2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az általános iskolai felvétel rendjére vonatkozóan

2007. április 12.
Amint az ismert, az általános iskolai körzethatárok kialakítására és a felvétel rendjére vonatkozóan 2007. január 1-jével új rendelkezések léptek életbe.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) módosított 66. §. (2) bekezdése az általános iskolai felvétellel kapcsolatosan az alábbiakat írja elő:

Az általános iskola - beleértve a kijelölt iskolát is - köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító iskola).

Ha a településen több általános iskola működik, az egymással határos felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az adott körzetben felvehető összes tanköteles tanulóhoz viszonyított aránya az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb huszonöt százalékban térjen el.
A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetőleg a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul tanító iskolába (tagozatra, osztályba, csoportba) fel, illetve át kell venni.

Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles előnyben részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye, telephelye található. E körben a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg.

Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az általános iskola sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan hátrányos, vagy sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete indokolja. A sajátos helyzetet a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg.

Az új előírások alapján első ízben a 2007/2008-as tanév előkészítése során, a 2007. március-áprilisi beiratkozási időszakban kell az új szabályok alapján kialakított körzetek szerint az első évfolyamra a tanköteles korúakat beiskolázni.

Amennyiben az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettségének - tehát a körzeten belül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek felvételének - teljesítése után további szabad férőhelyekkel rendelkezik, előnyben kell részesítenie az iskola székhelyén, telephelyén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeket. Közülük a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló meghatározását a közoktatásról szóló törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontja tartalmazza. E szerint halmozottan hátrányos helyzetű tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, továbbá a törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, valamint az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek.

Amennyiben a jelentkező körzeten kívüli gyermekek száma meghaladja a felvehető létszámot, az iskolának sorsolást kell szerveznie. A közoktatásról szóló törvény alapján a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és a helyi önkormányzat rendelete értelmében sajátos helyzetűnek minősülő gyermekek sorsolás nélkül is felvehetők.
A sorsolás lebonyolításával kapcsolatban a közoktatásról szóló törvény megköveteli, hogy a sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A helyi sajátosságokra tekintettel a további szabályozás helyi szintű döntést igényel.
Amennyiben a település több általános iskolával rendelkezik, célszerű a felvett tanulók listáját akkor véglegesíteni, amikor a település összes iskolájában már lezajlott a sorsolás. Előfordulhat ugyanis, hogy egy tanuló több körzeten kívüli iskolába is benyújtja felvételi kérelmét, azonban egyik sorsoláson sem kerül kiválasztásra. Ebben az esetben a kötelező felvételt biztosító iskolának kell felvennie a tanulót.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű, csupán a fenntartói, intézményvezetői, munkáltatói döntéshozatalt segíti, segítheti. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI.17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes.

Budapest, 2007. április

Dr. Szüdi János
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok