2024. február 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Péntekig lehet jelentkezni a középfokú továbbtanulás központi írásbeli felvételi vizsgáira

2009. december 9.
Az általános iskolai tanulóknak 2009. december 11-éig, péntekig kell jelentkezniük a középfokú továbbtanulásuk felvételi vizsgájához tartozó központi írásbeli vizsgákra.

A középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyekben meghatározták, milyen osztályokat indítanak a 2010/2011. tanévben. Megjelölték azt is, hogy – az adott jogszabályi keretek között – milyen felvételi eljárással veszik majd fel a hozzájuk jelentkező tanulókat.

Az iskolák több mint fele nem tart majd felvételi vizsgát, hanem az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján rangsorolja és veszi fel a tanulókat. Mintegy 500 középfokú iskola viszont előírta, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt a központi írásbeliken. Ha tehát egy tanuló úgy tervezi, hogy majd februárban ilyen iskolába is beadja felvételi jelentkezését, részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon.

 

A felvételivel és ezen belül a központi írásbelivel kapcsolatos minden információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján a Közoktatás/Középfokú beiskolázás cím alatt. Itt megtalálhatók a különböző iskolatípusoknak megfelelően az írásbeli vizsgát szervező intézmények listái, és letölthetők az írásbeli vizsgákra való jelentkezési lapok is.

 

 

1. A központi írásbeli felvételi típusai

 

A 9. évfolyamra történő beiskolázás során különböző feladatlapok készülnek azok részére, akik

– az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára,

– a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó (a továbbiakban: tehetséggondozó) középfokú iskola kilencedik évfolyamára jelentkeznek.

A 9. évfolyamra történő beiskolázás során tehát két fajta vizsga letételére van lehetőség.

 

A tehetséggondozó központi írásbeli vizsgát az erre vonatkozóan kiírt pályázaton kiválasztásra került tehetséggondozó középiskolák kérhetik egyik vagy mindkét tantárgyból az általános központi írásbeli vizsga helyett. A tehetséggondozó középiskolának lehetősége van arra, hogy egy adott tanulmányi területen a 9. évfolyamos beiskolázás esetében a két fajta vizsga „kombinációját” kérje (pl. a tehetséggondozó magyar nyelv és az általános matematika központi írásbeli vizsga eredményét) a felvételi eljárás során. Az általános és a tehetséggondozó központi írásbeli vizsgák eredményei egymásba nem számíthatók át. Az iskola adott tanulmányi területre, adott tárgyból csak az egyik fajta központi írásbeli vizsga letételét írhatja elő, és csak annak eredményét veheti figyelembe. Nem teheti meg tehát, hogy előírja, vagy akár alternatívaként elfogadja mindkét fajta központi írásbeli vizsga eredményét. Mindezek miatt a felvételiző diáknak az az érdeke, hogy mindkét tárgyból jelentkezzen az írásbeli vizsgára, és, ha várhatóan valamelyik tehetséggondozó tanulmányi terület is érdekli, akkor a tehetséggondozó központi írásbeli felvételire is. (A tehetséggondozó középiskolák listája megtalálható itt)

 

A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok közül azok kérhetik a központi írásbeli vizsgán való részvételt egyik vagy mindkét tárgyból, és szervezhetik meg azt, ahol a fenntartó hozzájárult ahhoz, és az előző három év átlagában a jelentkezők létszáma legalább másfélszerese volt az adott évfolyamokra felvehetők létszámának.

 

 

2. Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgákra

 

A tanulóknak 2009. december 11-éig a www.oh.gov.hu honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap sokszorosítható. Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő jelentkezési lapot abba az írásbeli vizsgát meghirdető középfokú iskolába (a megfelelő telephelyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. A dolgozatokat központilag elkészített és kiadott javítókulcs alapján értékelik, tehát a tanuló teljesítményének értékelését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.

A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni.

 

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára. Ha a tanuló a 9. évfolyamra történő beiskolázáshoz szükséges írásbeli vizsgára jelentkezik, és tehetséggondozó valamint általános központi írásbeli vizsgát is kíván írni, akkor, és csakis akkor megteheti, hogy két intézménybe adja le a vizsgára jelentkezési lapot. Az egyik intézményben írja meg az általános, a másikban a tehetséggondozó központi írásbeli vizsgát. (Természetesen a tanuló egy intézményben is jelentkezhet az általános és a tehetséggondozó vizsgára, ha az adott intézmény mindkét vizsgát megszervezi. Ebben az esetben elegendő egy jelentkezési lapot benyújtani.)

 

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl. időhosszabbítás, segédeszköz, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés stb.) vonatkozhat. Fontos, hogy a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szülő (gondviselő) a felvételi eljárás további szakaszában minden olyan intézménnyel felvegye a kapcsolatot, ahová a tanuló jelentkezési lapját benyújtják, mert a különböző intézményekben más-más szabályok vonatkozhatnak az említett tanulók felvételére.

 

 

3. A központi írásbeli vizsgák időigénye és a feladatlapok tartalma

 

A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. Mindhárom korcsoport számára (a 8, ill. a 6 évfolyamos gimnáziumi, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás általános és tehetséggondozó írásbeli vizsgájához) külön feladatlap és javítási útmutató készül.

 

A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A feladatlapokra vonatkozóan részletes tájékoztató található az OH honlapján a Közoktatás/Középfokú beiskolázás/Aktuális beiskolázási időszak (2009/2010. tanév) menüpontban.

 

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai szintén a www.oh.gov.hu honlapon a Közoktatás/Középfokú beiskolázás/Korábbi beiskolázási időszakok adatai, írásbeli felvételi feladatsorai és javítási útmutatói menüpontban tekinthetők meg.

 

 

4. Az központi írásbeli vizsgák időpontjai

 

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni:

– a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők számára 2010. január 22-én 14 órától,

– a 9. évfolyamra az általános tantervű képzésre jelentkezők számára 2010. január 23-án 10 órától,

– a pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra az általános tantervű képzésre jelentkezők számára 2010. január 28-án 14 órától,

– a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó középiskolák 9. évfolyamára jelentkezők számára 2010. január 30-án 10 órától,

– ezen vizsga pótló írásbeli vizsgáját 2010. február 4-én 14 órától.

 

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

 

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát. A 9. évfolyamra jelentkező tanulók az általános követelmények szerinti és a tehetséggondozó követelmények szerinti vizsgákon is részt vehetnek.

 

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal. A központi írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.

 

 

5. A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

 

A központi írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. A megtekintéshez – az írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítania az iskolának. A megtekintéskor az iskola a feladatlapokról a vizsgázó vagy szülője kérésére és költségére másolatot készít. A megtekintéskor lehetséges az elektronikus másolat készítése is pl. digitális fényképezőgéppel.

 

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhat le az iskolában. A fentiekről a vizsgázókat az írásbeli vizsgák megkezdése előtt a vizsgát szerevező iskolának tájékoztatnia kell.

 

Ha az írásbeli felvételi vizsga feladatainak értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az igazgató gondoskodik arról, hogy másik szaktanár is rendelkezésre álljon az észrevételben foglaltak elbírálására, s azt lehetőség szerint az észrevételt tevővel és az értékelő pedagógussal közösen, érdemben elbírálják. A bírálat eredményét megfelelő indokolással, írásban közölni kell az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő fenntartja észrevételét, azt az iratokkal együtt meg kell küldeni az Oktatási Hivatalnak, amely három munkanapon belül dönt a vitatott értékelésről. Az észrevétel benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

 

A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középfokú iskola által értékelt feladatlapot vagy annak fénymásolatát másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje. Az egyes iskolák felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet.

 

 

6. A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele

 

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola 2010. február 11-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

 

 

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok