2023. december 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Megtett intézkedések, helyzetkép az érettségire való felkészülésről

2006. április 27.
A 2006. évi május-júniusi érettségi vizsgák előkészítése az elmúlt évi tapasztalatok elemzése, a szükséges eljárási szabályozási döntések meghozatala, az eddig elvégzett munka alapján szervezetten, rendben folyik.

Jogi háttér

1. Titokvédelem

A titokvédelmi előírásokról szóló jogszabályok módosítása 2005-ben megtörtént. Ez lehetővé tette, hogy az írásbeli érettségi feladatlapok és megoldási útmutatóik a véglegesítés időpontjától a felhasználás időpontjáig a szolgálati titokkörbe tartozzanak, és ennek megfelelő kezelésük a gyakorlatban is megvalósítható legyen. Így ezek a dokumentumok büntetőjogi védelem alatt állnak, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a jogszabályoknak megfelelően kialakított eljárásrend szerint szolgálati titokként kezeli azokat. A feladatlapok formailag is teljesítik a titokvédelmi követelményeket.

2. Vizsgaszabályzat

Az érettségi vizsgaszabályzat (100/1997. Korm rendelet) módosítása a tavaszi vizsgák tapasztalatai és a középiskolák jelzései alapján még 2005-ben megtörtént.

3. Tételkészítés

A 2005 tavaszi érettségi vizsgák tartalmi elemzései azt mutatták, hogy szakmai szempontból az új vizsgarendszer rendkívül jól vizsgázott. A feladatsorok méréselméleti szempontból jónak bizonyultak, a különböző tárgyak vizsgaeredményeinek eloszlása a korábbi évekhez képest lényegesen jobban tükrözték a korosztály felkészültségét.

4. Jelentkezés a vizsgára, vizsgadíjak

Az intézményi jelentkeztetés a 2006. évi tavaszi vizsgákra februárban lezárult. A korábban érettségizettek az OKÉV regionális igazgatóságain személyesen, illetve a honlapról letölthető jelentkezési lap segítségével postai úton is jelentkezhettek a továbbtanulásukhoz esetlegesen szükséges vagy indokolt kiegészítő, ismétlő, szintemelő érettségi vizsgákra. A vizsgadíjak tavaly tavasz óta nem emelkedtek.

5. Jelentkezési adatok

A jelentkezők száma
120.492 fő
Rendes érettségi vizsgára jelentkezett:
95.512 fő
Közülük a nappali tagozaton tanulók száma
78.801 fő
A középszintű vizsgák száma
443.400
Az emelt szintű vizsgák száma
46.360

A tényleges emelt szintű vizsgák számának emelkedése a tavaly májusi-júniusi ténylegesen letett emelt szintű vizsgákhoz képest 75%. A rendes érettségit tevő diákok vizsgáinak 87,5 %-a középszintű, 6,7 %-a pedig emelt szintű vizsga. (Már korábban megszerzett "előrehozott" vizsgáik aránya 5,7 %.)

6. A kétszintű érettségi informatikai rendszere

Az érettségi vizsga iskolai és központi szervezését a résztvevők számára kötelezően használandó szoftver, "A kétszintű érettségi informatikai rendszere" (röviden: érettségi szoftver) támogatja. Az érettségi szoftver már a tavalyi tapasztalatok alapján is jelentős pozitív hatással volt az iskolák jogkövető magatartására, mert amellett, hogy bizonyos területeken folyamatos külső ellenőrzést tesz lehetővé, jó néhány véletlen vagy szándékos jogsértést informatikai eszközökkel megakadályoz. Segíti a középiskolákat abban, hogy a vizsgák adminisztrációját a korábbinál lényegesen kevesebb munkaráfordítással végezhessék el.
Az érettségi szoftver a magyar közoktatás történetében először tette lehetővé az érettségi vizsgateljesítmények országos és helyi szintű elemzését közvetlenül a vizsgák befejezése után. Az adatszintű elemzést az OKÉV még tavaly nyáron elvégezte, és az ország minden régiójában konferenciákon ismertette az érdeklődőkkel.

7. Emelt szintű vizsgák szervezése

Az emelt szintű vizsgahelyszínek kijelölése, a vizsgák beosztása megtörtént. A vizsgahelyszínek általában középiskolák, amelyek terem- és tanárkapacitásuk egy részét az emelt szintű vizsgákra rendelkezésre bocsátják.
A vizsgáztató tanárokkal és igazgatóikkal folytatott előzetes egyeztetések alapján folyik az emelt szintű szóbeli vizsgák tantárgyi bizottságainak összeállítása. Bízunk benne, hogy a szervezést megkönnyíti az a változás, hogy az idén már az emelt szintű szóbeli vizsgákon történő vizsgáztatás esetén a középiskola fenntartója a vizsgáztató tanár iskolai helyettesítési költségeire pályázat keretében támogatást kap.

8. Tájékoztatás az érettségiről

A tavalyi rendkívül sokrétű tájékoztatási tevékenység - elsősorban a vizsgatapasztalatok és a jogszabályi változások tekintetében - az ősszel folytatódott.
Az iskolák gyors és egységes tájékoztatására - az érettségi szoftver mellett - az OKÉV a minden középiskolában telepített és már több éve eredményesen működő interaktív üzenetküldő rendszert (ADAFOR) működtet.
Az OM és az OKÉV internetes fórumára beérkezett kérdések alapján állíthatjuk, hogy az iskolába járó érettségizők körében megfelelő a tájékozottság. A kérdések legnagyobb része - érthető módon - a korábban érettségizettektől érkezik, de ebből a körből is lényegesen kevesebb, mint tavaly.
Már a jelentkeztetés során megfigyelhető volt, hogy az iskolák tájékozottak, és helyesen tájékoztatják diákjaikat is.

Speciális védelmi intézkedések a vizsgatételek kiszivárgásának megakadályozására

A tavalyi tétellopást követően kiemelt figyelmet fordítottunk a vizsgatételek kiszivárgásának megakadályozására. Az alábbiakban bemutatott alapvető, de minden részletet nem tartalmazó áttekintésben felsorolt biztonsági intézkedések a 2005. őszi és a 2006. téli vizsgaidőszakban kipróbálásra kerültek, és beváltak.

1. Tételkészítés, -kiválasztás

A tételkészítés olyan szellemi munka, amely időben és térben nehezen korlátozható, így ebben a fázisban elsősorban az informatikai szempontból biztonságos technológiai megoldásokat írtunk elő a készítők számára, valamint igen szigorú titoktartási nyilatkozatok megtételére köteleztük őket. A kockázat csökkentését azonban emellett sokkal inkább az alábbi intézkedések megtétele jelenti.
A tételkészítő bizottságok - a korábbi gyakorlattól eltérően - több, a vizsga szempontjából egyenértékű feladatlapot készítettek, amelyek közül szükség esetén bármelyik "bevethető". A tételkészítő bizottságok tagjai maguk sem tudják, hogy az általuk leadott és az OKÉV által kezelt tételkészletből melyik és mikor kerül tényleges felhasználásra, mivel ez a vizsgaszervezés későbbi fázisában, az OM és az OKÉV vezetői által szigorúan zárt körben megtartott sorsoláson dől el.
A sorsolás a kötelező vizsgatárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) valamint a két leggyakrabban választott idegen nyelv (angol és német) esetében az írásbeli vizsga előtti napokban történik. A sorsolás eredményét csak a vezetők ismerik. Ezek után a nyomtatás, csomagolás, szállítás zárt rendszerébe kerülve a feladatlapok csak a vizsgát megelőző napon kerülnek az átadás helyszínére, a körzetközponti jegyzőkhöz.

2. Tételátadás az iskoláknak

A tavalyi évhez képest az egyik legfontosabb változás, hogy az írásbeli feladatlapok csak az adott vizsga szempontjából legkésőbbi időpontban jutnak el az iskolákba, így az iskolai őrzés okozta kockázat minimálisra csökken.
A feladatlapokat tartalmazó, titokvédelmi szempontból törvényileg és csomagolástechnikailag egyaránt védett feladatlap-csomagok őrzése a vizsgaszervezés helyszíne szerint illetékes körzetközponti jegyzők feladata. Ennek jogszabályi feltételei 2005 ősze óta adottak. A jegyzőségek titokvédelmi szempontból elméletileg és infrastrukturálisan is felkészültek, így a nyilvánosságra kerülés kockázata ebben a fázisban minimális. A közreműködő körzetközponti jegyzők számára az OM és az OKÉV az új feladatukról szóló tájékoztatást tartott ősszel és most tavasszal egyaránt.
Az iskolák minden írásbeli vizsganap reggelén a körzetközponti jegyzők által kijelölt helyen veszik át az aznapra szóló vizsgaanyagokat.

3. Tárolás és tételbontás az iskolákban

Az iskoláknak csak az aznapi vizsgaanyagokat és csak minimális ideig kell tárolniuk. A reggeli vizsgák esetében a tárolási idő legfeljebb 30-40 perc, a délután kezdődőek esetében néhány óra. Az ehhez szükséges infrastruktúrával (lemezszekrény vagy biztonságosan zárható helyiség) a középiskolák rendelkeznek.
A vizsgaszabályzatban rögzítésre került, hogy a tételbontásnak a vizsga megkezdése előtt 30 perccel, a tantestület három tagjából álló bizottság előtt kell megtörténnie. A bontást jegyzőkönyvezni kell.

4. A feladatlapok nyomtatása

A nyomtatásra kiírt közbeszerzési eljárásban a dokumentáció és a sikeres eljárás után megkötött szerződés tartalmazza a szolgálati titok megfelelő kezelésére vonatkozó előírásokat, amelyek betartását az eddigi nyomdai munkák során az OKÉV ellenőrizte.
A nyertes konzorcium a gyártást időben megkezdte, és a számára eddig előírt részt időben be is fejezte. A szerződés megteremtette az öt kijelölt vizsgatárgy írásbeli feladatsorai esetében a közvetlenül a vizsgák előtti előállítás biztonságos feltételeit is.

5. A feladatlapok csomagolása

A csomagolást az OKÉV Logisztikai Osztálya végzi megfelelő biztonsági berendezésekkel felszerelt épületében. A logisztikai osztály épületének biztonsági berendezései hibátlanul működnek. Az érettségi feladatlapok csomagolása és tárolása időszakában mindezek mellett 24 órás őrség garantálja a fokozott biztonságot. A logisztikai osztályon a kötelező munkarendi előírások és azok szigorú betartatása a feladatlapok kikerülésének kockázatát minimálisra csökkenti. A feladatlapok olyan más biztonsági területeken már bevált (pl. pénzszállítás) biztonsági tasakokba kerülnek, amelyek egyértelműen érzékelhetővé tesznek minden "behatolási" kísérletet.

6. A feladatlapok szállítása

A szállításra a közbeszerzési eljárást az új biztonsági eljárásrendnek és követelményeknek megfelelően írtuk ki. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult.
A szállító a feladatlap-csomagokat tartalmazó zárt dobozokat az OKÉV Logisztikai Osztályán, közvetlenül a gépjárművekbe rakodva veszi át, majd elszállítja az illetékes körzetközponti jegyzők által megadott helyszínekre. A szállítás leplombált csomagterű gépjárműveken történik, a gépkocsivezető mellett legalább egy kísérővel. A csomagok sértetlenségét mind a szállítónak való átadáskor, mind pedig a körzetközponti jegyzőknek való átadáskor ellenőrzik és dokumentálják. A szállítóval kötött szerződés megteremti az öt kijelölt vizsgatárgy közvetlenül a vizsgák előtti kiszállításának biztonságos feltételeit is.
A 2005. őszi és a 2006. téli vizsgaidőszak bebizonyította, hogy az új eljárásrend működőképes, és a lényegesen nagyobb létszámú tavaszi vizsgaidőszakban is alkalmazható.
Az őszi érettségi időszak óta működik az erettsegi2006@okm.gov.hu e-mailcím, melyen folyamatosan tájékoztatást adunk a felmerülő kérdésekre, emellett az írásbeli érettségi vizsgák ideje alatt az Oktatási Minisztérium a 473-7787-es telefonszámon 8.00-19.00 között ügyeletet tart.

2006. április 27.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok