hirdető középfokú iskolának.

(7) A nagykorú, cselekvőképes személy jelentkezési lapját a jelentkező írja alá. A kiskorú személy jelentkezési lapját mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá - ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen - a jelentkező írja alá. Nem kell a szülő aláírása, ha a szülői felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, szüneteltette, vagy ha a szülői felügyelet azért szünetel, mert a szülő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, illetve ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott. Azt, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség, a szülői felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia.

(8) Az iskola a tanuló jelentkezési lapját akkor is továbbítja, ha azt a külön élő szülő nem írta alá, abban az esetben, ha a gyermek továbbtanulásra való jelentkezéséről a bíróság döntött, vagy a szülők a bírósági eljárást nem indították meg. Ez utóbbi esetben az iskola értesíti mind a két szülőt, hogy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság, illetve a bíróság hatáskörébe tartozik.

(9) Az általános iskola 2002. október 31-éig a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat szóban tájékoztatja a felvételi eljárás rendjéről, a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit pedig írásban tájékoztatja a (7)-(8) bekezdésben foglaltakról.

(10) Az állami és önkormányzati feladatellátásban közreműködő iskolákban a felvételi eljárás költségei a szülőre, tanulóra a közoktatásról szóló törvény 114. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint nem háríthatók át.

(11) A középfokú iskola - ha e rendelet másképpen nem rendelkezik - a felvétellel kapcsolatos döntését megküldi a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a jelentkező iskolába jár, az iskolának is (a továbbiakban együtt: felvételi értesítés). Az iskola értesítése jegyzék formájában is történhet.

8. § (1) Ha a középfokú iskola a felvételi eljárás keretében szóbeli meghallgatást szervez, azon a szülő jelen lehet.

(2) Ha a középfokú iskola a felvételi eljárás keretében írásbeli felvételi vizsgát szervez, az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait (dolgozatait) a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A jelentkező kérelmére és költségére az iskola másolatot készít. A megtekintéshez - az írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül - egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - adhatja le. A vizsgázókat az írásbeli vizsga megkezdése előtt tájékoztatni kell arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített feladatlapokat, és tehetnek észrevételt a szaktanár értékelésére. A középfokú iskola az írásbeli vizsga feladatlapjainak egy mintapéldányát a vizsgát követően helyben, illetve az iskola Internet honlapján elérhető formában közzéteszi.

(3) Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az igazgató gondoskodik arról, hogy másik szaktanár is rendelkezésre álljon az észrevételben foglaltak elbírálására, s azt lehetőség szerint az észrevételt tevővel és az értékelő pedagógussal közösen érdemben elbírálják. Ha az észrevételt tevő fenntartja észrevételét, azt az iratokkal együtt meg kell küldeni az e rendeletben meghatározott döntéshozónak, aki három munkanapon belül köteles dönteni, s döntéséről - a kézbesítéssel egyidejűleg - rövid úton (futár, telefax, távbeszélő) értesíteni az igazgatót. Az észrevétel benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

(4) A felvételt hirdető iskola legkésőbb az általa szervezett utolsó felvételi vizsganapot követő harmadik napon kifüggeszti a felvételi eljárás eredményét, a jelentkezők rangsorolását az elért eredményekkel. A nyilvánosságra hozatal során a jelentkező személyes adatai akkor alkalmazhatók, ha ahhoz a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő is hozzájárult. A jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő kérheti, hogy az általuk megadott egyéni adat (például jelige) felhasználásával tegyék közzé az elért eredményeket. A jelentkezési lap aláírása hozzájárulást jelent ahhoz, hogy az elért eredményeket a jelentkező személyes adataival hozzák nyilvánosságra, feltéve, hogy az tartalmazza az e tényre történő figyelmeztetést, továbbá azt a tájékoztatást, hogy az elért eredmények a jelentkező által megadott egyéni adattal is nyilvánosságra hozhatók. Ha a jelentkező egyéni adat alkalmazását kéri, nyilatkozatát és az egyéni adatát a jelentkezési lapra kell ráírnia. Ha az egyéni adat a jelentkezési lapra nem lett rávezetve, legkésőbb a felvételi eljárás befejezésének napjáig az iskola igazgatójának vagy az általa kijelölt személynek átadható.

(5) A felvételi eljárásnak e rendeletben nem szabályozott kérdéseire a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 26. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Ha az iskola a benyújtott felvételi kérelmek, illetve a felvételi eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy a meghirdetett tagozatot nem tudja elindítani, köteles erről három munkanapon belül értesíteni a jelentkezőket.

Felvétel a gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára

9. § (1) Ha a felvétel, átvétel a gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára történik, elsősorban tanulmányi eredmények alapján kell választani a jelentkezők közül. Ha ily módon nem dönthető el, hogy a jelentkezők közül ki felel meg az iskola által meghatározott tanulmányi feltételeknek, az iskola a felvételi eljárás keretében szóbeli meghallgatást szervezhet, melynek időtartama - jelentkezőnként - a húsz percet nem haladhatja meg, továbbá figyelembe veheti a (2) bekezdés alapján szervezett írásbeli vizsga eredményét. E rendelkezéseket a felnőttoktatást ellátó iskolákban nem kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára történő jelentkezési kérelmek elbírálása - a jelentkezők magas száma miatt - az (1) bekezdésében foglaltak szerint nem oldható meg, az iskola a felvételi tájékoztatójában - a fenntartó egyetértésével - a felvételt, átvételt, illetve a felvételi eljárás keretében megszervezett szóbeli meghallgatást - az általános felvételi eljárást megelőzően - egységes követelmények szerint szervezett, írásbeli vizsgán (a továbbiakban: felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga) való részvételhez kötheti. E bekezdés alkalmazásában a jelentkezők magas számának az tekinthető, ha az előző három év átlagában a jelentkezők létszáma legalább másfélszerese volt a felvehetők létszámának(3) A gimnázium 2002. október 31-éig - a fenntartói igazolás benyújtásával - köteles bejelenteni az OKÉV részére, ha felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát kíván tartani. Az OKÉV a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező iskolák jegyzékét 2002. november 30-áig megküldi az általános iskoláknak, illetve közzéteszi az Oktatási Minisztérium információs rendszerében.

(4) A vizsgázó a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára történő jelentkezését - 2002. december 13-áig a központilag kiadott jelentkezési lapon - bármelyik vizsgáztató iskolába közvetlenül benyújthatja.

10. § (1) A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgákat az iskolák 2003. január 31-én tizennégy órai kezdettel szervezik. Az iskola azok részére, akik a vizsgán nem tudnak részt venni, február 3-án tizennégy órakor pótló írásbeli vizsgát szervez. A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát és a pótló írásbeli vizsgát - ha székhelyük azonos településen található - az iskolák közösen is megszervezhetik.

(2) A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgákat az OKÉV által megküldött tételek felhasználásával kell szervezni. A dolgozatokat az OKÉV által megküldött javítókulcsok alapján kell kijavítani. A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgák eredményeiről a vizsgát szervező iskola február 10-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A jelentkező kérelmére és költségére a vizsgát szervező iskola másolatot készít a dolgozatról, és azt a bélyegzőjével, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesítve átadja a jelentkezőnek. A tételeket és a megoldási kulcsokat a vizsga napját követő napon az Interneten közzé kell tenni.

(3) A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgával kapcsolatos, a 8. § (3) bekezdése szerint el nem döntött észrevételeket az OKÉV bírálja el.

(4) A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredményt minden érintett iskola köteles elfogadni, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik iskolában vett részt az előzetes írásbeli vizsgán.

11. § (1) A tanuló a gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamra történő jelentkezését - a központilag kiadott jelentkezési lapon - közvetlenül küldi meg a kiválasztott gimnáziumnak 2003. február 14-éig. A tanuló több jelentkezési lapot nyújthat be.

(2) A gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamra történő felvételi eljárásban az e rendelet 13. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 14. §-ában, 16-17. §-ában és 20. §-ában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tanuló a jelentkezési lapjának továbbításával egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül küldheti meg a Felvételi Központ részére, továbbá azzal, hogy a felvételről szóló értesítést igen, az elutasításról szóló értesítést nem kell megküldeni az általános iskolának. A 20. § (3) bekezdésében szabályozott jogorvoslati eljárás eredményéről csak akkor kell az általános iskolát értesíteni, ha ennek eredményeképpen a tanuló a középiskolába felvételt nyert.

Felvétel a középiskola, szakiskola kilencedik évfolyamára

12. § A középiskola és a szakiskola kilencedik évfolyamára a 2003/2004. tanévben a tanulók az

a) általános, és a

b) rendkívüli

felvételi eljárás keretében vehetők fel.

13. § (1) Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll. Az eljárásban részt vevő tanuló több - központilag kiadott - jelentkezési lapot állíthat ki. A jelentkezési lapokon egy-egy iskola tüntethető fel. Egy jelentkezési lapon az iskola több tagozata is megjelölhető. A jelentkezési lapokon a tagozat belső kódját minden esetben fel kell tüntetni.

(2) A jelentkezési lapon csak a tanuló hivatalos, az iskola törzslapján szereplő neve tüntethető fel. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a tanuló fényképes diákigazolványának számát (a továbbiakban a név és a diákigazolvány száma együtt: tanulói azonosító adatok). Az ideiglenes diákigazolvány száma nem tüntethető fel a jelentkezési lapon. Ha a tanuló nem rendelkezik fényképes diákigazolvánnyal, a jelentkezési lapján az általános iskola által közölt tízjegyű azonosító kódot kell feltüntetni. A tízjegyű azonosító kódot a Felvételi Központ küldi meg az általános iskolának.

(3) A tanulónak - a jelentkezési lapon kívül - külön adatlapot is ki kell állítani, két példányban (a továbbiakban: tanulói adatlap), melyben feltünteti, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, több jelentkezés esetén - akkor is, ha ugyanarról az iskoláról van szó - feltüntetve továbbá a felvételi kérelmek rangsorát. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tagozatonként kell elvégezni. A tanulói adatlapon fel kell tüntetni a tanulói azonosító adatokat.

(4) A tanuló osztályfőnöke átveszi a jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapokat, és ellenőrzi, hogy a tanulói azonosító adatokat, továbbá a tagozatok belső kódját helyesen tüntették-e fel a jelentkezési lapokon, valamint a tanulói adatlapokon.

(5) Az általános iskola a tanulók által kiállított

a) jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlap egy példányát pedig a Felvételi Központnak megküldi, 2003. február 14-éig,

b) tanulói adatlap második példányát borítékba zárja, és 2003. március 21-éig megőrzi oly módon, hogy ahhoz - az e rendeletben meghatározott javítási lehetőségen kívül - ne lehessen hozzáférni.

(6) Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be jelentkezési lapot, az igazgató írásban tájékoztatja a tanulót és a szülőt az iskolába járási kötelezettségről és az e rendelet 21. §-ában szabályozott eljárásról.

14. § (1) Az általános felvételi eljárás - függetlenül attól, hogy ki az iskola fenntartója - 2003. február 17-én kezdődik és 2003. március 14-éig tart. A jelentkező bármilyen meghallgatása, megmérettetése [(pl. felvételi vizsga, felvételi beszélgetés, játékos felmérés) a továbbiakban: felvételi meghallgatás] ebben az időszakban tartható.

(2) Ha a helyi önkormányzat által fenntartott iskola az általános felvételi eljárás keretében felvételi meghallgatást kíván szervezni, ennek időpontjáról értesíti a fenntartó önkormányzat jegyzőjét, főjegyzőjét.

(3) Ha a helyi önkormányzat által fenntartott iskolák által a felvételi meghallgatásra kitűzött időpontok azonos időre esnének, a jegyző, főjegyző az érdekelt iskolák igazgatóival egyeztetve meghatározza a felvételi meghallgatások időpontját oly módon, hogy azok különböző napokra essenek. Ha az iskolák száma miatt ez nem lehetséges, akkor azonos napon eltérő időpontok is kitűzhetők. A felvételi meghallgatás időpontja nem eshet az e rendelet 2. számú mellékletét képező tanulmányi versenyek fordulójának időpontjaira.

(4) Ha a felvételt hirdető iskola felvételi meghallgatást szervez minden esetben legalább kettő napot köteles kijelölni ebből a célból.

(5) Az írásbeli vizsgával kapcsolatos - a 8. § (3) bekezdése szerint el nem döntött - észrevételeket a fenntartó bírálja el.

(6) A közoktatásról szóló törvény 66. §-ának (2) bekezdése alapján a kötelező felvételt biztosító iskola és a kijelölt iskola a tanköteles tanulót - felvételi meghallgatás nélkül - köteles felvenni.

15. § Az általános iskola 2003. március 17. és 2003. március 20. közötti időpontban egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás új tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett iskolához újabb tagozat írható be, illetőleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetők. Új tagozat csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Az új tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a módosított (végleges) tanulói adatlapokat 2003. március 21-én megküldi a Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak.

16. § (1) A Felvételi Központ a beküldött tanulói adatlapok alapján iskolánként, azon belül tagozatonként elkészíti a jelentkezők ábécé sorrendbe szedett jegyzékét (a továbbiakban: jelentkezők jegyzéke), és elektronikus formában 2003. március 31-éig megküldi a középfokú iskoláknak.

(2) A középfokú iskola igazgatója az iskolai felvételi eljárás befejezését követően tagozatonként elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket. Az ideiglenes felvételi jegyzéket úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezők jegyzékébe minden jelentkező neve mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett ezt a tényt s a felvételi kérelem elutasítását az "E" betű alkalmazásával kell beírni Az ideiglenes felvételi jegyzéket - tájékoztatás céljából, az e rendelet 8. §-a (4) bekezdésében meghatározottak alkalmazásával - legkésőbb március 17-ig nyilvánosságra kell hozni(3) A tanulói adatlapok módosításának feldolgozását követően a Felvételi Központ - elektronikus úton - 2003. április 9-éig kiegészítheti az ideiglenes felvételi jegyzékben található névsort.

(4) A középfokú iskola igazgatója 2003. április 14-éig a (2) bekezdésben meghatározottak szerint elkészíti a végleges felvételi jegyzéket és elektronikus formában megküldi a Felvételi Központnak. Az iskola igazgatójának eddig az időpontig a végleges felvételi jegyzéket kinyomtatva, minden oldalát aláírásával és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával ellátva meg kell küldenie a Felvételi Központnak.

(5) Az igazgató a végleges felvételi jegyzéken - tagozatonként - feltünteti a felvehető tanulók létszámát is.

17. § (1) Az OKÉV a felvételi jegyzékek alapján megállapítja, hogy melyik iskola kinek a jelentkezését fogadta el. Ha ugyanannak a jelentkezőnek több felvételi kérelmét is elfogadták, az OKÉV a tanulói adatlap alapján megállapítja, hogy melyik kapta a tanulói adatlapon a legkisebb sorszámot, és azt hagyja rajta a jelentkezést elfogadó iskola felvételi jegyzékén, a többi elfogadott jelentkezés adatait pedig törli a felvételi jegyzékről.

(2) A felvételi jegyzéken legfeljebb annyi jelentkező maradhat, ahány tanulót az iskola az általa közölt adatok szerint fel tud venni. Ha a rangsorolt jelentkezők száma, a jegyzék felülvizsgálata után meghaladja az iskola által közölt felvehető tanulói létszámot, az OKÉV a létszám fölötti jelentkezők adatait törli a jegyzékről. Az OKÉV a jegyzéken maradókat a következők szerint állapítja meg: a legalacsonyabb sorszámból kiindulva, minden esetben a következő legalacsonyabb sorszámra lép mindaddig, ameddig a megmaradók száma el nem éri az iskola által megjelölt létszámot.

(3) A törlés a jelentkező nevének oly módon történő áthúzásával történik, hogy ezáltal a tanulói azonosító adatok olvashatók maradjanak. Az OKÉV a felvételi jegyzéken záradék formájában feltünteti - betűvel és számmal - a törölt jelentkezések darabszámát, valamint a törölt sorszámokat.

(4) Az OKÉV 2003. április 30-áig visszaküldi a tanulói adatlap alapján egyeztetett felvételi jegyzéket a felvételt hirdető középfokú iskolának.

(5) A felvételi jegyzék kézhezvétele után a felvételt hirdető középfokú iskola - a jegyzéknek megfelelően - 2003. május 7-éig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának. Az általános iskola értesítése jegyzék formájában is történhet.

18. § (1) Az iskola igazgatója 2003. május 7. után a következő tanév első napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

(2) Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető tanulói létszám kevesebb mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a 2003. május 7-étől május 20-áig tartó időszakban a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a székhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének, főjegyzőjének, továbbá az OKÉV-nek, amely a megküldött és összesített adatokat közzéteszi az Interneten és megküldi a főjegyzők részére.

(3) A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető iskola által meghatározott formában és időpontig. A (2) bekezdésben szabályozott rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. A felvételi kérelmekről az iskola igazgatójának 2003. május 23-áig kell döntenie.

Felvétel a szakközépiskola, szakiskola szakképző évfolyamára

19. § (1) Ha a szakiskola, szakközépiskola szakképzési évfolyamára jelentkező nem az adott iskolában - az általános műveltséget megalapozó oktatásban - megkezdett tanulmányait kívánja folytatni, 2003. február 16-ától az iskola által meghatározott időben kérheti felvételét vagy átvételét.

(2) A fegyveres erők által fenntartott iskolákba 2003. február 15-éig, a Belügyminisztérium által fenntartott iskolákba 2003. február 5-éig lehet benyújtani a jelentkezést, a központilag kiadott jelentkezési lapon. A felvételi döntésekre a pályaalkalmassági vizsgálatok után kerül sor.

A jogorvoslati eljárás

20. § (1) A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a közoktatásról szóló törvény 83. §-ának (2) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

(2) A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet. Ha több jelentkezési kérelemmel kapcsolatos döntés ellen élnek a jogorvoslat lehetőségével, egyidejűleg valamennyi felvételiről szóló döntést tartalmazó lapot továbbítani kell.

(3) Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás 2003. június 2-áig befejeződjék. Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll. A 11. § (2) bekezdésében leírt esetben csak akkor kell értesíteni az általános iskolát, ha a jogorvoslati eljárás eredményeképpen a tanuló a középiskolába felvételt nyert.

A tankötelezettség teljesítésének figyelemmel kísérése, a beíratkozás

21. § (1) A kötelező felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét a főjegyző 2003. január 31-éig megküldi az általános iskolának. Az általános iskola köteles azt a helyben szokásos módon közzétenni.

(2) Ha a tanköteles tanulót nem vették fel iskolába, annak az iskolának az igazgatója, amellyel tanulói jogviszonyban áll, 2003. június 20-áig értesíti a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét annak érdekében, hogy a tankötelezettség teljesítését figyelemmel tudja kísérni, valamint a megyei, fővárosi önkormányzat főjegyzőjét, kérve, hogy a közoktatásról szóló törvény 87. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve 89. §-ának a) pontja alapján nyújtson segítséget a tankötelezettség teljesítéséhez.

(3) Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után tanulmányait a kötelező felvételt biztosító szakiskola kilencedik évfolyamán kívánja folytatni, a 13. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott időpontban jelentkezési lapját az iskolának, tanulói adatlapját pedig a Felvételi Központnak meg kell küldeni. Az iskola a jelentkezést tudomásul veszi, és erről értesíti a 7. § (10) bekezdésében felsoroltakat.

(4) Ha a tanköteles tanulót az utolsó tanítási napig nem vették fel iskolába, annak az iskolának az igazgatója, amellyel tanulói jogviszonyban áll, értesíti a szülőt arról, hogy gyermekét köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskolába, és a tanuló törzslapjának másolatát megküldi a kötelező felvételt biztosító iskola részére.

22. § (1) Az iskolai beíratkozások időpontját - 2003. június 23-25., a Belügyminisztérium fenntartásában működő szakközépiskolákban 2003. augusztus 12-27. közötti időszakban - az iskola igazgatója határozza meg. Az időpontot - a helyben szokásos módon - legalább tizenöt nappal korábban nyilvánosságra kell hozni.

(2) Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beíratkozásának időpontját - a (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - az iskola igazgatója állapítja meg.

(3) A 21. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a kötelező felvételt biztosító iskolába a szülő a gyermekét 2003. augusztus 21-22-én, az iskola által meghatározott napon köteles beíratni, kivéve, ha igazolja, hogy gyermeke másik iskolával létesített tanulói jogviszonyt. A beíratás napját az iskola 2003. augusztus 2-áig köteles - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra hozni. A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója 2003. szeptember 5-éig értesíti a jegyzőt, ha a tanulót nem íratták be az iskolába, illetve nem igazolják, hogy tanulói jogviszonyt létesített.

(4) A középfokú iskola a tanköteles tanuló beíratkozásáról értesíti azt az általános iskolát, amelyikben a tanulmányait folytatta.

Felvétel az alapfokú művészetoktatási intézményekbe és a kollégiumokba

23. § (1) Az alapfokú művészetoktatási intézményekbe külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárás rendjét - figyelembe véve a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 17. § (4) bekezdésében foglaltakat - az iskola igazgatója határozza meg. A kollégiumokban a jelentkezés idejéről a kollégium igazgatója, vezetője dönt. Ezt az időpontot legalább hatvan nappal korábban - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra kell hozni.

(2) Az alapfokú művészetoktatási intézményekben és a kollégiumokban a beíratkozás időpontját az iskola, a kollégium igazgatója, vezetője határozza meg. A beíratkozás időpontját legalább harminc nappal korábban - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra kell hozni.

Országos szakmai ellenőrzés, illetve mérés, értékelés elrendelése

24. § A közoktatásról szóló törvény 93. §-ának (2) bekezdése, valamint a 3/2002.

(II. 15.) OM rendelet 11. §-ának (6) bekezdése alapján a 2002/2003. tanévben országos szakmai ellenőrzés vagy mérés keretében meg kell vizsgálnia) az alapfokú művészetoktatási intézmények tanügyigazgatási tevékenységét és működésük szakmai feltételrendszerét a kiválasztott iskolákban,

b) a cigány kisebbségi oktatást folytató intézmények tanügyigazgatási tevékenységét és működésük szakmai feltételrendszerét a kiválasztott iskolákban,

c) az alapkészségek meglétét (olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás) a hatodik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően,

d)a tanulók tantárgyi készségeit angol és német nyelvekbőla hatodik és a tizedik évfolyamokon a kiválasztott iskolákban,

(2) A vizsgálatokat és a méréseket az OKÉV szervezi meg a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény közreműködésével és az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával.

(3) Az (1) bekezdés

- a) pontjában meghatározott ellenőrzéseket 2003. január - március közötti időszakban kell lebonyolítani,

- b) pontjában meghatározott ellenőrzéseket a 2002. november - 2003. január közötti időszakban kell lebonyolítani,

- c) pontjában meghatározott méréseket 2003. május 28-án, szerdán kell lebonyolítani,

- d) pontjában meghatározott méréseket 2003. április 8-án, kedden kell lebonyolítani.

(4) Az OKÉV az érintett iskolákat és fenntartóikat az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben 2002. október 15-éig, az (a) és (d) pontjában meghatározott esetekben 2002. december 15-éig értesíti arról, hogy részt vesznek az ellenőrzésben, illetve mérésben.

(5) Az OKÉV az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vizsgálatról 2003. február 28-áig, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgálatról 2003. május 30-áig országos, az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott vizsgálatról 2003. december 1-jéig, d) pontjában meghatározott vizsgálatról 2003. szeptember 30-áig országos és intézményi szintű elemzést készít. Az országos elemzéseket megküldi az Oktatási Minisztérium részére, amely gondoskodik annak közzétételéről. Az intézményi szintű elemzéseket az OKÉV megküldi az intézmények vezetőinek és fenntartóinak.

(6) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladathoz a ki nem jelölt iskolák önként csatlakozhatnak. Ebben az esetben részükre a mérőeszközöket és az értékelést segítő megoldókulcsokat az OKÉV ingyenesen rendelkezésükre bocsátja, amennyiben az erre vonatkozó igényüket az OKÉV által megküldött adatfelmérőn 2002. október 15-éigbejelentik az OKÉV területileg illetékes igazgatósága részére.

(7) Az OKÉV a 2001/2002. tanév rendjéről szóló 15/2001. (V. 25.) OM rendelet 24. §-ának (4) bekezdése alapján - a középiskolai érettségi vizsgák írásbeli dolgozatainak elemzésével - elvégzett országos szakmai ellenőrzés országos összegező elemzését 2003. február 27-ére készíti el és küldi meg az Oktatási Minisztérium részére

A tanulmányi versenyek

25. § (1) E rendelet 2. számú melléklete tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az Oktatási Minisztérium hirdet meg az iskolák részére, illetve amelyeket anyagilag vagy szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívást közvetlenül küldi meg az Oktatási Közlöny részére közzététel céljából.

Hatályba léptető rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2001/2002. tanév rendjéről szóló 15/2001. (V. 25.) OM rendelet, valamint az azt módosító 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 2002. augusztus 31. napján hatályát veszti.
1. számú melléklet a 30/2002. (V. 17.) OM rendelethezA vizsganapok1. A tanítási év végi vizsgák ideje:

a) Az érettségi, szakmai (képesítő) írásbeli vizsgák kezdő napja

- a nemzetiségi és a két tanítási nyelvű középiskolákban 2003. május 9.,

- a gimnáziumokban és szakközépiskolákban nappali rendszerű oktatás esetén 2003. május 12.,

- a gimnáziumokban és szakközépiskolákban felnőttoktatás esetén 2003. május 26.

b) A közös írásbeli érettségi-felvételi vizsgák ideje 2003. május 19-20-21.

c) Az érettségi szóbeli vizsgákat a nappali tagozaton 2003. június 12. és június 25. között, az esti, levelező tagozaton június 23. és július 2. között kell megtartani.

d) A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli részét 2003. május 12. napjától, a gyakorlati és a szóbeli vizsgákat május 26. napjától kell megtartani. A másfél éves szakmai képzésben tanulók számára 2003. február 1. napjától kell a szakmai vizsgát folyamatosan megtartani.2. A szeptemberi-októberi vizsgák ideje:

Az érettségi, szakmai (képesítő) vizsgák írásbeli részét a nemzetiségi és két tanítási nyelvű középiskolákban 2002. szeptember 27-én, az egyéb középiskolák nappali rendszerű iskolai oktatásban és a felnőttoktatásban 2002. szeptember 30. napjától, szóbeli részét pedig október hónapban kell megtartani.

A gimnáziumi nappali rendszerű oktatásban

Nemzetiségi nyelv és irodalom, a két tanítási nyelvű középiskolák célnyelve

2002. szeptember 27. de.

Magyar nyelv és irodalom

2002. szeptember 30. de.

Matematika

2002. október 1. de.

Német nyelv

2002. október 2. de.

Fizika

2002. október 3. de.

Orosz nyelv

2002. október 3. de.

Olasz nyelv

2002. október 3. du.

Rajz és műalkotások elemzése

2002. október 3. du.

Spanyol nyelv

2002. október 3. du.

Kémia

2002. október 4. de.

Latin nyelv

2002. október 4. du.

Angol nyelv

2002. október 7. de.

Francia nyelv

2002. október 8. du.

A felsoroltakon kívül minden más idegen nyelv

2002. október 9. de.

A vizsgák délelőtt 8 órakor, délután 14 órakor kezdődnek.

A gimnáziumi felnőttoktatásban

Magyar nyelv és irodalom

2002. szeptember 30. du.

Matematika

2002. október 1. du.

Fizika

2002. október 2. du.

Kémia

2002. október 3. du.

Idegen nyelv

2002. október 4. du.

Rajz- és műalkotás

2002. október 7. du.

A vizsgák délután 14 órakor kezdődnek.

A dolgozók gimnáziumában azok a tanulók vizsgázhatnak e napon idegen nyelvből, akik iskolai keretben, óraterv szerint tanulták a nyelvet.

A dolgozók gimnáziumában idegen nyelvből egyedi elbírálás alapján érettségizők a nappali tagozatra előírt időpontban tehetnek írásbeli vizsgát.

[Lásd a Gimnáziumi Érettségi Vizsgaszabályzat I. fejezet 3. § (5) bekezdését.]

A szakközépiskolai nappali- és felnőttoktatásban

14 órátólMagyar nyelv és irodalom

1. vizsganap

2002. szept. 30.

Matematika, Nemzetiségi nyelv és irodalom

2. vizsganap

2002. okt. 1.

Fizika a műszaki szakközépiskolák és egyes világbanki modell szerint oktató szakközépiskolák 12. évfolyamának, Informatika egyes világbanki modell szerint oktató szakközépiskolák 12. évfolyamának, egyéb közismereti természettudományos tantárgy

3. vizsganap

2002. okt. 2.

Szakmai előkészítő tantárgy a szakközépiskolák utolsó évfolyamának

4. vizsganap

2002. okt. 3.

Angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, idegen nyelv valamennyi szakközépiskola 12. évfolyamának

5. vizsganap

2002. okt. 4.3. Az érettségi vizsga írásbeli részének tantárgyankénti időpontja és sorrendje a gimnáziumi, szakközépiskolai tanulók számára a 2003. május - június vizsgaidőszakban:

A nappali rendszerű oktatásban

Nemzetiségi nyelv és irodalom, a két tanítási nyelvű középiskolák célnyelve

2003. május 9. de.

Magyar nyelv és irodalom

2003. május 12. de.

Matematika

2003. május 13. de.

Orosz nyelv

2003. május 13. du.

Fizika,

világbanki informatika *, egyéb közismereti természettudományos tantárgy *

2003. május 14. de.

Rajz és műalkotások elemzése

2003. május 14. du.

Kémia,

2003. május 15. de.

szakmai előkészítő tantárgy *Latin nyelv

2003. május 15. du.

Angol nyelv

2003. május 16. de.

Az itt felsoroltakon kívül minden más idegen nyelv

2003. május 16. du.

Német nyelv

2003. május 22. de.

Olasz nyelv

2003. május 22. du.

Francia nyelv

2003. május 23. de.

Spanyol nyelv

2003. május 23. du.

* A szakközépiskolai tanulókra vonatkozó napok.A felnőttoktatásbanMagyar nyelv és irodalom2003. május 26. du.

Matematika2003. május 27. du.

Fizika,

egyéb közismereti természettudományos tantárgy2003. május 28. du.

Kémia,

szakmai előkészítő tantárgy2003. május 29. du.

Rajz- és műalkotások elemzése,

szakmai előkészítő tantárgy2003. május 30. du.

Idegen nyelv2003. június 2. du.4. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló - módosított - 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerű szakmai képzés szakmai írásbeli vizsganapjai:2002. október 7-8-9-10-11.

14 órától

2003. február 10-11-12-13-14.

14 órától

2003. május 26-27-28-29-30.

8 órától

5. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó, a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerű szakképzések február első hetében is megkezdhetők. A szakképzések írásbeli vizsgaidőpontjai 2003. január 29. és június 13.

6. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerű szakképesítések írásbeli vizsgaidőpontja az alábbi:a) írásbeli:

2003. január 7.

10 óra

szóbeli és gyakorlati:

2003. január 22-27.b) írásbeli:

2003. május 29.

10 óra

szóbeli és gyakorlati:

2003. június 10-27.c) írásbeli:

2003. október 2.

10 óra

szóbeli és gyakorlati:

2003. október 17-23.7. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó, a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerű szakképzések írásbeli vizsgaidőpontjai:

2002. október 7.

14 óra

2003. február 10.

14 óra

2003. május 26.

8 óra

8. A vizsgaidőszak meghatározásánál az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés esetében figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.

Megjegyzés:

Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli tantárgyi vizsganapjainak tételes felsorolását, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában közleményben teszi közzé.9. A Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasdi Ferenc Gimnázium írásbeli érettségi vizsganapjai: május 5-6-7.

Szóbeli vizsganapjai: május 27-28-29-30.
2. számú melléklet a 30/2002. (V. 17.) OM rendelethez

Jegyzék a tanulmányi versenyekről

I. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGHIRDETETT ÉS FINANSZÍROZOTT VERSENYEK

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Történelem

Földrajz

Angol I. kategória

Angol II. kategória

Francia I. kategória

Francia II. kategória

Német I. kategória

Német II. kategória

Orosz

Olasz I. kategória

Olasz II. kategória

Spanyol

Latin

Matematika I. kategória

Matematika II. kategória

Matematika III. kategória

Fizika I. kategória

Fizika II. kategória

Fizika III. kategória

Biológia I. kategória

Biológia II. kategória

Kémia I. kategória

Kémia II. kategória

Művészettörténet

Mozgókép és médiaismeret

Nemzetiségi német

Nemzetiségi horvát

Nemzetiségi román

Nemzetiségi szerb

Nemzetiségi szlovák

Nemzetiségi szlovén

II. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGHIRDETETT ÉS ANYAGILAG TÁMOGATOTT VERSENYEK

Általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek

Cigány népismeret

Horvát nyelv és irodalom

Horvát népismeret

Görög nyelv és irodalom

Görög népismeret

Német nyelv és irodalom

Német népismeret

Szerb nyelv és irodalom

Szlovák nyelv és irodalom

Szlovák népismeret

Szlovén nyelv és irodalom

Szlovén népismeret

Román nyelv és irodalom

Román népismeret

Az alapfokú művészetoktatási intézmények részére

IX. "Lubik Imre" trombitaverseny

X. "Friss Antal" gordonkaverseny

V. "Jeney Zoltán" fuvolaverseny

VIII. Gitárverseny

V. Cimbalom-, hárfa- és csembalóverseny

V. Ütőhangszeres szóló- és duó verseny

V. Zongora négykezes és kétzongorás verseny

VII. Mélyrézfúvós verseny

I. Harmonikaverseny

I. Társastáncverseny

I. Modern-kortárstánc verseny

II. Festészetverseny

I. Textilműves - bábkészítő - bőrműves verseny

I. Néptáncverseny (szóló és páros)

A művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére

VII. Kürt-, harsona- és tubaversenye

VII. Trombita- és ütőhangszeres versenye

IV. Zeneművészeti szakközépiskolák énekkarainak versenye

V. Fuvolaverseny

Gitár-, cimbalom- és hárfaverseny

VII. Orgonaverseny

IX. Oboa- és fagottverseny

IX. "Richter János" klarinét- és szaxofonverseny

X. Zongoraverseny

VI. Mintázásverseny

XII. Rajzverseny

VI. Népművészeti verseny

III. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL ANYAGILAG TÁMOGATOTT VERSENYEK

Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek

Nyelvünkben élünk magyar nyelvi kommunikációs verseny

Varga Tamás matematikai verseny

Angol nyelv

Német nyelv

Francia nyelv

Orosz nyelv

Történelem 7-8. o.

Fizika (Öveges József)

Földrajz (Teleki Pál)

Biológia (Hermann Ottó)

Kémia (Hevesy György)

Népdaléneklési verseny

Bod Péter Könyvtárhasználati verseny

Általános Iskolai Közlekedési verseny

Harry Potter és más barátaink " olvasási verseny

Kaán Károly Természet-és Környezetismereti Verseny

Gyógypedagógiai Tanulmányi Versenyek

- Enyhén Értelmi Fogyatékos Tanulók Komplex Tanulmányi Versenye

- Siketek Országos Tanulmányi Versenye

- Középsúlyos Értelmi Fogyatékos Tanulók Tanulmányi Versenye

- Siketek, Nagyothallók Kommunikációs Versenye

Középiskolai Tanulmányi Versenyek

Arany János Irodalmi verseny

Implom József Helyesírási verseny

Latin nyelvet 2 éve tanulók versenye

Arany Dániel Matematikai verseny

Lóczy Lajos Földrajzverseny

Kitaibel Pál Biológiaverseny

Mikola Sándor Fizikaverseny

Irinyi János Kémiaverseny

Nemes Tihamér Számítástechnikai verseny

Pattantyús Ábrahám Géza Technikaverseny

Révész Géza Pszichológiai verseny

Vizuális verseny

Polgár az Európai Demokráciában verseny

Közismereti Tantárgyi verseny szakiskolák tanulói részére

Magyarország az én hazám vetélkedő

"Örökségünk 48" történelmi vetélkedő

"Európa 2000" állampolgári vetélkedő

IV. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL SZAKMAILAG TÁMOGATOTT VERSENYEK

Általános Iskolai Versenyek

Természet- és Környezetismeret (Kaán Károly) verseny

Helyesírási verseny (Simonyi Zsigmond) V. (5-8. évf.)

Curie Emlékverseny (7-8. évf.)

Kresznerics Ferenc Anyanyelvi verseny

Középiskolai Versenyek

Francia nyelvi verseny

Dr. Less Nándor Földrajzverseny

Környezet- és egészségvédelmi verseny

Országos Logo Számítástechnikai verseny

KöMaL 2002/2003. verseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Gazdasági Kalandjáték

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok