2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a tankönyvrendelet 2008. január 1-jétől hatályos változásairól, a tankönyvrendelés aktuális teendőiről

2008. január 14.
2008. január 1-jei hatállyal módosult a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet. Tájékoztatásul összefoglaljuk az aktuális feladatokról szóló változásokat.
AZ OKM KÖZOKTATÁSI SZAKTERÜLETÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA
[Figyelem: a tájékoztató nem kötelező iránymutatás, csupán segítséget nyújt a joganyag megértéséhez]

A tankönyvrendelet 2008. január 1-jétől hatályos változásairól,
a tankönyvrendelés aktuális teendőiről

A módosítás összhangba hozza a rendeletet a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény korábban kihirdetett módosításával. Lényeges változás, hogy tankönyvként csak azt a könyvet, digitális tananyagot vagy más információhordozót lehet forgalomba hozni, megrendelni, amelyet tankönyvvé nyilvánítottak és felvettek a hivatalos tankönyvjegyzékbe. A 2008/2009. tanév az utolsó, amelyre a tankönyvrendelés során olyan (tan)könyvek is megrendelhetők és értékesíthetők, amelyek nem felelnek meg ezeknek a későbbiekben részletezett előírásoknak.

A tankönyvekre vonatkozó jogszabályok módosítása révén előtérbe került a tartós tartalommal és minőséggel bíró tankönyvek elterjesztése. A tankönyv tartalma, vagy kötésmódja, borítója csak újabb tankönyvvé nyilvánítási eljárás lefolytatása mellett módosítható. Nem jelent módosítást viszont a helyesírási és nyomdahibák, valamint a könyv tankönyvvé nyilvánítása óta megváltozott tényeknek lábjegyzetben történő javítása. A megváltozott tények javításáról készült jegyzéket - térítés nélkül - meg kell küldeni azoknak az iskoláknak, amelyek az adott tankönyvből az előző három évben rendeltek.

Több éves gyakorlat tapasztalataira alapozva az eddig nem kötelezően előírt iskolai tankönyvrendelést a 2008/2009. tanévre elektronikus úton állítják össze az iskolák. Az elektronikus rendszert az Oktatási Hivatal felügyeli. Mivel az oktatási intézményeknek teljes körűen alkalmazni kell az előírást, a tankönyvrendelet vonatkozó részét szó szerint idézzük:

"22. § (9) Az iskola minden év február 28-áig elkészíti a tankönyvrendelését, és megküldi azt a Hivatal által felügyelt elektronikus rendszeren keresztül a kiadóknak és a közoktatás információs rendszerének. A kiadó a Hivatal által felügyelt elektronikus rendszerből megkapott megrendeléseket harminc napon belül elfogadja, majd az elfogadást az iskolának a Hivatal által felügyelt elektronikus rendszeren keresztül visszaigazolja. Az iskola a kiadó visszaigazolását öt napon belül elfogadja, ezzel a megrendelése véglegessé válik. Amennyiben a kiadó az iskola megrendelését nem tudja elfogadni, kezdeményeznie kell - a visszaigazolásra rendelkezésére álló határidőn belül - a Hivatal által felügyelt elektronikus rendszeren keresztül annak módosítását vagy visszavonását. Az iskola pótrendeléseket szeptember 5-éig küldhet a kiadóknak. A kiadó a Hivatal által felügyelt elektronikus rendszerből megkapott pótrendeléseket tíz napon belül elfogadja, majd az elfogadást az iskolának a Hivatal által felügyelt elektronikus rendszeren keresztül visszaigazolja. Az iskola a kiadó visszaigazolását öt napon belül elfogadja, s ezzel a pótrendelése véglegessé válik. Amennyiben a kiadó az iskola pótrendelését nem tudja elfogadni, kezdeményeznie kell - a visszaigazolásra rendelkezésére álló határidőn belül - a Hivatal által felügyelt elektronikus rendszeren keresztül annak módosítását vagy visszavonását. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy - a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv napközis, illetve tanulószobai elhelyezése - az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét."

A megrendelés elektronikus visszaigazolását követően kell a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8/A-8/B. §-ának megfelelően a feleknek írásban tankönyvellátási szerződést kötni, melyben a szállítás egyéb feltételeiről is megállapodnak. A megállapodás nem teljesítésével összefüggő kérdéseket is itt kell rendezni.

A hivatalos tankönyvjegyzéket az Oktatási Hivatal a minisztérium honlapján teszi közzé, azt folyamatosan frissíti. A jogszabály kötelezi a kiadót, hogy jól látható módon tüntesse fel a tankönyvön a tankönyvvé nyilvánítás tényét, így a szülők és a diákok is könnyedén megbizonyosodhatnak arról, hogy valóban tankönyvet vásárolnak-e. A hivatalos tankönyvjegyzék a http://www.tankonyv.info.hu címen közvetlenül elérhető
Átmeneti intézkedés biztosítja, hogy a hivatalos tankönyvjegyzéken nem szereplő, de az oktatás során eddig használt (tan)könyvek még egy évig a rendszerben maradhatnak, meghatározott feltételek teljesítése és külön jegyzékek valamelyikébe történő felvételük esetén az iskolák a 2008/2009. tanévre még megrendelhetik ezeket a kiadványokat. Az átmeneti rendelkezés része az is, hogy a külön jegyzékekbe felvett könyveket az iskolai tankönyvrendelésbe a szakmai munkaközösség és az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség), valamint az iskolai diákönkormányzat egyetértésével fel lehet venni. E külön jegyzékek is elérhetők a minisztérium honlapján a 2008/2009. tanévi tankönyvjegyzék mellett. Önálló jegyzék tartalmazza azokat a könyveket, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által meghatározott összeghatárt meghaladó fogyasztói áron hoznak forgalomba a kiadók (a jegyzéken jelenleg nem szerepelnek tankönyvek). A harmadik jegyzékbe kerülnek azok a könyvek, amelyek nem rendelkeznek hatályos tankönyvvé nyilvánítási határozattal, de a tankönyvvé nyilvánítási eljárást esetükben megindították, továbbá igazolták, hogy a könyv a 2006/2007. tanévben legalább három iskolai tankönyvrendelésben szerepelt, és legalább három iskola igazolta a könyv beválását. A hivatalos tankönyvjegyzéken túli külön jegyzékek 2008. december 31-én megszűnnek.
Változatlan maradt az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köre, és a költségvetés által biztosított támogatási összegek mértéke is. A fenntartók a tanulók ingyenes tankönyvellátására jogosultak után 10,000.- forintot, a tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulásként 1.000.- forintot igényelhetnek. Az oktatási intézmények által végzendő igényjogosultság felmérését segítve, e tájékoztatóhoz kapcsolódva közzétesszük a tankönyvrendelet 5. számú mellékletét képező igénylőlapot.

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak körét illetően a sajátos nevelési igény meghatározásával kapcsolatban hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 126. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2007. december 31-éig - hivatalból indított eljárás keretében - megtörtént a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekek és tanulók teljes körének felülvizsgálata. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a gyermek, a tanuló küzd-e a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, mely a Kt. 121. § (1) bekezdésének 29. a) vagy 29. b) pontja alapján a sajátos nevelési igény megállapítását megalapozza. A 2008/2009. tanévben ennek megfelelően sajátos nevelési igény alapján ingyenes tankönyvekre az a tanuló jogosult, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, továbbá aki a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. A költségvetési törvény felhatalmazása alapján a sajátos nevelési igényű tanulók ingyenes tankönyvellátásához igényelhető támogatásokról szóló OKM rendelet 2008. március 15-ig jelenik meg.

A rendelet 24. § (3) bekezdése kimondja, "ha a két tanítási nyelvű oktatásban a tankönyvellátás nem megoldott, a tankönyvellátást az oktatás nyelvének megfelelő, külföldről behozott tankönyvvel is biztosítani lehet. Ebben az esetben a tankönyvvé nyilvánítási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket az alábbi eltéréssel kell alkalmazni. A tankönyvvé nyilvánítást és a jegyzékre történő felvételt az iskola is kérheti. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az adott könyvet külföldön tankönyvként használják. A könyvet az Oktatási Hivatal egy szakértővel megvizsgáltatja abból a szempontból, hogy az az általános etikai követelményeknek megfelel-e. Az iskola kérelme esetén a tankönyvvé nyilvánítási eljárás díjmentes."

A nemzeti és etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban résztvevő tanulók a tankönyveinek beszerzését az elmúlt két évben kialakított módon, a költségvetési törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerintlehet biztosítani. A nemzetiségi feladatokhoz igényelhető támogatásokról szóló OKM rendelet várhatóan 2008. február 15-éig jelenik meg. A tankönyvek teljes beszerzési ára visszaigényelhető, azokat tartós tankönyvként kell használni, könyvtári állományba kell venni, beszerzésükhöz három évig újabb támogatás nem igényelhető. A munkatankönyveket és munkafüzeteket előállítási áron kell beszerezni. Ezeket a tanulók kedvezményes áron megvásárolják, majd a kettő különbözete a pályázat keretében ugyancsak visszaigényelhető. A tankönyvrendelet igazodik ehhez a megváltozott támogatási rendszerhez. A munkatankönyveket engedélyük lejártát követően szét kell választani tankönyvvé és munkafüzetté, hogy a fenti rendszerbe beilleszthetők legyenek.

A jövőben a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. megszervezi a használt tankönyvek elektronikus piacterét: honlapján (/http://www.kello.hu/) kialakít egy bárki által hozzáférhető menüsort. A honlapon megtalálható lesz a tankönyvek bibliográfiai leírása, a beszekennelt fedlap és a tankönyv jegyzékszáma, amelynek segítségével a fölöslegessé vált tankönyvek beazonosíthatók és felajánlhatók lesznek megvásárlásra. Megrendelhetővé teszi továbbá az ajánlott és kötelező irodalomba besorolható műveket is. További információ a kormos@kello.hu e-mail címen kérhető.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Szakállamtitkár Titkársága

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok