2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A külföldi vendégtanárok diplomáinak elismertetése a magyar közoktatási rendszerben; normatíva igénylés lehetősége a külföldi állampolgárságú tanulók után

2008. december 20.
I. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt) 17, 127, 128. §-ai szerint nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki a törvényben meghatározott iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkezik.

Ezek az előírások természetszerűleg a magyar nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott, külföldi diplomával rendelkező pedagógusokra is vonatkoznak, még akkor is, ha nemzetközi megállapodás alapján érkeznek a közoktatási intézménybe. Ez azt jelenti, hogy a külföldön szerzett oklevelet el kell ismertetni az Oktatási Hivatallal. Címük a következő: Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (cím: 1054 Budapest, Báthory u. 10., tel: (06-1) 374-2200, fax: (06-1) 374-2492, honlap: www.ekvivalencia.hu

A honlapon megtalálhatók a külföldi oklevelek elismertetésének részletes feltételei, az elismertetés díja, letölthetők az igényléshez szükséges adatlapok.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről a 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési tv.) rendelkezik, melynek előírásai az EU-tagországokból és a harmadik országokból érkező pedagógusokra egyaránt vonatkoznak. Az EU-tagországokból érkező pedagógusok oklevelét is el kell tehát ismertetni, az eljárási díjat meg kell fizetni, és csak ennek birtokában vállalhatnak munkát Magyarországon. Amennyiben viszont nemzetközi szerződés a pedagógus foglalkoztatását érintő más kérdésben rendelkezést tartalmaz, a külföldi diplomával rendelkező pedagógus a nemzetközi szerződésben foglalt feltételek alapján végezheti oktató-nevelő munkáját. Nemzetközi szerződés tartalmazhat olyan megállapodást is, mely szerint a diplomák elismertetése díjtalan.

Oklevele elismerését az a személy kérheti, aki kérelme benyújtásakor személyes adatait, állampolgárságát és magyarországi lakóhelyét igazolja.

Az Oktatási Hivataltól a végzettségi szint és a szakképzettség elismerését egyaránt kérni kell, hiszen kizárólag ilyen módon állapítható meg az, hogy a külföldi diploma megfelel-e a Kt. előzőleg jelzett §-aiban foglalt feltételeknek. A végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat azt állapítja meg, hogy az adott külföldi oklevél milyen hazai végzettségi szintet tanúsít, azaz a magyarországi főiskolai, egyetemi, főiskolára épülő posztgraduális vagy egyetemre épülő posztgraduális képzésben megszerezhető végzettségi szintek közül melyiknek feleltethető meg. Az elismerési eljárás során a hatóság a benyújtott dokumentumok alapján egyrészt megvizsgálja, hogy az oklevél milyen tevékenység gyakorlására jogosít a származási országban, másrészt összeveti a képesítés megszerzéséhez vezető elméleti és gyakorlati képzést a hazai képzéssel, határozatát ennek alapján hozza meg.

A külföldi diplomával rendelkező pedagógusok alkalmazásával kapcsolatosan felhívjuk még a figyelmet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendeletre, mely a munkavállalási engedély vonatkozásában ad eligazítást.

A rendelet szerint a vendégtanárok esetében nincs szükség munkavállalási engedélyre az idegen nyelven történő olyan oktatási tevékenységéhez, amelyre - az Oktatási és Kulturális Minisztérium igazolása szerint - az érintett államok illetékes miniszterei által aláírt nemzetközi oktatási program keretén belül kerül sor, valamint, ha a foglalkoztatás nemzetközi szerződés alapján történik. Egyéb esetben a külföldi munkavállalónak a rendeletben foglaltak szerint munkavállalási engedélyt kell kérnie.

II. Külföldi állampolgárok a magyar közoktatás rendszerében a Kt.-ben foglalt feltételekkel folytathatnak tanulmányokat. A Kt. 110. § (6) bekezdésének megfelelően, a külföldi állampolgár után a fenntartó csak akkor igényelhet állami normatívát, ha a tanuló szülőjével együtt tartózkodik Magyarországon, a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik és keresőtevékenységet folytat. Ez a rendelkezés az EU tagországok és a harmadik országok állampolgáraira egyaránt vonatkozik. (A Kt. rendelkezései szerint ez a korlátozás a menedékjogot kérő, menekült és menedékes tanulókra nem vonatkozik, az ő esetükben tehát a fenntartó akkor is igényelhet állami normatívát, ha szülőjük nélkül tartózkodnak Magyarországon.) A magyar nevelési-oktatási rendszer országok közötti viszonosságon alapuló igénybe vételének lehetősége és az ehhez kapcsolódó normatíva igénylés rendszere 2003-tól felmenő rendszerben megszűnt, a fenntartó normatívát tehát csak a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén igényelhet.

OKM Közoktatási Szakállamtitkárság
30939/2008.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok