2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába bevonható tanulók köréről

2009. január 6.
A Program tartalmát, valamint az abba bevonható tanulók körét szabályozó, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-ának 2008. november 24-én hatályba lépett módosítása (32/2008. (XI. 24.) OKM rend.) az alábbiakban változtatott a Program eljárásrendjén:

A korábbiakhoz képest bővült a jogszabály alapján emelt összegű hozzájárulás igénybevételére jogosító, a Programba bevonható tanulók köre.

Míg korábban csak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § 14. pontja szerint hátrányos - ezen belül halmozottan hátrányos - helyzetűnek minősülő tanulók[1] után volt biztosított az emelt összegű támogatás, a módosítás értelmében most már azon tanulók is bevonhatók - és így utánuk az emelt összegű hozzájárulás is igénybe vehető -,
 1. akik a Gyvt. 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vettek, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezettek,
 2. akiket az osztályfőnök a pályázatra benyújtott jelentkezés mellékletét képező indoklásában hátrányos helyzetűnek tart.
A b) pontban meghatározott feltétel szerint felvehető tanulók aránya nem haladhatja meg az adott osztályba felvett tanulók 10%-át.

A helyi pedagógiai program szerint zajló nevelő-oktató munka megszervezéséről - így a tanulók felvételéről - az intézmények és fenntartóik természetesen továbbra is maguk döntenek, az emelt összegű hozzájárulás azonban a programba bevont tanulók közül kizárólag azok után folyósítható, akik a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-ában, valamint a közoktatási törvény 121. §. 14. pontjában foglalt - fenti - feltételeknek megfelelnek.


[1] Hátrányos helyzetű tanuló: akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult:
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 135%-át (2008-ban 38.475 Ft),
  • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
  • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
  • ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel egyéb, a törvényben meghatározott
  • feltételeknek;
 2. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125%-át (2008-ban 35.625 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok