2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási Minisztérium tájékoztatója a helyi önkormányzatok 2005. évi címzett támogatási igénybejelentéséhez előírt ágazati beruházási koncepciójához

2004. január 28.
Megjelent az Oktatási Minisztérium tájékoztatója a helyi önkormányzatok 2005. évi címzett támogatási pályázatáról.


A helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási rendszerét szabályozó, többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Cct.), illetve a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljellegű decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-előkészítési és elszámolási rendjéről, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenőrzési feladatairól, továbbá a TÁH feladatairól szóló módosított 9/1998. (I. 23.) Kormányrendelet 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, közoktatási területen a következőkben megjelölt fejlesztési célokhoz kapcsolódhatnak 2005. évben címzett támogatási igények:
Közoktatási önkormányzati térségi, vagy jogszabály által elfogadott országos, illetve törvényben meghatározott fővárosi, megyei szakmai fejlesztési programba foglalt önkormányzati feladatok ellátását szolgáló (köztük hangsúlyosan kistérségi feladatokat szolgáló), kiemelt fontosságú, 200 millió forint feletti beruházási összköltségű önkormányzati beruházások, amelyek a nevelési-oktatási intézményekben az elhelyezési feltételek megteremtését, továbbá javítását teszik lehetővé.

Ezen belül az alábbiak élveznek prioritást:

 • A biztonságos iskola feltételeinek megteremtése: műszakilag leromlott, elsősorban balesetveszélyes, életveszélyes, egészségre káros, nevelést, oktatást szolgáló épületek építési engedélyhez kötött rekonstrukciója és új építés, bővítés útján történő kiváltása. Ezen fejlesztések keretében a számítástechnikai tanteremfejlesztéssel párosuló beruházások megvalósítása, az országos közoktatási számítástechnikai hálózat kiépítését célzó program teljesülése (az elhelyezési feltételek megteremtése) érdekében, továbbá a fogyatékos személyek akadálymentes közlekedését szolgáló műszaki megoldások megvalósítása.
 • A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények rekonstrukciója, fejlesztése, bővítése.
 • Ellátási feszültségek csökkentését szolgáló beruházások, az igazolhatóan növekvő gyermeklétszámú, elsősorban a nagyvárosi agglomerációkban található települések óvodai és általános iskolai férőhelybővítése.
 • A nemzetiségi, etnikai nevelési-oktatási feladatot ellátó óvodák, iskolák, kollégiumok rekonstrukciója, fejlesztése, bővítése.
 • A középiskolai kollégiumok rekonstrukciója, bővítése, építése, a középfokú képzés struktúrájának az igényekhez történő igazítása céljából.
 • Az egyházi ingatlanok átadása miatt szükségessé váló közoktatási intézmény kiváltási beruházások, amennyiben a pályázó fenntartó a kapott kárpótlási összeget erre a célra használja fel.
 • A társulás keretében megvalósuló térségi, kistérségi feladatellátás feltételeit javító beruházások.
 • Nagyobb mértékű saját erőforrás vállalását, illetve a központi támogatáson kívül bevonható pénzügyi forrásokat megjelölő fejlesztési elképzelések (változatok).

Fogalom-meghatározások: a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény értelmében térségi feladatot lát el a közoktatási intézmény, ha öt év átlagában szolgáltatásait legalább 51 %-ban – az intézmény székhelyét leszámítva - kettőnél több megyében, illetve a főváros határain kívül élők veszik igénybe. Országos feladatot lát el a közoktatási intézmény, ha szolgáltatásait igénybe vevők legalább 51 %-a – az intézmény székhelyét leszámítva - legkevesebb öt különböző megyéből (fővárosból) élők közül kerül ki, feltéve, hogy az adott feladatot ellátó, szolgáltatást nyújtó közoktatási intézményből legfeljebb három működik az országban. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján kistérségi feladatot az a pályázó önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmény lát el, amely a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján behatárolható területi egységben (kistérségben) élők részére nyújt közoktatási szolgáltatást.

A pályázat benyújtásának részletes követelményei

A pályázati rendszer első szakaszában a Cct. 10. §. (6) bekezdése alapján beruházási koncepciót, ennek részeként pedig megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni.

A megvalósíthatósági tanulmány a döntés(előkészítés)hez szükséges szakmai, műszaki, pénzügyi, üzemeltetési és gazdaságossági szempontok együttes feltárását, értékelését tartalmazó, a megoldás(ok) egészét, vagy részterületeire vonatkozó alternatívákat bemutató komplex összeállítás. A megvalósíthatósági tanulmánynak legalább két változatot kell tartalmaznia, amelyet kamarai tagsággal rendelkező tervező, illetve szakértő készíthet el.

A megvalósíthatósági tanulmányt a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Kormányrendelet szabályozásainak megfelelően kell elkészíteni és csatolni a beruházási koncepcióhoz.

A megvalósíthatósági tanulmány általános tartalmi követelményeit a 104/1998. (V. 22.) Kormányrendelet 1. számú melléklete, közoktatási beruházásokra vonatkozó részletes követelményeit az 5. számú melléklete tartalmazza.

A megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott változatok összehasonlítását a 104/1998. (V. 22.) Kormányrendelet 7. számú melléklete szerint kell elvégezni, illetve a fejlesztési koncepcióhoz csatolva benyújtani.

Központi támogatás csak a megvalósíthatósági tanulmány szakmai értékelése által összességében legelőnyösebb megoldásra adható.

I.
A beruházási koncepció tartalmi követelményei a módosított
104/1998. (V. 22.) Kormányrendelet 5. számú melléklete alapján

A következő adatlapot kérjük az oktatási ágazatban benyújtott pályázatokhoz csatolni:

1.

Önkormányzat neve

Megye

 

címe:

telefonszáma:

ügyintéző neve:

 

2.

A fejlesztés telephelye és pontos címe:

helyrajzi száma:

intézmény neve:

A tervezett fejlesztés naturális mutatói1:

 

3. A fejlesztés pontos megnevezése2:

4. A tervezett előirányzatok éves ütemezése

Előirányzat

Összesen:

2005

2006

2007

stb.

Beruházási költség (ÁFA-val együtt)

         

Saját erőforrás3

         

Hitel

         

Megyei decentralizált és egyéb előirányzatokból igényelt, de még jóvá nem hagyott pénzeszközök

         

Címzett támogatási igény

         

1 a 2. pontnál a jellemző naturális mutatót szükséges feltüntetni: tanterem, oktatási célú, közös hasznosítású terem, tornaterem, férőhely, m2 stb.

2 a 3. pontnál kérjük kiválasztani a megfelelőt: bővítés, rekonstrukció, új építés, átalakítás, épületvásárlás, eszközbeszerzés stb.

3 a CCt. 23. § c) pont szerinti saját forrást szükséges feltüntetni

A helyi önkormányzatok címzett támogatási pályázata és az Oktatási Minisztérium “Beruházás a 21. századi iskolába” című hosszú távú hitelfelvételi programjának összehangolása érdekében felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nevezett hosszú távú hitel igénybevétele esetén a hitelfelvételt aláírt banki kölcsönszerződéssel kell dokumentálni.

A koncepcióban kérjük jól elkülöníthető módon bemutatni a jelenlegi állapotot jellemző mutatókat és a fejlesztéssel megvalósuló műszaki, szakmai paramétereket. A koncepciónak ki kell térnie a beruházás előkészítettségének (engedélyezési eljárás folyamatának) rövid ismertetésére.

Kérjük megküldeni a 90 napnál nem régebbi tulajdoni lap, a testületi határozatokról készített kivonatok másolatát és az esetleg meglévő, érvényes építési engedélyt.

Kérjük továbbá a koncepcióhoz - súlyos műszaki állapot esetén - az azt rögzítő műszaki szakértői vélemény csatolását, a tervezett beruházás szöveges indoklását.

A közoktatási intézmények tekintetében mellékelni szükséges a megyei, fővárosi önkormányzattól beszerzett nyilatkozatot arról, hogy a tervezett fejlesztés (illetve annak mely variánsa) szolgálja a megyei közoktatás-fejlesztési terv szakmai programjába foglalt önkormányzati feladatok ellátását.

Csatolni szükséges a megyei területfejlesztési tanács véleményét az önkormányzat fejlesztési koncepciójára vonatkozóan, valamint a tervezett beruházásnak az önkormányzat hatályos rendezési tervével való összhangjáról szóló véleményt is.

Az önkormányzati társulás keretében megvalósulásra kerülő fejlesztési feladatoknál a társulás tényét kérjük dokumentálni. Közös beruházás esetén a társuló önkormányzat megnevezése, a saját erőforrásnál a részvételi aránynak megfelelő részletezése szükséges.

A pályázathoz szükséges dokumentációt eredeti, vagy az engedélyező hatóság által hitelesített példányban a pályázati szakaszban kell benyújtani.

II.
A fejlesztés szakmai indokoltságát alátámasztó információk

A/ A jelenlegi helyzet felmérése, értékelése

 • a település lakosságának száma,
 • a fejlesztéshez kapcsolható vonzáskörzet lakosságszáma,
 • a tevékenységre jellemző jelenlegi tényleges mutatószám megnevezése, mértéke (pl. tanulók, ellátottak száma, azon belül a nem helybeliek (más megyéhez tartozók) aránya, tanulócsoport, férőhely stb.),
 • a település infrastruktúrájának ismertetése, intézmények száma, kihasználtsága, az épületek műszaki állapota,
 • a demográfiai adatokból, valamint az adott feladatokhoz kapcsolódó lakossági igényekből levezethető fejlesztés meghatározása, figyelembe véve az idegenforgalmi adatokat is.

B/ A fejlesztés megvalósításával elérni kívánt ellátottsági szint bemutatása

Kiemelendő, hogy a fejlesztést követően a tevékenység mely megyé(ke)t, fővárost érinti, és az ellátottságban milyen arányt képviselnek együttesen.

Kérjük a megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett alternatívákat, változatokat fontossági sorrendbe állítani. A rangsor egyben fejezze ki az önkormányzat szándékát arról, hogy mely változatot szeretné elsősorban címzett támogatással elismertetni. Kérjük továbbá, hogy az önkormányzat részéről prioritást élvező változat megjelölését tartalmazza a címzett támogatással megvalósítani kívánt beruházás elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozat.

III.
A beruházási koncepció általános érvényű követelményei

Felújításokhoz, valamint a már folyamatban lévő beruházásokhoz nincs lehetőség címzett támogatási igény bejelentésére.

Felhívjuk a figyelmet a fejlesztések műszaki tartalmának meghatározása, tervezése és a kivitelezés során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (kihirdetve 1997. VII. 24.), valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletben foglaltak alkalmazásában az ép, egészséges és a mozgáskorlátozottak számára egyaránt biztonságos közlekedést, kényelmes, önálló használat lehetőségét biztosító akadálymentes környezet kialakításának EU-konform szemléletű érvényesítésére.

Ugyancsak felhívjuk a figyelmet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V. 8.) OM rendeletben foglaltak betartására.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásainak érvényesítését javasoljuk figyelembe venni, különös tekintettel arra, hogy a törvény kihirdetésekor már meglévő középületek akadálymentessé tételét fokozatosan, de legkésőbb 2005. január 1-jéig el kell végezni.

A központi támogatás hatékonyabb felhasználása, és a költségtakarékosság érdekében az építményt, egyes részeit úgy kell megvalósítani, ahhoz az építési anyagot, technológiát és a beépített berendezést megválasztani és beépíteni, hogy az minél kisebb ráfordítással járjon, és a rendeltetésszerű használathoz szükséges energiafelhasználás viszonylag alacsony szintre redukálható legyen.

A beruházási koncepció és az igénybejelentés benyújtásának határideje:

A helyi önkormányzat címzett támogatásra irányuló beruházási koncepciójának egy eredeti és 2 db hitelesített másolati példányát a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságai részére 2004. április 25-éig (postára adás határideje) szükséges megküldeni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előző év(ek)-ben benyújtott fejlesztési koncepcióra, pályázatra való hivatkozást, továbbá a korábbi igények fenntartási, megújítási szándékát jelző kérelmeket, pályázati igénybejelentéseket és a határidő után személyesen kézbesített vagy postára adott, továbbá telefaxon küldött koncepciókat nem fogadunk el.

A módosított 9/1998. (I. 23.) Kormányrendelet 2. §-ának (3) bekezdése alapján a Kormány a címzett támogatásra javasolt és nem javasolt önkormányzati beruházásokról 2004. július 31-ig állást foglal, amelyről az Önkormányzatok Közlönyében "Közlemény" formájában ad tájékoztatást.

Az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium a támogatásra javasolt beruházások esetében egyezteti az önkormányzatokkal a beruházás támogatható műszaki tartalmát, valamint a bevonható önkormányzati saját forrást.

A címzett támogatási döntés-előkészítés folyamatának második szakaszában az igénybejelentéseket (pályázatokat) a módosított 9/1998. (I.23.) sz. Kormányrendelet szerinti adatlapokon, a jogszabály mellékletében felsorolt dokumentumokkal együtt 2004. december 15-éig lehet beküldeni a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságai részére egy eredeti, továbbá két hitelesített másolati példányban.

A 2005. évre – az első szakaszban - beküldött önkormányzati fejlesztési koncepció (azok bármely változata) nem helyettesíti a címzett támogatási igénybejelentés (pályázat) benyújtását.


Budapest, 2004. január 28.


Dr. Magyar Bálint
oktatási miniszter

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok