2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Humánszolgáltatások finanszírozása 2005-ben: önkormányzati, egyházi és egyéb nem állami közoktatás költségvetési támogatása (2000-2005)

2004. november 3.
Az oktatási célú humánszolgáltatásokra fordított költségvetési támogatás a 2000 évi 28,9 milliárd forintról 2004-ben várhatóan 78 milliárd forintra emelkedik. A gyors növekedés meghaladja azt a mértéket, amit a nem állami közoktatásban résztvevő tanulók létszámváltozása indokol. Így szükségessé vált a finanszírozás átvizsgálása, amit különösen indokolttá tett, hogy belső aránytalanságok is megfigyelhetők, hiszen, míg 2000-ben az önkormányzati közoktatásban az egy tanulóra jutó normatív és saját forrásból származó támogatás összege 225.200 forint, az egyházi normatív támogatásban és kiegészítő támogatásban részesülő tanulókra jutó átlagos támogatás 204.300 forint volt. 2003-ban viszont már az önkormányzati egy tanulóra jutó támogatás 391.170 forintos összegét lényegesen meghaladta az egyházi közoktatásban részt vevő tanulók egy főre jutó 473.080 forintos támogatása.

A felülvizsgálatot a Pénzügyminisztériummal elvégeztük és a 2005. évi költségvetésben megkíséreljük a korábbi tendenciák megállítását, a képzési támogatás arányainak helyreállítását, figyelembe véve természetesen a Vatikáni Egyezmény szigorú betartását. Így 2005-re a humánszolgáltatásokra fordítandó támogatás összege 79,5 milliárd forintban került megállapításra, gyakorlatilag a 2004. évi várható teljesítés szintjén. Az előirányzat teljesítését az ágazatért felelős Oktatási Minisztérium természetesen vállalja, de ennek alapvetően három feltétele van.

Az első feltétel, hogy a nem állami szférában résztvevő tanulók létszáma nem növekszik meg ugrásszerűen, azaz nem haladja meg a 2004 évi finanszírozott létszámot 5%-nál nagyobb mértékben.

Másik feltétel, hogy a költségvetési törvénytervezet 51.§-ában biztosított jogosultságával, az államháztartási tartalék előirányzat képzésével a Kormány nem él a humánszolgáltatási előirányzatok esetében, vagyis nem kerül sor az előirányzatok 10%-ának államháztartási tartalékba helyezésére.

Harmadik és legfontosabb feltétel, hogy a finanszírozás rendje a 2005 évi költségvetési törvényjavaslatban meghatározott rendszer szerint működjön, vagyis a 2005-re tervezett helyenként érzékeny finanszírozási változás a parlamenti elfogadására kerüljön.

A finanszírozás tervezett változásának négy fő elemét tartjuk szükségesen kiemelni. A törvényjavaslat értelmében az óvodás korú és az 1-8. évfolyamon tanuló diákok esetében a finanszírozás hatékonyságát előmozdító érdekeltségi rendszer kerül bevezetésre, melynek következtében az önkormányzati közoktatás támogatási normái két részre oszlanak. Minden tanuló után megilleti a fenntartót az ún. alapnorma, de az ennek 10%-át kitevő kiegészítő normában csak meghatározott átlagos osztálylétszámú iskolák részesedhetnek.

A nem állami intézményeket az alapnorma illeti meg, de az egyházi intézmények az önkormányzati intézményekkel hasonló feltételek szerint a kiegészítő normát is megkapják az egyházi kiegészítő támogatás keretében. Az egyházi intézményekben érintett korosztály 45,3 ezer fő átlagosan 18.700 forint/fő kiegészítő normatívájának 849 millió forintos összegét, mint kiegészítő támogatást kapják meg az intézmények és ez egyben azt is jelenti, hogy a fenti összeg teljes finanszírozott létszámra vetített egy főre jutó kiegészítő támogatás összege 9.300 forint.

Amennyiben a norma megosztásának említett változatát az Országgyűlés nem fogadja el és továbbra is az egységes teljes normával kell számolni, ez az egyházi intézmények számára maximálisan 40-50 millió forint többlettámogatási igényt jelent, amit biztosítanunk kell. Az egyéb nem állami intézményben tanulók esetében viszont a kiegészítő norma egészét kell pótlólagosan biztosítani, ami 19.000 óvodást és tanulót figyelembe véve 355 millió forint többletkiadást jelent a jelenleg számított humánszolgáltatási előirányzathoz képest.

A törvényjavaslat az alapfokú művészetoktatás támogatását mérsékli és az előirányzat szerint az egy gyermekre jutó támogatás összege zeneművészeti ágon 105.000 forintról 95.000 forintra, egyéb művészeti ágon 68.000 forintról 58.000 forintra csökken. Ez a támogatáscsökkenés az egyházak esetében 4.400 tanulót számítva 44 millió forint tényleges támogatáscsökkentést jelent, az egyéb nem állami szférában viszont ennek mértéke már 130.000 tanulót figyelembe véve 1.300 millió forint. A támogatáscsökkentést a törvényjavaslat a költségtérítési kötelezettség 25%-os mértékűre való növelésével kívánja kompenzálni.

Amennyiben a parlamenti döntés nem teszi lehetővé a támogatáscsökkentés megvalósítását, akkor a jelenlegi normák fenntartásához az említett támogatáscsökkentés mértékével, tehát mintegy 1.344 millió forinttal szükséges a humánszolgáltatási előirányzatot növelni.

Az évek során jelentős eltérés alakult ki az önkormányzatok egy tanulóra jutó saját forrásból nyújtott támogatása és az ezt kompenzálni hivatott egyházi kiegészítő támogatás egy tanulóra jutó összege között. Az önkormányzati saját forrásból nyújtott támogatás 2000 évi 82.000 forint/fős összege 2003-ra 125.000 forint/főre emelkedett. Ugyanez az egyházi kiegészítő támogatás esetében 70.000 forint/főről 165.000 forint/főre emelkedett.

A jelentős eltérés kialakulásában több tényező játszott közre, ezek között említhetők a különböző elszámolási és statisztikai pontatlanságok. Közre játszott az is, hogy az alapfokú művészetoktatásban résztvevő tanulók meghatározott körére a kiegészítő támogatás 50%-ának megfelelő fejkvótát is biztosítottunk, ezzel mintegy másfélszerezve e kör támogatását és lényeges oka sajátos módszertan alkalmazása a kiegészítő támogatás meghatározásához.

Az önkormányzatok saját forrásból nyújtott támogatását ugyanis növeltük azokkal a normatív támogatási összegekkel, amiben az egyházak nem részesültek, vagyis saját forrásnak tekintettük a települési támogatások, illetve a települési jövedelemkülönbségek kiegyenlítését szolgáló önkormányzati normákat is, így a társulásoknak, a kistelepüléseknek és a bejáró diákoknak nyújtott költségvetési normatív támogatást és ezt vetítettük az önkormányzati közoktatásban résztvevő diákok számával, következésképpen ez képezte az egyházi kiegészítő támogatás alapját.

2005. évi költségvetésben úgy számoltunk, hogy a települési támogatások értelemszerűen nem növelhetik a kiegészítő támogatások számítási alapját és ugyancsak megszűnik az alapfokú művészetoktatásban résztvevők 50%-os fejkvótája is.

A költségvetési törvényjavaslat megalapozása érdekében felül kellett vizsgálnunk az ún. kötelező állami feladatokat, ennek megfelelően állapítottuk meg, hogy melyek azok az államilag előírt, önkormányzatok számára kötelező ellátandó oktatási szakfeladatok és melyek a nem kötelező, bár központilag támogatott feladatok. Majd ennek alapján jutottunk arra a következtetésre, hogy az egyházi kiegészítő támogatás összegének meghatározása során csak a kötelező oktatási szakfeladatokhoz nyújtott önkormányzati saját forrásból származó támogatásokat kell figyelembe venni.

Ezt a költségvetési törvénytervezet egyházi, hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény módosítása úgy szabályozza, hogy a kiegészítő támogatás összegének számításához az önkormányzatok államilag előírt közoktatási szakfeladatra fordított működési kiadásait kell figyelembe venni.

Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzatok saját forrásaiból nyújtott oktatási támogatását csökkenteni kell a nem kötelező, de támogatott oktatási feladatokhoz nyújtott összegekkel. Ehhez jelenleg pontos statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, ezért számításaink során az ún. arányosítási módszert alkalmaztuk a következők szerint.

Az önkormányzatok tervezett normatív támogatása
509,0 milliárd forint
Nem kötelező oktatási feladatok:
 
  • szociális támogatás
43,3 milliárd forint
  • alapfokú művészetoktatás
11,3 milliárd forint
  • települési támogatások
18,1 milliárd forint
Korrigált normatív támogatás
436,3 milliárd forint

A nem kötelező feladatokhoz biztosított központi támogatással csökkentett normatív támogatás összege tehát az eredetinek a 85,7%-a. Ezzel korrigáltuk a 2005-ben tervezett önkormányzati saját erőforrások összegét, ami 227,1 milliárd forint, 194,6 milliárd forintra csökkentését jelentette. Ennek az összegnek az egy tanulóra jutó összege 114.900 forint, ami tehát az egyházi kiegészítő támogatás alapnormáját jelenti.

A számított alapnormát ki kell egészíteni a korábban már említett óvodások és 1-8 osztályos tanulók után járó kiegészítő támogatás összegével, ami egy teljes létszámra vetítve 9.300 forint, így a teljes egyházi kiegészítő támogatás normatív összege 124.200 forint/fő.

Az előzőkben vázolt számítás alapján megvizsgáltuk, hogy amennyiben nem következik be változás a kiegészítő támogatás normatívájának megállapítása során, akkor az önkormányzatok tervezet saját forrásból történő ráfordítását a 127,1 milliárd forintot növelni kellene 18,1 milliárd forinttal, vagyis a települési támogatásokkal. Így az egy tanulóra számított saját forrásból és az egyházi normák között nem szereplő támogatásból számított egyházi kiegészítő támogatás 2005. évi összege 144.750 forint/fő lenne, szemben az előbb általunk számított 114.500 forinttal. A fejenkénti támogatás csökkenése tehát 30.250 forint, melynek teljes összege figyelembe véve a tervezett tanuló létszámot 2.751 millió forint. Ha ehhez még hozzászámoljuk az eltörölt alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulók egy részének 50%-os kiegészítő támogatását, aminek összege 159 millió forint kiesést jelent, összességében az egyházi kiegészítő támogatás tervezett szintje 2.910 millió forinttal kisebb, mint az eredeti számítás szerint lenne.
Ebből az is következik, hogy amennyiben nem kerül sor a törvényjavaslatban szereplő változtatásokra, akkor ezzel a 2,9 milliárd forintos összeggel növelni szükséges a humánszolgáltatásokra előirányzott költségvetési támogatást.

Az előbbiekben szemléltetett módon számított önkormányzati és humánszolgáltatási ráfordítások elmúlt évi alakulását, valamint a 2005-re tervezett szintjét a mellékelt táblázatban mutatjuk be. Ebből kiderül, hogy az egyházak normatív támogatása 2005-ben emelkedik, a kiegészítő támogatás számított összege viszont érzékelhetően csökken. Ez azonban még mindig biztosítja a megfelelő arányos egy főre jutó támogatást, hiszen a táblázatban foglaltak szerint az egy tanulóra jutó összes támogatás az önkormányzati szférában 2005-ben várhatóan 434.500 forint, míg az egyházi oktatásban résztvevők esetében 449.100 forint, vagyis 3,4%-kal magasabb lesz.

Budapest, 2004. október 28.

Dr. Stark Antal
 

 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok