2023. március 31.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Gy.I.K. - Iskolai adminisztrációs- és ügyviteli szoftverek 3/2005. (III.1.) OM rendelet

2005. július 6.
1. Mire szolgál a költségvetési törvényben biztosított 1600 Ft tanuló normatívahányad?

A normatívahányad terhére iskolai adminisztrációs-, és ügyviteli szoftverek szerezhetőek meg. Az ügyviteli szoftverekkel szemben támasztott követelmények meghatározására a R. 2. §-ában meghatározott Programtanács jött létre. A Programtanács 6/2005. sz. határozatában határozta meg az akkreditációs eljárás szabályait, valamint a szoftverekkel és az azokat ajánló gazdálkodó szervezetekkel szemben támasztott követelményeket.
 


2. Milyen szoftvereket lehet a normatívából megrendelni?

A normatíva összegéből akkreditált szoftvereszközök rendelhetőek. Az akkreditált szoftverek a www.om.hu címen megismerhetőek.
 


3. Hogyan jön létre kapcsolat a fenntartó és az akkreditált szállítók között?

Az akkreditált szállítók egyediesített ajánlatot tesznek a fenntartónak az általuk ajánlott szoftvereszközök megrendelésére. Abban az esetben, ha az akkreditált Szállító ezt nem tenné meg, a fenntartónak lehetősége van arra, hogy az OM honlapján található e-mail illetve egyéb elérhetőségen egyediesített ajánlatot kérjen az akkreditált szállítótól. Szállító köteles ez esetben egyediesített ajánlatot tenni a szoftver bevezetésére.
 


4. Mi az egyediesített ajánlat, és mi a szerepe? Milyen különbség van "A" és "B" fenntartónak tett ajánlat között - nem ugyanazt kapja minden fenntartó?

Az akkreditációs eljárás során nem tettek árajánlatot a Szállítók. Feladatuk saját alkalmasságuknak, és a szoftver megfelelőségének bizonyítása, valamint a szoftverhez kapcsolódó szolgáltatások körének bemutatása volt.

Ennek megfelelően a Szállító egyediesített ajánlatában tesz a Fenntartó részére árajánlatot, és mutatja be azt, hogy az adott fenntartónál mely kapcsolódó szolgáltatásokat (telepítés, oktatás, jogszabálykövetés stb.) teszi elérhetővé a normatíva terhére.
 


5. A fenntartónak az általa fenntartott valamennyi - érintett - közoktatási intézménnyel egyeztetést kell lefolytatnia, és meghatározni azt az egy szoftvert, amelyet fenntartó megrendel. Miért van szükség erre az egyeztető megbeszélésre?

Az akkreditált szoftverek támogatják az ágazati szintű stratégiai tervezést, ennek megfelelően adatszolgáltatási szempontból egy pontban (KIR-STAT stb.) futnak össze. Valamennyi akkreditált szoftver teljesíti ezeket a követelményeket. Ugyanakkor fenntartói szinten is fontos, hogy egy alkalmazás kerüljön bevezetésre, hiszen több párhuzamos alkalmazás közötti kapcsolat megteremtése további fölös erőfeszítéseket, erőforrásokat tenne szükségessé. Ezért szükséges az, hogy a fenntartó az általa fenntartott valamennyi - érintett - közoktatási intézménnyel döntsön arról, hogy mely szoftvert kívánja bevezetni.
 


6. Van -e lehetőség arra, hogy egy fenntartó több szoftvereszközt rendeljen meg?

A fentiek értelmében a normatíva terhére nincs.
 


7. Az érintettek kiválasztják a bevezetendő szoftvert, mi történik ezután? Ki, és hogyan rendeli meg a bevezetendő szoftvert?

A szoftvert a fenntartó rendeli meg. A megrendelés módjára nézve irányadó szabályokat a közbeszerzési törvény tartalmazza, amely alapján a következő ismertetőt adjuk:
  1. A Fenntartó jogosult döntést hozni abban a kérdésben, hogy az akkreditált szoftvereszközök közül mely szoftvereszközt kívánja a normatíva terhére megvásárolni.
  2. Miután a Fenntartó döntött a szoftvereszköz típusának kérdésében, meg kell állapítania, hogy mely gazdálkodó szervezet a szoftvereszköz forgalmazója. A rendelet értelmében egy adott szoftvereszköznek a Program keretében egy kizárólagos forgalmazási joggal rendelkező Szállítója van. A rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján ugyanis az akkreditációs eljárásban kiválasztott gazdálkodó szervezet a Kbt. 4. § 13. pontja szerinti kizárólagos jogot szerez az általa ajánlott szoftvereszköznek a fenntartó részére történő, e rendeletben meghatározott feltételek szerinti ajánlására.
  3. A jogszabály fenti rendelkezésére tekintettel a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv.-ben (továbbiakban: Kbt.) meghatározott nemzeti értékhatárt (2005. december 31-ig: nettó 25 millió Ft) el nem érő összegű szerződés esetén közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges, mindenféle külön eljárás nélkül köthető szerződés a szoftvereszköz beszerzésére a www.om.hu oldalon megtalálható akkreditált szállítóval.
  4. Amennyiben a szerződés értéke eléri vagy meghaladja a fenti nemzeti értékhatárt, abban az esetben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása szükséges: közösségi értékhatárt (200.000 SDR, azaz 58.587.835) elérő értékű beszerzés esetén a Kbt. 125.§ (2) b) pontja, nemzeti értékhatárt elérő, de közösségi értékhatárt el nem érő értékű szerződés esetén pedig a Kbt. 257.§-a alapján. Azaz a nettó 25 millió forintot meghaladó értékű beszerzés esetében az 5. pontban meghatározottak szerint kell eljárni.
  5. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás azon különös szabályait, amelyek a szoftvereszköz beszerzésére vonatkoztathatóak a Kbt. 131.-134.§-ai szabályozzák. Ezek közül kiemelendő, hogy az eljárás ajánlattételi felhívás megküldésével kezdődik. Értelemszerűen a felhívást csak annak az akkreditált szállítónak kell közvetlenül megküldeni, amelyik a kiválasztott szoftvereszközt kizárólagos joggal forgalmazza. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján a fenntartó köteles benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz - telefaxon vagy elektronikus úton, vagy közvetlenül - az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívott szállító nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást. Az ajánlattételi felhívás kötelező tartalmi elemeit a Kbt. 133.§ (1) bekezdése tartalmazza.
  6. A szerződés becsült értékének kiszámítása során a Kbt. 35.-38.§ és 40.§-ának rendelkezéseit kell figyelembe venni. Felhívjuk továbbá a figyelmet a Kbt. 28.§ (2) bekezdésére. Ezen rendelkezés alapján, amennyiben a szoftver licencdíját a kapcsolódó szolgáltatások értéke meghaladja, úgy a szerződés szolgáltatás beszerzésére irányuló szerződésnek minősül, így a szolgáltatásokra irányadó szabályok szerint kell a beszerzési eljárás fajtáját kiválasztani. (A döntő eltérés ebben a vonatkozásban az, hogy a szolgáltatásra vonatkozó nemzeti értékhatár: nettó 20 millió Ft.)


8. A bevezetendő szoftverek véglegesen a fenntartóhoz kerülnek?

Erre a kérdésre az akkreditált szállítók ajánlata ad választ. Azaz szállító ajánlatában rögzíti, hogy a szoftver felhasználását időben korlátozza, vagy arra korlátlanul lehetőséget enged.
 


9. A szoftver akkreditációs eljárás lezárult, vagy várható-e még további szállító akkreditációja?

Az akkreditációs eljárás első szakasza 2005. június 8-án lezárult, azaz azon szoftvereket már akkreditálta a Programtanács javaslata alapján a Minisztérium, amelyek mindenben megfeleltek a követelményspecifikációban előírtaknak. Ugyanakkor a Programtanács lehetőséget biztosított további két pályázónak arra - noha szoftvereik nem mindenben feleltek meg a követelményspecifikációban írtaknak -, hogy szoftvereiket legfeljebb 30 napon belül kijavítsák, és azt ismételten benyújtsák akkreditálásra. Amennyiben a kijavított szoftverek már teljesítik a követelményspecifikációban rögzítetteket, akkor azok is akkreditálásra kerülnek.
 


10. Lesz- e jövőre is akkreditációs eljárás?

Igen, jövő évben ismételten meghirdetésre kerül az akkreditációs eljárás.
 


11. Az akkreditációs eljárásban szereplő követelményspecifikáció említette az elektronikus napló funkciót. Megvannak-e azon jogi feltételek, melyek lehetővé teszik azt, hogy az elektronikus naplóval a hagyományos naplót kiváltsák a közoktatási intézmények?

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet az iskolák számára kötelezően használatos nyomtatványként nevezi meg, írja elő az osztálynapló (csoportnapló) használatát. A jogszabály a nyomtatvány kivitelével, formájával, tartalmával kapcsolatos előírást nem tartalmaz, nincs tehát közoktatási jogszabályi akadálya annak, hogy elektronikus osztálynapló, csoportnapló bevezetésére kerüljön sor. Az elektronikus napló-nyomtatvány az OM hozzájárulása nélkül is előállítható és forgalmazható.
A naplók használata során érvényesíteni kell a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi előírásokat is. Az osztálynapló pénzügyi dokumentum is, ezért a szoftverfejlesztés során figyelemmel kell lenni az intézményfenntartók vele szemben megfogalmazódó igényeire is.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok