2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási miniszter 4/2006. (ll. 24.) OM rendelete a 2006/2007. tanév rendjéről

2006. március 1.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartóra való tekintet nélkül
aa) az általános iskolákra,
ab) a szakiskolákra,
ac) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továbbiakban együtt: középiskola),
ad) az alapfokú művészetoktatási intézményekre,
ae) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre (a továbbiakban az aa)-ae) pont alattiak együtt: iskola),
af) a diákotthonokra és kollégiumokra (a továbbiakban: kollégium),
ag) a többcélú intézményekre (a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény);
b) az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontra (a továbbiakban: OKÉV);
c) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre;
d) a pedagógusokra;
e) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre;
f) a tanulók és jelentkezők szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülő).

(2) E rendelet alkalmazásában:
a) gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott általános iskola, középiskola, szakiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, előkészítő szakiskola, kollégium, illetve iskolai, kollégiumi tagozat, osztály, csoport,
b) többcélú intézmény az egységes iskola, az összetett iskola, a közös igazgatású közoktatási intézmény és az általános művelődési központ, ha iskolai vagy kollégiumi feladatot lát el.

A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év)

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő, tanítási év (a továbbiakban: szorgalmi idő) keretei között kell megszervezni. Az első és az utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához. A szorgalmi idő első napja a tanév első napja.
(2) A 2006/2007. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2006. szeptember 1. (péntek) és - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - utolsó tanítási napja 2007. június 15. (péntek). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban és szakközépiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap.

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap
a) középiskolákban és a szakiskolákban - a b)-d) pontban meghatározott kivétellel - 2007. május 4.,
b) a Belügyminisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2007. május 29., a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő szakképző iskolákban 2007. június 7.,
c) kisebbségi nyelven oktató középiskolákban 2007. május 3.,
d) szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél éves képzésben tanulók részére 2007. január 19.
(4) Az alapfokú művészetoktatási intézményekben és a felnőttoktatásban a szorgalmi idő első és utolsó napját - a szorgalmi idő első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg.
(5) A szakközépiskola és a szakiskola a szakképzési évfolyamon a szorgalmi időt február első hetében is megkezdheti, amennyiben a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet mellékleteként kiadott Országos Képzési Jegyzékről szóló rendelkezés (a továbbiakban: OKJ) a képzési időt nem teljes évfolyamban határozza meg, vagy egyéb ok miatt az iskola a szakképző évfolyamot keresztféléves oktatás keretében kívánja megszervezni. A szorgalmi idő első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg úgy, hogy a tanítási napok száma a (2) bekezdésben foglaltaknak megfeleljen.
(6) Az iskola igazgatója határozza meg a szorgalmi idő első és utolsó napját, ha a sajátos nevelési igényű tanuló az évfolyam követelményeit egy szorgalmi időnél hosszabb idő alatt teljesíti.
(7) A szorgalmi idő első féléve 2007. január 19-ig tart. Az iskolák 2007. január 26-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A (4)-(6) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított hét napon belül kell megküldeni.
(8) Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - az iskolaszéknek és a fenntartónak.

Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok

3. § A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt - a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban és szakközépiskolában hat - munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
4. § (1) Az őszi szünet 2006. október 30-tól november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).
(2) A téli szünet 2006. december 27-től 2007. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2006. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2007. január 3. (szerda).
(3) A tavaszi szünet 2007. április 5-től április 10-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 11. (szerda).
(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a szorgalmi idő kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, illetőleg a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a - közoktatásról szóló törvény 52. §-ának (16) bekezdésében meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
(5) A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, illetve a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.
(6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

A vizsgák rendje

5. § (1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakközépiskolai és a szakiskolai szakmai vizsgákat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.
(2) Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szorgalmi idő utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.
(3) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásának, az érettségi vizsgát szervező középiskola székhelye szerint illetékes - az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott - körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi, kerületi) önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban: körzetközponti jegyző), valamint a vizsgabizottságot működtető intézmény (a továbbiakban: vizsgaszervező iskola) megbízottjának az írásbeli érettségi vizsga lebonyolításában való közreműködésének részletes szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza.

A felvételi eljárás és a beiratkozás

6. § A tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának, a középfokú iskolába történő felvételi eljárásának és beiratkozásának rendjét külön jogszabály, a középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

A tanulmányi versenyek

7. § (1) A 2. számú melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az Oktatási Minisztérium hirdet meg az iskolák részére, illetve amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.
(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért.
(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívást 2006. november 30-ig közvetlenül küldi meg az Oktatási Közlöny részére közzététel céljából.

Országos mérés, értékelés elrendelése

8. § (1) A közoktatásról szóló törvény 99. §-ának (5) bekezdése alapján a 2006/2007. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az alapkészségek meglétét (olvasás-szövegértés; matematikai eszköztudás, ideértve matematikából a kisebbségi nyelvű mérést is, ahol ezt a tantárgyat a kisebbség nyelvén oktatják) a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően, valamint a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérését a kétnyelvű és anyanyelvű nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket az OKÉV szervezi meg a "suliNova" Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Közhasznú Társaság (a továbbiakban: "suliNova" Kht.) közreműködésével és az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2007. május 30.-án.
(3) Az OKÉV az (1) bekezdésben meghatározott mérésekről, értékelésekről a "suliNova" Kht. együttműködésével 2008. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, az országos elemzést pedig az Oktatási Minisztériumnak. Az Oktatási Minisztérium az országos elemzést - tájékoztatás céljából - megküldi a Közoktatás-politikai Tanácsnak, az Országos Köznevelési Tanácsnak, továbbá azt nyilvánosságra hozza.
(4) A gyermek eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák igazgatói 2006. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2006. október 30-ig - az OKÉV által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával - jelentik az OKÉV regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2006. december 15-ig kell elvégezniük.
 
Záró rendelkezések

9. § (1) A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 2/2005. (III. 1.) OM rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében az "első alkalommal a 2005/2006-os tanév első évfolyamán kell alkalmazni." szövegrész helyébe "a 2006/2007-es tanévtől az iskolai oktatás valamennyi évfolyamán alkalmazni kell." szövegrész lép.
(2) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletének 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"A jelentkezési lapon a tanuló hivatalos, az iskola törzslapján szereplő neve és azonosító száma, továbbá a felvételi eljáráshoz szükséges - az iskola által nyilvántartott - személyes adatai tüntethetők fel."
(3) Ez a rendelet - a (4) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(4) E rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 2006. június 15-én lép hatályba.
(5) 2006. augusztus 31-én hatályát veszti a 2004/2005. tanév rendjéről szóló 11/2004. (III. 24.) OM rendelet, valamint a 2004/2005. tanév rendjéről szóló 11/2004. (III. 24.) OM rendelet módosításáról rendelkező 22/2004. (VIII. 27.) OM rendelet; a 2005/2006. tanév rendjéről szóló 11/2005. (IV. 8.) OM rendelet 1-7. §-a, 8. §-ának (2) bekezdése, 1-4. számú melléklete, továbbá a 2005/2006. tanév rendjéről szóló 11/2005. (IV. 8.) OM rendelet módosításáról rendelkező 21/2005. (VII. 25.) OM rendelet 18. §-a és a melléklete, valamint a 27/2005. (IX. 28.) OM rendelet 1-3. §-a, és 1., 2. számú melléklete.

Budapest, 2006. február " "

 

Dr. Magyar Bálint s.k.,
oktatási miniszter
 

 
1. számú melléklet /2006. (.) OM rendelethez
I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
1. A 2006. évi október-novemberi érettségi vizsgák
 
Emelt szintű érettségi vizsga
Középszintű érettségi vizsga
Időpont
írásbeli érettségi vizsgák
nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv
nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv
október 20. 8.00
magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv
magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv
október 24.8.00
rajz és vizuális kultúra, szakmai előkészítő tárgyak
rajz és vizuális kultúra, szakmai előkészítő tárgyak
október 24. 14.00
matematika
matematika
október 25. 8.00
földrajz, ének-zene
földrajz, ének-zene
október 25. 14.00
történelem
történelem
október 26. 8.00
latin nyelv, héber nyelv
latin nyelv, héber nyelv
október 26. 14.00
angol nyelv
angol nyelv
október 27. 8.00
filozófia, nemzetiségi népismeret, célnyelvi civilizáció
nemzetiségi népismeret
október 27. 14.00
német nyelv
német nyelv
október 30. 8.00
mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, hittan
mozgóképkultúra és médiaismeret
október 30. 14.00
olasz nyelv
olasz nyelv
október 31. 8.00
kémia, egyéb központi követelményekre épülő vagy egyedileg akkreditált vizsgatárgyak
kémia, egyéb központi követelményekre épülő vagy egyedileg akkreditált vizsgatárgyak
október 31. 14.00
spanyol nyelv
spanyol nyelv
november 2. 8.00
biológia, emberismeret és etika, ember és társadalomismeret-etika, társadalomismeret
biológia
november 2. 14.00
orosz nyelv, egyéb nyelvek
orosz nyelv, egyéb nyelvek
november 3. 8.00
informatika
informatika
november 3. 14.00
francia nyelv
francia nyelv
november 6. 8.00
fizika, művészeti tárgyak
fizika, művészeti tárgyak
november 6. 14.00
 
szóbeli vizsgák
 
november 15-17.
 
 
szóbeli vizsgák
november 22-30.
 
2. A 2007. évi május-júniusi érettségi vizsgák
 
 
Emelt szintű érettségi vizsga
Középszintű érettségi vizsga
Időpont
írásbeli érettségi vizsgák
nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv
nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv
május 4. 8.00
magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv
magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv
május 7. 8.00
matematika
matematika
május 8. 8.00
történelem
történelem
május 9. 8.00
angol nyelv
angol nyelv
május 10. 8.00
német nyelv
német nyelv
május 11. 8.00
fizika
fizika
május 14. 8.00
rajz és vizuális kultúra
rajz és vizuális kultúra
május 14. 14.00
kémia
kémia
május 15. 8.00
földrajz, ének-zene
földrajz, ének-zene
május 15. 14.00
informatika
 
május 16. 8.00
latin nyelv, héber nyelv
latin nyelv, héber nyelv
május 16. 14.00
biológia
biológia
május 17. 8.00
szakmai előkészítő tárgyak
szakmai előkészítő tárgyak
május 17. 14.00
 
informatika
május 18. 8.00
művészeti tárgyak
művészeti tárgyak
május 18. 14.00
francia nyelv
francia nyelv
május 21. 8.00
filozófia, nemzetiségi népismeret, célnyelvi civilizáció
nemzetiségi népismeret
május 21. 14.00
olasz nyelv
olasz nyelv
május 22. 8.00
mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma
mozgóképkultúra és médiaismeret
május 22. 14.00
spanyol nyelv
spanyol nyelv
május 23. 8.00
 
hittan
 
május 23. 14.00
egyéb nyelvek
egyéb nyelvek
május 24. 8.00
emberismeret és etika, ember és társadalomismeret-etika, társadalomismeret
 
május 24. 14.00
orosz nyelv
orosz nyelv
május 25. 8.00
egyéb központi követelményekre épülő vagy egyedileg akkreditált vizsgatárgyak
egyéb központi követelményekre épülő vagy egyedileg akkreditált vizsgatárgyak
május 25. 14.00
 
szóbeli vizsgák
 
június 7-13.
 
 
szóbeli vizsgák
június 18-29.

II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgarészét - a 2-5. pontban meghatározottak kivételével - az alábbi időben kell megszervezni.

       
 a)
 írásbeli:
 2006. október 2-3-4-5-6.
 14 órától
 
 szóbeli és gyakorlati:
 2006. október
 
 b)
 írásbeli:
 2007. február 5-6-7-8-9.
 14 órától
 
 szóbeli és gyakorlati:
 2007. február-március
 
 c)
 írásbeli:
 2007. május 21-22-23-24-25.
 8 órától
 
 szóbeli és gyakorlati:
 2007. június
 

2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó, iskolarendszerű szakképzések február első hetében is megkezdhetők.
A szakmai vizsgák írásbeli vizsgaidőpontjai: 2007. január 24. és június 8.

3. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, iskolarendszerű szakképesítések írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidőpontjai:

       
 a)
 írásbeli:
 2006. szeptember 28.
 
 
 szóbeli és gyakorlati:
 2006. október 13-20.
 
 b)
 írásbeli:
 2007. január 9.
 10 óra
 
 szóbeli és gyakorlati:
 2007. január 22-26.
 
 c)
 írásbeli:
 2007. május 30.
 10 óra
 
 szóbeli és gyakorlati:
 2007. június 11-22.
 

4. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó, iskolarendszerű szakképzések szakmai vizsgáinak írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidőpontjai:

       
 a)
 írásbeli:
 2006. október 4.
 14 óra
 
 szóbeli és gyakorlati:
 2006. október 5-27.
 
 b)
 írásbeli:
 2007. február 5.
 14 óra
 
 szóbeli és gyakorlati:
 2007. február 6-27.
 
 c)
 írásbeli:
 2007. május 21.
 8 óra
 
 szóbeli és gyakorlati:
 2007. május 22.-június 28.
 

5. A vizsgaidőszak meghatározásánál az érettségi vizsgához kötött felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.
6. Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli tantárgyi vizsganapjainak tételes felsorolását, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában közleményben teszi közzé.
 
 

2. számú melléklet /2006. (..) OM rendelethez
 
Jegyzék a tanulmányi versenyekről
 
I. Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett és finanszírozott versenyek

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek
 
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika I. kategória
Matematika II. kategória
Matematika III. kategória
Történelem
Angol nyelv
Francia nyelv I. kategória
Francia nyelv II. kategória
Latin nyelv
Német nyelv I. kategória
Német nyelv II. kategória
Olasz nyelv I. kategória
Olasz nyelv II. kategória
Orosz nyelv
Spanyol nyelv
Biológia I. kategória
Biológia II. kategória
Filozófia
Fizika I. kategória
Fizika II. kategória
Fizika III. kategória
Földrajz
Informatika I. kategória
Informatika II. kategória
Kémia I. kategória
Kémia II. kategória
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Művészettörténet
Rajz és vizuális kultúra
Horvát nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nyelv és irodalom
Szerb nyelv és irodalom
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv
 
II. Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott versenyek

Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára
 
Cigány népismeret
Horvát nyelv
Horvát népismeret
Görög nyelv
Görög népismeret
Német nemzetiségi nyelv
Német népismeret
Szerb nyelv
Szerb népismeret
Szlovák nyelv
Szlovák népismeret
Szlovén nyelv
Szlovén népismeret
Román nyelv
Román népismeret
 
Országos művészeti tanulmányi versenyek
Versenyek az alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére
 
X. Országos Klarinétverseny
X. Országos Oboa- és Fagottverseny
XI. Országos Zongoraverseny
IX. Országos Kürtverseny
VI. Országos Czidra László Furulyaverseny
VIII. Országos Orgonaverseny
X. Országos "Alba Regia" Kamarazene-verseny
VII. Országos "Bartók Béla" Hegedű - duó Verseny
II. Országos Fotó-videó Verseny és III. Országos Grafikai Verseny
II. Országos Kerámia- és Tűzzománckészítő Verseny
III. Országos Néptáncverseny (csoportos)
II. Országos Bábjátékverseny
Versenyek a művészeti szakközépiskolák és szakiskolák tanulói részére
IX. Országos Kürtverseny
IX. Országos Harsona- és Tubaverseny
IX. Országos Trombita- és Ütőhangszeres Verseny
VI. Országos Énekkari Verseny
VII. Országos Fuvolaverseny Elek Tihamér emlékére
V. Országos Gitárverseny és III. Országos Cimbalomverseny
IX. Országos Orgonaverseny
XI. Országos Oboa- és Fagott Verseny
XI. Országos Richter János Klarinétverseny és III. Országos Szaxofonverseny
XII. Országos Zongoraverseny
X. Országos Mintázásverseny
XVI. Országos Rajzverseny
X. Országos Népművészeti Verseny
lll. Országos Klasszikus Balett és Modern Tánc Verseny

III. Az Oktatási Minisztérium által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei
 
Siket tanulók XXV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye
Hallássérült tanulók XXI. Országos Hanyvári Pál Kommunikációs Emlékversenye
XXIII. Koncz Dezső Országos Tanulmányi Verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XXXII. Országos Komplex Tanulmányi Versenye
 
Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére Tanulmányi Versenyei
 
"Szép Magyar Beszéd" verseny 5-8. évfolyamos tanulók számára
"Szép Magyar Beszéd" verseny
"Édes anyanyelvünk" Országos Nyelvhasználati Verseny
 
IV. Az Oktatási Minisztérium által szakmailag támogatott tanulmányi versenyek
 
Országos Közlekedési Ismeretek Verseny.
Kaán Károly XV. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny
 
 

3. számú melléklet a /2006. () OM rendelethez
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletében meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2006/2007. tanévben
 
 Határidők
 Feladatok
2006. 09. 14.
 Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó programra történő jelentkezésről.
2006. 10. 13.
 A középfokú iskolák az OM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tagozatkódjaikat és megküldik a Felvételi Központnak, továbbá a fenntartónak.
2006. 10. 31.
 A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok (fenntartói igazolás benyújtásával), továbbá a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolák bejelentik az OKÉV-nek a felvételi eljárást megelőző egységes írásbelin való részvételi szándékukat.
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2006. 11. 24.
 Az OKÉV közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.
2006. 12. 08.
 A tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi vizsgára az egységes követelmények szerint írásbelit tartó 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, továbbá azon középiskolák egyikébe, amelyek a nyolcadik évfolyamos tanulók számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szerveztek.
2006. 12. 11.
 A Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó programra történő pályázatok benyújtása.
2007. 01. 12-13.
 A Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó programba tartozó intézmények megszervezik a felvételi eljárást megelőző válogatást azonos szempontok és azonos feladatok alapján.
2007. 01. 19-20.
 Pótfelvételi eljárás azon tanulók részére, akik a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó program beválogatási eljárásában alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2007. 01. 26. 14.00
 Írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
A főjegyző megküldi az általános iskolának a kötelező felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét.
2007. 01. 27. 10.00
 Írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolákban.
2007. 02. 01. 14.00
 Pótló írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolákban azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2007. 02. 01.
 Az Oktatási Minisztérium a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó programra benyújtott pályázatok eredményéről értesíti az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat.
2007. 02. 02.
 Jelentkezés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba.
2007. 02.09.
 Az írásbelit szervező 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolák értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2007. 02. 16.
 Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül küldheti meg a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)
2007. 02. 19-03.09.
 Általános felvételi eljárás.
2007. 03. 16.
 A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.
2007. 03. 16-03. 17.
 A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2007. 03. 19.
 Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.
2007. 03. 26.
 A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.
2007. 04. 06.
 A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.
2007. 04. 11.
 A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).
2007. 04. 20.
 A győri Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2007. 04. 25.
 A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2007. 05. 03-05. 16.
 Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2007. 05. 03-09. 01.
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
2007. 05. 21.
 A 2007. 05. 16-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2007. 05. 31.
 A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2007. 06. 18.
 Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.
2007. 06. 18-20.
 Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
2007. 08. 13-30.
 Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.
2007. 08. 21.
 Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolákba.
2007. 08. 21-22.
 A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott időben).
2007. 09. 04.
 A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelező felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzőt.
 


4. számú melléklet a ./2006. (..) OM rendelethez
A) A körzetközponti jegyzők feladatai az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában
1. A zárt feladatlap-csomagokat (a zárt feladatlap-csomag a továbbiakban: csomag) tartalmazó zárt küldemények (küldemény a továbbiakban: doboz) átvétele az OKÉV-től, illetve annak megbízottjától.
a) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok átvételének megszervezése, az átvétel dokumentálása.
b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok sértetlenségének ellenőrzése, dokumentálása.
c) Eltérés esetén jegyzőkönyv felvétele és az OKÉV értesítése.
 
2. Az egyes dobozok tartalma és a hozzájuk tartozó csomagjegyzék, továbbá az egy adott vizsgaszervező iskola számára átvett doboz, illetve dobozok tartalma és az iskola vizsgaszervezési igénye közötti egyezőség tételes átvizsgálására irányuló ellenőrzés megszervezése az érettségit szervező iskolák számára.
a) Az iskolák kiértesítése az ellenőrzés helyszínéről és időpontjáról.
b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozoknak a vizsgaszervező iskola képviselőjének jelenlétében történő bontása és a dobozok tartalmának a csomagok felbontása nélkül történő ellenőrzése. A jegyző által végzett tételes ellenőrzés annak megállapítására irányul, hogy a dobozok ténylegesen az átvételi dokumentumokban jelzett csomagokat az ott megjelölt számban és tartalommal tartalmazza-e.
c) Az ellenőrzés megtörténtének dokumentálása.
d) A doboz visszazárása.
e) Eltérés és pótigények esetén jegyzőkönyv felvétele és az OKÉV értesítése.
 
3. A vizsgaidőszak írásbeli vizsganapjainak reggelén az adott vizsgatárgy csomagjainak átadása a vizsgaszervező iskola igazgatójának vagy az általa írásban meghatalmazott személynek.
a) A doboz nyitása, az átadásra kerülő csomagok előkészítése az átadásra.
b) A vizsgatárgy csomagjainak átadása, az átadás dokumentálása.
c) A doboz visszazárása.
d) Rendkívüli eseményről jegyzőkönyv felvétele és az OKÉV értesítése.
 
4. A szolgálati titokká minősített feladatlapokat tartalmazó csomagok és a csomagokat tartalmazó dobozok őrzése, nyilvántartása és átadása a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletnek a szolgálati titokra vonatkozó rendelkezései, továbbá jelen rendelet rendelkezései és az oktatási miniszter vagy az általa írásban átruházott hatáskörben eljáró OKÉV főigazgató külön rendelkezése szerint.
B) A vizsgaszervező iskolák feladatai az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak átvételével kapcsolatban
1. A körzetközponti jegyző feladatellátását segítendő egy olyan jegyzék összeállítása, amelyből kiderül, hogy melyik napon, milyen vizsgát szervez az adott iskola. A jegyzéket a következő pontban részletezett ellenőrzés alkalmával kell átadni a körzetközponti jegyzőnek.
 
2. A csomagokat tartalmazó dobozoknak csomagok felbontása nélküli tételes ellenőrzése a körzetközponti jegyzők értesítésében megjelölt időpontban és helyszínen. Az ellenőrzést a vizsgaszervező iskola igazgatója vagy az általa írásban meghatalmazott személy végezheti.
a) A dobozok tartalmának ellenőrzése a csomagok felbontása nélkül, a körzetközponti jegyzők jelenlétében. Az ellenőrzés annak megállapítására irányul, hogy a vizsgaszervező iskola számára átvett doboz, dobozok, illetve az abban, azokban elhelyezett csomagok tartalma mind a feladatlapok tárgya, mind azok száma tekintetében megfelel-e az iskola vizsgaszervezési igényének.
b) Az ellenőrzés megtörténtének dokumentálása.
c) Eltérés esetén az észlelt tények, illetve az esetleges pótigények jelzése a körzetközponti jegyzőnek.
 
3. A vizsgaidőszak írásbeli vizsganapjainak reggelén az aznapi vizsgatárgyak feladatlapjait tartalmazó csomagok átvétele a körzetközponti jegyző által meghatározott időpontban és helyszínen. A csomagok átvételére a vizsgaszervező iskola igazgatója vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok