2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási miniszter 13/2006. (III.31.) OM rendelete a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről

2006. április 11.
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:


Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő támogatás

 1. §

(1) A fenntartói támogatást a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 7. a) pontjában meghatározott intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat), illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói (a továbbiakban együtt: fenntartó) igényelhetik.

(2) A támogatást igényelhetik a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 7. b) pontjában meghatározott intézmények fenntartói is.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti fenntartói támogatás kizárólag az intézmény - többcélú kistérségi társulás, valamint intézményi társulás esetén a tagintézmény - működési feladatainak megvalósítását (személyi juttatások és azok járulékai, az intézmény működését szolgáló dologi kiadások) szolgálja. Az intézmény költségvetésében tervezett felhalmozási kiadásokra a támogatás nem használható fel. Az (1)-(2) bekezdés szerinti támogatás gyermekenként, tanulónként csak az egyik jogcímen igényelhető.

(4) Az (1)-(2) bekezdés alapján támogatás akkor igényelhető, ha az intézmény kisebbségi nevelést, oktatást biztosító feladat-ellátási helyén a programban résztvevő tanulók aránya- legalább 90 %. Több oktatási forma esetén csak a nemzetiségi nyelvű vagy a nemzetiségi kétnyelvű nevelésben-oktatásban résztvevő tanulók arányában nyerhető el támogatás. Óvodák esetében további feltétel, hogy a kisebbségi programban részt vevő csoportokban az óvodai nevelés teljes időtartamában biztosított legyen a közoktatásról szóló 1993. évi törvény 17. § (3) bekezdésében meghatározott végzettséggel rendelkező főállású óvodapedagógus.

(5) A támogatás mértéke az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén:

 1. a kettő vagy több iskolát, és ezek között egy vagy több nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű oktatást megvalósító iskolák fenntartóinál az intézmény - működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett - költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb 100 %-ra történő kiegészítése,
 2. az egy nemzetiségi nyelvű vagy az egy nemzetiségi kétnyelvű iskolák fenntartóinál az intézmény - működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett - költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb 90 %-ra történő kiegészítése,
 3. a szlovén nyelvoktató iskolát fenntartó helyi önkormányzatoknál az intézmény - működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett - költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb 80 %-ra történő kiegészítése,

de intézményenként legfeljebb 30 millió forint.

(6) A támogatás mértéke a (2) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén, ha az intézmény - működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett - költségvetésében a központi támogatások aránya nem éri el a 60 %-ot, gyermekenként, tanulónként legfeljebb a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 21. ca) pontja szerinti kistelepülési normatíva összege.


A kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése

2. §

(1) A térítést a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 7. c) pontjában meghatározott intézmények fenntartói igényelhetik a nemzetiségi nyelv és irodalom, a kisebbségi népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek és munkafüzetek beszerzéséhez.

(2) A fenntartók a Tankönyvjegyzéken szereplő nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyveknek a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: tankönyvpiaci törvény) 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az oktatási miniszter által 2006. február 28-án kiadott, a 2006/2007. tanév 1000 példánynál kisebb példányszámban előállított nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyveinek legmagasabb fogyasztói áráról szóló tájékoztatóban meghatározott ár figyelembevételével kérhetnek támogatást. A tankönyveket - a munkatankönyvek és munkafüzetek kivételével - az elkövetkezendő 3 év tanulólétszámának alakulását figyelembe véve, azonban az érintett tanulólétszámot legfeljebb 10 %-kal, vagy 5 darabbal meghaladó példányszámban lehet megrendelni, a középiskolai tankönyvekből és szöveggyűjteményekből pedig a tankönyvpiaci törvény 8. §-ának (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel olyan példányszám rendelhető, amely biztosítja a végzős tanulók érettségi vizsgára való felkészülését. E tankönyveket a tankönyvpiaci törvény 8/E. § rendelkezései szerint az iskolai könyvtár állományába kell venni, és kölcsönzés útján jut a tanulókhoz. A tankönyveket legalább 3 évig az iskolai könyvtár állományában kell tartani, azok beszerzéséhez ezen idő alatt újabb térítés nem igényelhető. Támogatásként e tankönyvek teljes beszerzési ára megigényelhető.

(3) A munkatankönyveket és munkafüzeteket a tanulók a Tankönyvjegyzékben meghatározott támogatott áron megvásárolják. A fenntartó által igényelhető támogatás a beszerzési ár és a munkatankönyvek és munkafüzetek Tankönyvjegyzékben meghatározott támogatott árának a különbözete.
Nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása

3. §

(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 36. § (5)-(6) bekezdésének figyelembevételével a támogatást a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 7. c) pontjában meghatározott intézmények fenntartói igényelhetik a közoktatási törvény 36. § (2) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott feladatokra.

(2) A támogatás a kisebbségi nyelv, kisebbségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismeret és a kisebbségi nyelven folyó oktató-nevelő munka elemzésére, értékelésére és segítésére igényelhető.

(3) A szolgáltatást olyan pedagógiai intézetek végezhetik, amelyeket az országos kisebbségi önkormányzatok tartanak fenn, vagy az igénylés benyújtásáig az érintett országos kisebbségi önkormányzattal együttműködési megállapodást kötöttek, illetve amelyeket az adott országos kisebbségi önkormányzat javasol. E tevékenységet az adott kisebbségi nevelésben, oktatásban gyakorlattal rendelkező, az Országos Szakértői Névjegyzéken szereplő, vagy az országos kisebbségi önkormányzat által javasolt szakember végezheti.

(4) A támogatás mértéke maximum a szolgáltató által benyújtott árajánlat összege, de intézményenként legfeljebb a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 20. e) pontja szerinti hozzájárulás figyelembevételével a nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszáma alapján számított összeg, de minimum 50 eFt és maximum 150 eFt lehet.


Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási feladatok támogatása

4. §

(1) A támogatást a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 7. d) pontjában meghatározott intézmények fenntartói vehetik igénybe a szomszédos országokkal kötött kisebbségvédelmi megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tevékenységéről és ajánlásairól szóló 2175/2005. (VIII. 26.) Korm. határozat által megfogalmazott feladatok megvalósításához (magyar-horvát viszonylatban az 1., magyar-román viszonylatban a 6. és magyar-szlovén viszonylatban az 1-2. pontok). A támogatás az oktató-nevelő munkához szükséges elemi tárgyi feltételek biztosítására (a cél szerinti működésnek nem megfelelő, egészségtelen épületrészek átalakítása, rekonstrukciója, fűtés- és világítás korszerűsítése, vizesedések, beázások megszűntetése stb.) igényelhető. Támogatás csak részletesen kidolgozott megvalósítási terv alapján 2006-ban megvalósuló feladatokra nyerhető el. Különösen indokolt esetben lehetséges a 2007. május 30-ig áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása, ezen összeg elszámolása a 2007. évi költségvetési beszámolóval egyidejűleg történik. A feladat megvalósítása a döntés kézhezvételét követően megkezdhető.

(2) A fenntartó az általában elvárható gondossággal eljárva köteles megkövetelni a teljesítések jó minőségben történő átadását; továbbá köteles érvényesíteni a rendelkezésére álló szavatossági és jótállási jogosítványait, valamint a szerződéseit biztosító mellékkötelezettségeit.A támogatások igénylése és folyósítása

5. §

(1) A támogatás igénylését az Áht. 64/B. § (3) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságaihoz, illetőleg a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz (a továbbiakban együtt: Igazgatóság), a nem állami intézmények fenntartói az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságához (a továbbiakban: OM Alapkezelő) nyújthatják be két példányban.

(2) Az 1. § (1)-(2) bekezdés szerinti fenntartói támogatás e rendelet 1. számú mellékletének kitöltésével igényelhető. A kitöltött adatlaphoz csatolni kell:
 1. az érintett óvoda, iskola alapító okiratának másolatát, amely tartalmazza a kisebbségi nevelési, oktatási forma megjelölését,
 2. az érintett óvoda, iskola pedagógiai programjának a kisebbségi nevelésre, oktatásra (cigány kisebbségi nyelvű nevelés, oktatás esetén a cigány nyelv oktatására) vonatkozó részének másolatát,
 3. nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása,
 4. az igénylő önkormányzat adott intézményére vonatkozó 80. sz. Költségvetési jelentés űrlap jegyző által hitelesített fénymásolatát (2005. évi tény és 2006. évi terv),
 5. a nem állami intézmények esetén az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra szolgáló 98. sz. adatlap hitelesített fénymásolatát (2005. évi tény és 2006. évi terv), az űrlap használatának hiányában a fenntartó által elfogadott és hitelesített 2004. évi költségvetési beszámoló és a 2005. évi költségterv fénymásolatát,,
 6. nem országos kisebbségi önkormányzati fenntartó esetén az országos kisebbségi önkormányzat ajánlását.

(3) A 2. § szerinti támogatás e rendelet 2. számú mellékletének kitöltésével igényelhető, a kitöltött adatlaphoz csatolni kell az érintett iskola anyanyelv és irodalom, népismeret és kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát.

(4) A 3. § szerinti támogatás e rendelet 3. számú mellékletének kitöltésével igényelhető. A kitöltött adatlaphoz csatolni kell:
 1. a pedagógiai szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, mely tartalmazza a feladat részletes leírását,
 2. a szolgáltató érintett országos kisebbségi önkormányzattal kötött megállapodásának vagy javaslatának másolatát a szolgáltatás biztosítására.

(5) A 4. § szerinti támogatás e rendelet 4. számú mellékletének kitöltésével igényelhető, a kitöltött adatlaphoz csatolni kell:
 1. a feladat leírását,
 2. részletes költségvetést, mely tételesen tartalmazza a pénzfelhasználás ütemezését,
 3. a tulajdoni lap másolatát a jelzett ingatlanról,
 4. a támogatott nyilatkozatát arról, hogy nincs az APEH vagy a VPOP felé köztartozása,
 5. az engedélyek másolatát, amennyiben szükségesek,
 6. az átvett, saját forrásról, amennyiben van ilyen, a finanszírozási kötelezettségvállaló nyilatkozatokat,
 7. amennyiben a feladatellátás 2007-re áthúzódik, ennek részletes indokolását.

(6) A támogatási igények benyújtásának határideje: 2006. április 30. A határidő elmulasztása esetén a mulasztástól számított öt napon belül igazolási kérelem benyújtásának van helye.

(7) Az Igazgatóság a 2-4. § szerinti támogatási igényeket 2006. május 15-éig, az 1. § szerinti támogatási igényeket - véleményével együtt - 2005. május 30-áig megküldi az OM Alapkezelőnek.

(8) A támogatásról a Belügyminisztérium, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: OM) és a Pénzügyminisztérium szakértőiből álló 5 tagú bíráló bizottság tesz javaslatot az oktatási miniszternek a 2. § szerinti támogatás esetében 2006. május 30-áig, az 1. § és a 3-4. § tekintetében pedig 2006. június 15-éig. A bíráló bizottságba két tagot az OM, egy-egy tagot a többi minisztérium jelöl.

(9) Az oktatási miniszter a 2. § szerinti támogatás esetében 2006. június 15-éig, az 1., 3-4. § tekintetében pedig 2006. június 30-áig dönt a támogatások odaítéléséről. A döntés eredményéről minden igénylőt levélben értesíteni kell, illetve azt az OM honlapján közzé kell tenni.

(10) Az OM a 2. § szerinti támogatásra jogosult helyi önkormányzati fenntartókról és a támogatás összegéről 2006. június 30-áig, az 1. § és a 3-4. § tekintetében pedig 2006. július 15-éig értesíti a Belügyminisztériumot.

(11) A helyi önkormányzatok 2. § szerinti támogatása átutalásáról a július havi nettó finanszírozás keretében a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár, a nem állami intézmények esetében ugyancsak a Magyar Államkincstár útján az OM intézkedik 2006. július 15-éig. A támogatás 40 %-át a fenntartók kötelesek haladéktalanul a kiadók részére előlegként átutalni. A tankönyvek árát a tankönyvek leszállítása után, a fenntartó vagy az intézmény nevére kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül ki kell egyenlíteni.

(12) Az 1. § és a 3-4. § szerinti támogatás folyósításáról - a költségvetési törvény 5. számú melléklete 7. pontja szerinti forrás terhére - a helyi önkormányzatok esetében a nettó finanszírozás keretében a Belügyminisztérium utalványozása alapján, a Magyar Államkincstár intézkedik a (14) bekezdésben meghatározott ütemezés szerint.

(13) Az 1. § és a 3-4. § szerinti támogatás folyósítása a nem állami intézmények fenntartói esetén az OM fejezeti kerete terhére, a Magyar Államkincstáron keresztül az OM intézkedik a (14) bekezdésben meghatározott ütemezés szerint.

(14) Az 1. és a 3. § szerinti támogatás esetén a megítélt összeg 60 %-a augusztusban, a fennmaradó összeg ezt követően négy egyenlő részletben, havonta, a 2. § szerinti támogatás egy összegben kerül folyósításra. A 4. § szerinti támogatás folyósítása egy összegben, az augusztus havi nettó finanszírozás keretében történik.

Közös rendelkezések

6. §

(1) E rendelet alkalmazásában a nem állami intézmények fenntartója alatt a költségvetési törvény 30. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartókat kell érteni.

(2) Az Igazgatóság, illetőleg az OM Alapkezelő a fenntartók számára - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/B. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a támogatási igények során a hiányok pótlására és az esetleges módosításra nyolc napos határidőt ad.

(3) A támogatásokról a helyi önkormányzatok a 2006. évi költségvetésről szóló beszámolójukban a központosított előirányzatok elszámolásait tartalmazó űrlapon számolnak el. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval, az elszámolást megalapozó könyvelési rendszer kialakításával kell alátámasztani.

(4) A támogatások elszámolása a nem állami nem önkormányzati intézmények esetén a fenntartók 2006. évi támogatásairól történő elszámolása keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó adatlapon történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél a tanulók és a vizsgák azonosítására alkalmas analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

(5) Az 1. § (1)-(2) bekezdései alapján igényelt támogatás esetén az elszámoláshoz az intézmény pedagógiai programjának a kisebbségi oktató-nevelő munkára vonatkozó feladatainak végrehajtásáról szóló értékelést kell mellékelni, melyet vagy a 3. § (3) bekezdés szerinti támogatás igénybevételével, vagy az e bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő szakemberrel szükséges elvégeztetni.

(6) A 4. § alapján igénybevett támogatás esetén az elszámoláshoz, amennyiben kiadására vagy az átadás-átvételre sor került, csatolni szükséges a használatbavételi engedély vagy műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyvének másolatát.

(7) A szakmai szolgáltatás összegzésének másolatát, a tankönyv számlának és annak teljesítését igazoló bizonylatnak, valamint a (6) bekezdésben meghatározott dokumentumok fenntartó által hitelesített másolatait az elkészültét követő 30 napon belül a fenntartónak az OM Alapkezelő részére is meg kell küldeni.

(8) Az Áht. 64/B. §. (1) és (2) bekezdése szerint ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó önkormányzat jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor
 1. évközben az Igazgatóságon keresztül a Belügyminisztériumnál lemondhat a jogtalanul igénybevett összegről, mely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra kerül a következő havi (de még tárgyévi) nettósításban, és a lemondásnak megfelelően módosításra kerül az előirányzat,
 2. év végi elszámolás esetén befizetéssel történik a többlet igénybevétel elszámolása.

(9) Ha a támogatást vagy annak egy részét a nem állami fenntartó jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, köteles a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek a nem állami intézményfenntartók állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni.

(10) A támogatásokat - a 4. § (1) bekezdése szerint engedélyezett áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány kivételével - 2006. december 31-ig lehet felhasználni. A támogatás maradvány összegét legkésőbb 2007. január 31-ig a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. Az 1-4. § szerint különböző jogcímen elnyert támogatások az elszámolásnál nem vonhatók össze.


Hatálybalépés

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartására, az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjára, valamint az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 13/2005. (IV. 29.) OM rendelet.Budapest, 2006. márciusDr. Magyar Bálint
 
Letölthető dokumentumok:
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok