2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közoktatási adatszolgáltatással kapcsolatos jogszabályi rendelkezések

2006. augusztus 16.
Az oktatási azonosító

Annak a tanulónak, akivel az intézmény újonnan létesített tanulói jogviszonyt és még nem rendelkezik a tizenegyjegyű azonosító számmal, a jogviszony létesítését követően 15 napon belül köteles az intézményvezető a közoktatási törvényben előírt adattartalommal feltölteni a www.kir.hu honlapon keresztül a központi adatbázist. A tanulói nyilvántartás tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét, azonosító számát, anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, diákigazolványának számát, valamint az érintett nevelési-oktatási intézmény adatait.
Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy valamennyi érintett személy megismerje a részére kiadott azonosító számot. Az azonosító szám az igénylést követően egy-két napon belül a www.kir.hu on-line rendszerén keresztül az intézményvezető vagy az általa megbízott személy részére megtekinthető, és ezen időponttól kezdve alkalmazható. Ha az érintett személy vagy kiskorú tanuló esetén a szülő kéri az azonosítóról szóló igazolás kiadását, a közoktatási feladatot ellátó intézmény köteles térítésmentesen az igazolást nyolc napon belül kiállítani. A 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelet eltörölte az igazoló kártyákat, így a korábbi két megismerési mód közül csak egy maradt érvényben: az igazoláson szereplő adatokat és az igazolás formátumát a Közoktatási Információs Iroda teszi közzé a KIR honlapján, amely a webes rendszer segítségével érhető el.

Az azonosító számmal rendelkező tanuló esetében is van adatszolgáltatási kötelezettsége az intézményvezetőnek a következők szerint:
 1. tanulói jogviszony megszűnésekor,
 2. adatmódosításkor (beleértve a hibás tartalommal felvitt adatok javítását is),
 3. csatlakozáskor (pl. kollégiumi jogviszony létesítés esetén, alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó intézménnyel létesített újabb jogviszony során).
Az azonosító számok alkalmazása

A közoktatási feladatot ellátó intézmény a hivatalos iratain - jogszabályban meghatározott esetben - köteles feltüntetni az alkalmazotti és a tanulói azonosító számot.

A hatályos joganyag szerint az azonosító számot fel kell tüntetni:
 1. a tanulói tankönyvtámogatás igénylési lapján.
 2. a normatív állami támogatás és hozzájárulásokat igénylő adatlapon,
 3. az ECDL bizonyítvány intézményi adatlapján,a törzslapon és az év végi bizonyítványokon,
 4. az állandó diákigazolványon,
 5. az érettségiről készült kimutatásban, amit a Közoktatási Információs Irodának kell megküldeni.
2006/2007-es tanév végével kiadott év végi bizonyítványokon (és törzslapokon) már szerepeltetni kellett a tanulói azonosítót Jogszabály előírta az intézményvezetőknek, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy az összes kiadott és egyúttal használatban levő bizonyítványokra utólag - a személyi adatokat tartalmazó oldalon - jól látható módon bejegyzésre kerüljön a tanuló tizenegyjegyű azonosító száma.

Pedagógus igazolvány

2006. szeptember 1-jétől a pedagógus igazolvány nyomtatványt a munkáltató már a Közoktatási Információs Irodától igényelheti meg. A közoktatási feladatot ellátó intézmény birtokában levő, még fel nem használt pedagógus igazolvány nyomtatvány 2008. szeptember 1-jéig terjedő érvényességgel adható ki, a pedagógusnak átadott, további érvényesítésre alkalmas igazolvány 2008. szeptember 1-jéig érvényesíthető a hatályos jogszabály alapján, azaz az intézményvezető aláírásával és pecséttel szeptember 15-ig ellátja. A 2006. szeptember 1-jét megelőzően nyugállományba vonult pedagógus igazolványának érvényességét az új változás nem érinti.
A pedagógus igazolványt a munkáltató állítja ki a közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony létesítését követő tizenöt napon belül. A pedagógus igazolványt a munkáltató a kiállítás évét követően, minden év szeptember 15-ig a dátum feltüntetésével, aláírásával és bélyegzőjének lenyomatával érvényesíti.

Az OM azonosítóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A KIR részére történő - az OM azonosító számmal kapcsolatos - adatszolgáltatásokat a Közoktatási Információs Iroda részére kell megküldeni. A levelezési cím: 9001 Győr, Pf. 681.
Az adatszolgáltatás irányulhat
 1. új OM azonosító megkérésére,
 2. megváltozott okiratok és adatok jelentésére és
 3. megszűnésre.
Az adatszolgáltatás mind a három esetben formakötött.
Mind a három esetben szükség van adatlapra, vagy más néven nyilatkozatra, amely a közoktatásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 3. számú mellékletéből, vagy a Magyar Közlöny 2004. évi 168. és a 2006. évi 34. számaiból kifénymásolható, vagy letölthető a www.kir.hu honlapról.

Új kérelem esetén az adatszolgáltatás áll:
 1. a nyilatkozatból,
 2. a közoktatási feladatot ellátó intézmény alapító okiratából, költségvetési szerv esetén a törzskönyvi nyilvántartásba vételről szóló okiratból,
 3. a nem helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási feladatot ellátó intézmény esetén - ha a fenntartó tevékenységét nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el - a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatására jogosító okiratokból,
 4. a nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménynek a közoktatási feladatellátással összefüggő, a működés megkezdéséhez szükséges - jogerősítő záradékkal ellátott - határozatból,
 5. a nem helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási feladatot ellátó intézmény esetén a nyilvántartásba vételről szóló - jogerősítő záradékkal ellátott - határozatból.
Módosítás esetén az adatszolgáltatás állhat:
Alapvető adatok, mind például az igazgató-nevének, telefon, fax számok és e-mail címek változása esetén, egyszerűsített jelentésből, azaz elegendő az adatlap (0020-as vagy annak internetes változata) beküldése.
Azonban minden olyan esetben, amikor a KIR-ben korábban is nyilvántartott okiratok módosulnak, akkor az adatszolgáltatás áll
 1. a nyilatkozatból,
 2. a közoktatási feladatot ellátó intézmény alapító okiratából,
 3. a nem helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási feladatot ellátó intézmény esetén - ha a fenntartó tevékenységét nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el - a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatására jogosító módosított okiratokból,
 4. a nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménynek a közoktatási feladatellátással összefüggő, a működés folytatásához szükséges - jogerősítő záradékkal ellátott - határozatból,
 5. a nem helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási feladatot ellátó intézmény esetén a nyilvántartásba vételről szóló - jogerősítő záradékkal ellátott - módosított határozatból.
Megszűnés esetén az adatszolgáltatás a következőkből áll:
 1. költségvetési szerv esetén a megszüntető okiratból, valamint a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésről szóló igazolásból,
 2. a nem helyi önkormányzat által fenntartott intézmény esetén a jogerős záradékkal ellátott megszüntető határozatból, és
 3. mindkettő esetben a 0020-as adatlapból.
OM azonosító szám változása, megszűnése, visszavonása
 1. Ha a fenntartó jogutóddal vagy anélkül megszüntette a közoktatási feladatot ellátó intézményt, az OM azonosítót be kell vonni, a bevont OM azonosító a továbbiakban nem adható ki. A megszűnt intézmény adatait, okiratait, OM azonosítóját a nyilvános közoktatási intézménytörzsből törölni kell, de a KIR adatbázisában a törölt adatnak megállapíthatónak kell maradnia.
 2. Ha az intézmény megszűnt, mint költségvetési szerv, de a feladatellátás új fenntartó irányítása alatt tovább folytatódik, az új intézményre vonatkozó szabályok figyelembevétele mellett, a kiadott OM azonosítót be kell vonni és újat kell kiadni.
 3. Ha a helyi önkormányzat a közoktatási feladatot ellátó intézményét átadja az országos kisebbségi önkormányzatnak, a kiadott OM azonosítót be kell vonni és újat kell kiadni.
 4. Szétválás esetén a székhely szerinti intézménynek visszaadható a korábban kiadott OM azonosító, az önállóvá vált intézmény részére pedig - az új belépőkre vonatkozó szabályok figyelembevétele mellett - új azonosítót kell kiadni.
 5. Két vagy több intézmény összevonása esetén a székhely szerinti intézmény OM azonosítója visszaadható, a többit be kell vonni.
A 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelettel került bevezetésre az OM azonosító szám visszavonásának lehetősége. A közoktatási Információs Iroda az OM azonosítót a közoktatási intézménytörzsből - legfeljebb egy nevelési évig, tanévig - visszavonja, ha
 1. olyan fenntartó-váltással, átszervezéssel kapcsolatos jelentési kötelezettség elmulasztásáról értesül, amely e rendelet szerint új OM azonosító igénylésével jár,
 2. az OM azonosítóval rendelkező intézmény jogutóddal vagy anélkül megszűnt, de ennek bizonyítása, illetőleg az adatszolgáltatás az (5)-(6) bekezdésben előírtak szerint nem történt meg,
 3. a fenntartó az intézményét egy nevelési évig, tanévig szünetelteti.
Tájékoztató rendszer

A közoktatási feladatot ellátó intézmény köteles minden év október 31-éig közérdekű információkat szolgáltatni. A közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszerének alapjául szolgáló adatok begyűjtéséhez szükséges kérdőívet és annak elektronikus kitöltéséhez, kinyomtatásához, valamint az elektronikus formában történő beküldéshez szükséges szoftver eszközöket az Iroda bocsátja - térítésmentesen - az érintettek rendelkezésére. Internet hozzáférés esetén a www.kir.hu honlapon keresztül is teljesíthető az adatszolgáltatás.

A KIR részére történő adatszolgáltatás és hitelesítés módjai:
 1. kizárólag papír alapon, a fenntartó cégszerű aláírásával hitelesítve;
 2. elektronikus és papír alapon, a fenntartó vagy a fenntartó megbízásából az intézményvezető cégszerű aláírásával hitelesítve az elektronikus változattal megegyező adattartalmú, kinyomtatott adatlapot;
 3. elektronikus alapon, a fenntartó vagy a fenntartó megbízásából az intézményvezető fokozott biztonságú elektronikus aláírásával hitelesítve. Az intézményvezető az elektronikus úton szolgáltatott adatok megküldésével egyidejűleg értesíti a fenntartót. A fenntartó öt munkanapon belül az adatokkal kapcsolatban kifogással élhet az intézménynél, illetve az Irodánál.
Amennyiben a közoktatási intézmény bekapcsolódott az internetes szolgáltatásba (a továbbiakban: internetes hozzáférés), az adatszolgáltatás és hitelesítés elektronikus módját kell alkalmaznia. Ha a közoktatási intézmény nem rendelkezik internetes hozzáféréssel, azonban informatikai eszköz beszerzéshez a központi költségvetésből az adatszolgáltatást megelőző öt évben támogatásban részesült, abban az esetben is a c) pont szerinti adatszolgáltatást, és hitelesítési módot kell alkalmaznia. A fokozott biztonságú elektronikus aláírással nem rendelkező intézmények esetében a b) pont szerinti papír alapú hitelesítés alkalmazható.
2006/2007-es tanévtől a HEFOP keretében lehetőség nyílik arra, hogy az iskolák a papír alapú adatszolgáltatásról "chip-kártyás" rendszer segítségével áttérjenek az elektronikus adatszolgáltatásra.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok