2024. február 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM év végi összefoglalója - könyvtári terület

2008. január 8.
A 2007. év legnagyobb eredménye, hogy elkészült az új könyvtári stratégia, a Portál program, mely a következő öt év fejlesztési irányait határozza meg könyvári területen. Kialakítását a magyar könyvtári rendszer jelenlegi helyzetének alapos feltárása, több év statisztikai adatainak elemzése és szakmai egyeztetések előzték meg.

1. Hazai statisztikai adatok, trendek (2001-2006)

Áttekintésünk a teljes statisztikai felmérés néhány reprezentatív adatát mutatja be: a regisztrált olvasók száma; a könyvtárhasználatok száma; a könyvtárközi kölcsönzések alakulása; az olvasók által használható számítógépek és internetes hozzáférések száma; a kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma.

Az adatok két csoportra bonthatók:
 • az egyikben országos szinten a növekedés egyértelmű és folyamatos,
 • a másikban folyamatos visszaesés látszik.
Teljes minta
2001-2006 (%)
NÖVEKEDÉS
Megyei, városi és városrészi könyvtárak
Községi könyvtárak
Budapesti könyvtárak
Települési könyvtárak összesen
Egyéb nyilvános könyvtárak
Egyéb nem nyilvános könyvtárak
Egyéb könyvtárak összesen
Mind összesen
Regisztrált olvasók száma
108
87
155
108
135
173
145
119
Könyvtárhasználatok száma
105
89
98
100
148
123
144
114
Kapott könyvtárközi dokumentumok száma
298
224
287
274
127
569
210
245
A használók számára fenntartott számítógépek száma
143
193
153
166
153
86
126
147
A használók számára fenntartott internet-hozzáférések száma
153
255
195
196
168
88
133
229
Távhasználók száma
270
235
405
276
742
592
767
559

CSÖKKENÉS
               
Kölcsönzött dokumentumok száma
97
69
75
86
121
92
113
90
Helyben használt dokumentumok száma
98
99
203
108
90
84
89
100

A táblázat azt mutatja, hogy az elmúlt időszakban a könyvtárak minden nehézség ellenére állták a versenyt a többi kulturális területtel és az internet térhódításával.

Az áttekintő adatokból is látszik azonban, hogy a községi könyvtárak szinte minden területen leszakadóban vannak. Az előző stratégiai időszak egyik célja éppen ennek a leszakadásnak a megállítása, illetve a leszakadás ütemének csökkentése volt. Az elkövetkező időszakban továbbra is kiemelten kell kezelni a könyvtárak e csoportját; olyan szolgáltatásokat kell kialakítani, amelyek helytől, időtől függetlenül biztosítják az azonos szintű könyvtári ellátást valamennyi olvasói csoport számára.

A csökkenést mutató két adatsor a dokumentumok használatára vonatkozik. A kölcsönzött dokumentumok számában a felsőoktatási könyvtárak kivételével jelentős a csökkenés. A helyben használt dokumentumok aránya a települési könyvtárakban nem változott jelentősen, míg az egyéb - szak-, felsőoktatási - könyvtárak körében visszaesés tapasztalható. Itt már erőteljesen jelentkezik az internet digitális tartalmakat biztosító versenye.

Amennyiben ehhez a két adathoz hozzávesszük a könyvtári távhasználatok számát, akkor az derül ki, hogy a csökkenés csak látszólagos. A távhasználatok száma éppen azoknál a könyvtáraknál nagyon magas, ahol a helyben használat erőteljesen csökkent, vagyis átalakulóban van a használói szokásrendszer. A felsőoktatási és szakkönyvtárak használói körében egyre nagyobb szerepet kap a könyvtári szolgáltatások internetes használata.

Az erőteljes jelzés arra hívja fel a könyvtárosok figyelmét, hogy a jövőben egyre több könyvtárnál jelenik majd meg ez a tendencia. Szinte valamennyi könyvtárhasználati területen (kölcsönzés, dokumentumszolgáltatás, tájékoztatás) erőteljesen kell - a hagyományos szolgáltatások biztosítása mellett - az internetes szolgáltatásokat bővíteni, sőt új szemlélettel, közösségi szolgáltatások beindításával új kapcsolatrendszert kell kialakítani a jövő olvasóival.

A használói szokásrendszer átalakulását érhetjük tetten a 14 éven aluliak könyvtárhasználati adataiban is:

2001-2006 (%)
A teljes mintából 14 éven aluli
Megyei, városi és városrészi könyvtárak
Községi könyvtárak
Budapesti könyvtárak
Települési könyv-tárak összesen
Regisztrált olvasók száma
103
78
90
91
Könyvtárhasználatok száma
101
82
77
91
Kölcsönzött dokumentumok száma
97
66
60
78
Helyben használt dokumentumok száma
152
96
167
134

A fiatalabb használók egyre kisebb számban jelennek meg a könyvtárakban, a városok kivételével mindenhol igen jelentős a csökkenés. Összesen egy kategóriában nőtt körükben a használat: a dokumentumok helyben használata terén, ami arra is felhívja a figyelmet, hogy a hagyományos könyvtári szolgáltatásokra tovább is szükség van. Egy jól kialakított épület és belső tér alkalmas arra, hogy vonzza a fiatalokat.

A következő stratégiai időszakban kiemelten kell tehát foglalkozni azzal, hogy a 14 éven aluli korosztály jelen legyen a könyvtárban. Biztosítani kell, hogy lehetőségük legyen a hagyományos olvasásra, ugyanakkor elérhessék és használhassák a nem hagyományos, több dimenziós virtuális teret a könyvtárak számukra vonzó szolgáltatásain keresztül.

Az adatok elemzésével további - részletesebb, árnyaltabb - következtetéseket is levonhatunk.


2. A könyvtári rendszer általános helyzetképe

Az előző stratégiai ciklusban végzett vizsgálatok felhívták a figyelmet bizonyos problémákra, amelyek megoldásával sikerült egyes területeken előrelépnünk. A felmérések egyértelműen kimutatták, hogy megoldást kellett találni:
 • a dokumentumok hozzáférésének folyamatos növelésére, a "bárhonnan, bármit" elvének megvalósítására,
 • a kistelepülések, a községek könyvtári ellátásának megoldatlanságára
 • a tartalomszolgáltatás bővítésére
 • a könyvtári dokumentumok nagyobb arányú beszerzésére
A hazai könyvtárügy fejlesztését alapvetően meghatározza az Oktatási és Kulturális Minisztérium "A kulturális modernizáció irányai" c. dokumentuma. Ebben a minisztériumi stratégiában jelenik meg először a Portál program vázlata, amely - a minisztérium általános stratégiájához kapcsolódva - felöleli a kulturális politikai változások könyvtárügyet érintő részének néhány elemét. Ezek a következők:
 • Kulturális vidékfejlesztés
 • Esélyteremtés
 • Az információhoz és dokumentumokhoz történő hozzáférés növelése
 • A könyvtárakban őrzött szellemi javak digitalizálásának felgyorsítása
 • Az olvasáskultúra fejlesztése
 • Felhasználóbarát szolgáltatások
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)

A kormány az utóbbi néhány évben kiemelt figyelmet fordított a vidékfejlesztésre, ennek részeként a kistelepülések, a községi könyvtárak fejlesztésére. Ehhez a KSZR koncepciójának (Kulturális Közlöny, XLIX. évfolyam, 7. sz., 2005. március 7.) kidolgozásával, lépésenkénti megvalósításával, a Közkincs programmal, és a többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatásával járultunk hozzá. A KSZR célja, a kistelepüléseken élők hozzáférésének javítása. Elavult épületek, berendezések és könyvállományok újultak meg, a lepusztult könyvtárak egy része új életre kelve egy-egy kistelepülés legfőbb közösségi színhelyévé, információs és kulturális központjává vált.

Közkincs-program:
 • 2005-ben 57 könyvtár kapott: 53.300.000 Ft-ot
 • 2006-ban 20 könyvtár kapott: 20.301.000 Ft-ot
 • 2007-ben 17 könyvtár kapott: 19.568.000 Ft-ot
A Belügyminisztériumtól, ill. a az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás, normatíva:
 • 2004-2005-ben: 456.000.000 Ft,
 • 2006-ban: 714.000.000 Ft,
 • 2007-ben: 1.600.000.000 Ft.
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR)

Az ODR a könyvtári ellátás központja, szíve. Ez alkotja azt a belső, szétsugárzó kört, ahonnan a könyvtári ellátásban bárhol részt vevő, bármilyen fenntartású, nyilvános vagy nem nyilvános könyvtár használója is részesülhet a korszerű dokumentum-szolgáltatásban. A minisztériumi támogatások következtében az ODR-ben szolgáltató könyvtárak dokumentum-állománya folyamatosan bővül, eszközparkjuk korszerűsödik, ennek következtében egyre sokrétűbb könyvtárközi szolgáltatásokra válnak alkalmassá, és a gyakorlat is mind gördülékenyebbé és gyorsabbá válik. 2007-ben az 52 ODR tagkönyvtár közül 44 részesült támogatásban (összesen 112 millió forint). A támogatások mértékét az előző évi teljesítés alapján szakmai bizottság állapítja meg.

Érdekeltségnövelő támogatás

Az önkormányzati könyvtárak állománygyarapításának fejlesztésére szolgáló program 1998-től működik, és a könyvtárak számára a biztonságot, az állandóságot és a kiszámíthatóságot jelenti. A 2007-ben rendelkezésre álló összegből (241.400.000 Ft) 1235 fenntartó önkormányzat kapott támogatást, ebből új könyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k jutottak a könyvtárakba a használói igényeknek megfelelően. Az érdekeltségnövelő támogatás összege évek óta érdemileg nem változott, szükséges lenne a növelése, hiszen ugyanazért az összegért jóval kevesebb dokumentumot tudnak ma már beszerezni a könyvtárak.

Nyilvános könyvtárak jegyzéke

Jelenleg 1548 könyvtár szerepel a jegyzéken. 2005-2007-ben felerősödtek a kistelepülések könyvtári ellátásának új lehetőségei, a KSZR, és ennek következtében folyamatos a jegyzék "tisztítása", azaz azon kistelepülések "könyvtárai", melyek valójában nem is voltak önálló intézmények, folyamatosan lekerülnek a jegyzékről. Így rövidesen valóban az önálló könyvtári intézmények jegyzékévé válhat a nyilvános könyvtárak jegyzéke.

Könyvtári szakfelügyelet

A könyvtári szakfelügyelet 2002-ben indult újra a 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet alapján. Feladata: "a könyvtárak és a könyvtári tevékenység fejlesztése, a szakmai munka színvonalának emelése". 2002-től napjainkig csaknem minden kistelepülésre eljutott a könyvtári szakfelügyelet. (A vizsgálatok, a szakfelügyelet tapasztalatait is felhasználva készült el a Könyvtári fejlesztési koncepció a községekben, különösen a kistelepülésen élők számára című dokumentum, amely a KSZR fogalmát bevezette.) 2005-től a városokban, 2006-tól az egyházi könyvtárakban, 2007-től pedig a felsőoktatási és a múzeumi könyvtárakban is megkezdődött a könyvtári szakfelügyeleti tevékenység. (A könyvtári szakfelügyelet folyamatos, magas színvonalú működtetésében nehézséget jelent, hogy a megnövekedett feladatok ellenére a könyvtári szakfelügyeletre a rendelkezésünkre álló összeg nem emelkedett. A munka folytatásához, és a minőségi könyvtári szakfelügyelet minél teljesebb körű kiterjesztéséhez szükséges lenne a könyvtári szakfelügyeletre felhasználható évi 32 millió forint emelése.)

A tartalomszolgáltatás fejlesztése

2006-ban a tárca megújította szerződését az EBSCO Publishing-gel, és újabb három évre megvásárolta szolgáltatásait. Ennek keretében több mint 8.000 folyóirat teljes szövegéhez férnek hozzá ingyenesen a felhasználók a magyarországi könyvtárakból. Erre a célra 2007-ben 52.000.000 Ft-ot fordítottunk.

NAVA pontok kialakítása

A Nemzeti Audiovizuális Archívum lehetővé tette, hogy minden magyarországi könyvtárban -köztük az iskolai könyvtárakban is -, egy erre a célra kijelölt számítógépen megtekinthetők legyenek a NAVA archívumában őrzött, szerzői jog által védett műsorok, filmek. Mára már minden megyei könyvtárból és több más könyvtárból is elérhetővé vált a NAVA.

Minőségmenedzsment

Minden fejlesztés lényege a használó igényeinek kielégítése. Ezeknek az igényeknek a pontos megismerésére és teljesítésére alkalmas a könyvtári minőségmenedzsment. A minőségmenedzsment könyvtári meghonosítása párhuzamosan zajló projektek keretében több könyvtárban sikerrel folyik.

3. Portál program - Könyvtárfejlesztési stratégiai célok 2008-2013

A könyvtárak fejlesztése magában foglalja a különböző típusú könyvtárak fejlesztési lehetőségét. A használó igényeinek minél pontosabb, korszerűbb kielégítése céljából a közkönyvtárak, a felsőoktatási könyvtárak, az országos szakkönyvtárak, az egyéb szakkönyvtárak: múzeumi, egyházi, orvosi, stb., és az iskolai könyvtárak összehangolt fejlesztése szükséges. A stratégiában szereplő könyvtár szónak ilyen átfogó a jelentése.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok