2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Ajánlás

2000. július 26.
Ajánlás az "önkormányzati intézkedési terv" elkészítéséhez

AJÁNLÁS

az "önkormányzati intézkedési terv" elkészítéséhez

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1999. évi módosítása során a törvény 85. §. egy (4) új bekezdéssel egészült ki, melynek értelmében a kettőnél több közoktatási intézményt fenntartó települési önkormányzatoknak "feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet", röviden Intézkedési tervet kell készítenie, ezt követően ezekre épülve a megyei önkormányzatoknak kell módosítani a megyei közokatás-fejlesztési terveket.

Ez az "Ajánlás" a tervezést segítendő első lépcsőként a települési önkormányzatok számára készült.

A helyi önkormányzatokról szóló módosított (l990.LXV.) törvény, valamint a közoktatásról szóló, szintén módosított (1993. évi LXXIX.) törvény határozza meg az önkormányzatok közoktatással kapcsolatos feladatait. A jogszabályok alapján a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni az óvodai nevelésről és az általános iskolai oktatásról, a nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott településen a nemzeti és etnikai kisebbségek óvodai neveléséről és az általános iskolai oktatásról. Ez a kötelezettség magában foglalja a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek, tanulók ellátását is.

A feladatellátás kötelezettsége azt jelenti, hogy biztosítani kell a nevelés, oktatás feltételeit intézmények létesítésével, fenntartásával, társulásban való részvétellel, vagy más fenntartókkal kötött megállapodás alapján.

Az intézkedési terv elkészítésének a kötelezettségével a települési szint, mint önálló tervezési szint jelenik meg a szabályozásban. Azt reméljük, hogy a tervkészítés konkrét felelősségével, helyi számonkérhetőségével együtt jelentősen javul a tervezés normativitása, s ez alapvetően hozzájárulhat az oktatási rendszer működésének minőségi javulásához. Fontos, hogy az intézkedési terv minden településen vegye számba az ellátandó kötelező feladatokat, nem feledkezve meg a kisebbség, valamint a fogyatékosok neveléséről - oktatásáról sem. A gyermeklétszám és a rendelkezésre álló lehetőségek alapján tervezhető meg az intézmények fejlesztési szükséglete, esetleg a kapacitás csökkentése. Tartalmaznia kell az intézkedési tervnek a működtetéssel, fejlesztéssel, átszervezéssel kapcsolatos elképzeléseket. A működtetés megtervezésénél az intézményi feltételek számbavétele is szükséges. Ehhez a módosított 11/ 1994. (VI.8) MKM rendelet nagyon jó alapot biztosít. A rendelet előírásait az iskolafenntartóknak a közoktatásról szóló törvény szerint 2003-ig kell teljesíteniük.

Az intézkedési tervben a helyi önkormányzatoknak indokolt átgondolniuk a kötelező feladatok mellett a közoktatás önként vállalt feladatait is. Az önkormányzat akkor vállalhat további feladatokat, ha ezzel nem veszélyezteti kötelező feladatainak ellátását. Az intézkedési tervben szükséges pontosan megfogalmazni, hogy milyen területi szolgáltatást vállal az önkormányzat (középfok, pedagógia szakszolgálat) Vannak olyan közoktatási feladatok, amelyek kistérségi, vagy regionális társulás keretében eredményesebben oldhatók meg. Regionális szint: Felnőtt képzés, kollégiumi ellátás, szakképzés egyes feladatai. Kistérségi szint: A közoktatás minden feladata ellátható társulás keretében. A tervezésnél a részletek is rendkívül fontosak lehetnek. Nem elégséges csupán annyit megtervezni például, hogy középfokú oktatás, de annak belső szerkezetére is választ kell adnia az intézkedési tervnek. A válasz azonban akkor lesz megfelelő, ha a megyei fejlesztési tervvel, szakképzési tervvel összhangban van a helyi szándék.

A megyei fejlesztési tervek újrakészítésének határideje egy évvel későbbi, mint a települési önkormányzatok intézkedési tervének határideje. Ez feltételezi az alulról történő építkezést, de a jogszabály ugyanakkor a megyei fejlesztési tervvel való összehangolást is kötelezővé teszi. Ez a szabályozás tehát arra készteti a települési és területi önkormányzatokat, hogy szoros együttműködésben készítsék el a terveket.

A szolgáltatást igénybe vevők és a feladatot ellátók számára világossá kell válnia annak, hogy a gyermek hol, milyen nevelésben, oktatásban, szolgáltatásban részesülhet, függetlenül attól, hogy a lakóhelye, települése milyen feladatellátásra kötelezett (pl. középfokú oktatás, közoktatási intézmény nélküli település, stb.)

Az egész tervezés során figyelembe kell venni a közoktatás szereplőinek igényeit, szakmai véleményét; oktatási intézményvezetők, szülői szervezetek, diákszervezetek, nem önkormányzati intézményfenntartók, nemzeti etnikai kisebbségeket érintő intézkedési tervek esetén a helyi kisebbségi önkormányzat véleményét.

Annak érdekében, hogy a települési önkormányzatok jól átgondolt, a helyi sajátosságok messzemenő figyelembe vétele mellett valamelyest egységes, megyei, majd regionális és országos szinten jól feldolgozható terveket készíthessenek, az alábbiakban "Ajánlást" teszünk közzé az Intézkedési tervek elkészítéséhez.

I. Az Intézkedési terv javasolt vázlata:

 

II. A terv elkészítését megelőző felmérések:

  • A gyermeklétszám alakulása a településen, illetve területi szolgáltatás esetén a vonzáskörzetben. (A középfokú oktatás iránti igény megismerhető az OKI adatbázisából, mely a 2000. évi felvételi jelentkezések alapján áll össze)
  • Az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatai:

    2A és 2B táblázat, valamint 3. számú melléklet
  • A saját fenntartású közoktatási intézmények alapvető adatai (1999-2005):

    4. számú melléklet

 

Oktatási Minisztérium

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok